Фундаментальна електронна бібліотека «Україніка»: технологічна організація та основні принципи управління інформаційними ресурсами

ЗаявникЛобузіна Катерина Вілентіївна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація» (2015)
ЗахідСекція 1.Інформаційно-комунікаційна діяльність бібліотек: завдання інтеграції з галузями освіти, науки, культури
Назва доповідіФундаментальна електронна бібліотека «Україніка»: технологічна організація та основні принципи управління інформаційними ресурсами
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
Статтяне завантажено


Тези доповіді

Реалізація фундаментального науково-інформаційного проекту електронної бібліотеки «Україніка», започаткованого генеральним директором НБУВ В. І. Попиком, передбачає розкрити для українського і зарубіжного читача всю велич і багатоманітність наукових, культурних, духовних надбань України.
За забезпечення технології формування та управління інформаційними ресурсами фундаментального науково-інформаційного проекту електронної бібліотеки «Україніка» сьогодні відповідає «Центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій» НБУВ. Реалізація проекту буде забезпечуватись розбудовою двох основних напрямів:
1) Формування загальнонаціонального порталу «Наука України : доступ до знань», основною метою якого є надання інтегрованого доступу до бази знань наукового надбання України через науково-інформаціні ресурси бібліотек.
Інформаційні складові порталу будуть включати авторитетні файли, розширені довідковою інформацією:
• Наукові бібліотеки – реєстр наукових бібліотек України, у якому буде надаватись стисла інформація про бібліотеку та її фонди, місцезнаходження, інтернет-адресу, науково-інформаціні ресурси, відомче та інституційне підпорядкування.
• Науково-інформаційні ресурси бібліотек – систематизований за регіонами, типами та галузями знань анотований інтернет-навігатор наукових ресурсів бібліотек України
• Наукові фахові видання - систематизований за регіонами, типами та галузями знань інтернет-навігатор наукових журналів та періодичних України.
• Наукові установи – систематизований за типами, регіонами, галузями знань реєстр наукових установ України, призначений для проведення пошуку наукових видань українських наукових установ, пов’язаний із записами авторитетних файлів.
• Науковці України – систематизований за званнями, регіонами, галузями знань, відомчим та інституційним підпорядкуванням, реєстр науковців України, призначений для проведення пошуку наукових видань і публікацій українських вчених, пов’язаний із записами авторитетних файлів.
Інформаційне наповнення порталу, передбачає інтеграцію наукових ресурсів:
• Електронні каталоги і бібліографічні бази даних наукової інформації.
• Реферативні та інформаційно-аналітичні бази даних.
• Повнотекстові наукові електронні ресурси та колекції.
• Архівні та фактографічні наукові бази даних (біографічні, краєзнавчі, особові архіви вчених, архіви наукових установ тощо).
Система пошуку і доступу:
• Розподілений пошук у каталогах і базах даних наукових бібліотек.
• Інтегровані засоби повнотекстового пошуку у ресурсах відкритого доступу.
• Тематико-видовий інтернет-навігатор бібліотечних науково-інформаційних ресурсів.
• Взаємопов'язані авторитетні файли наукових колективів та авторів.
• Взаємодія з системами наукового пошуку інформації (такими як Google Scholar) для покращення відкритості результатів наукової діяльності та проведення наукометричних досліджень.
• Геоінформаційна карта наукових ресурсів бібліотек України.

Інтеграція ресурсів порталу (на основі корпоративної взаємодії учасників проекту) буде здійснюватись на базі Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського і передбачає формування таких інформаційних складових: проведення анкетування зацікавлених наукових бібліотек або інформаційних центрів (національних, обласних, спеціалізованих, вищих навчальних закладів, наукових установ тощо) з метою виявлення наукових ресурсів та ресурсів україніки; створення реєстру наукових бібліотек України із зазначенням індивідуального реєстраційного коду (сигли); створення інтегрованого електронного каталогу метаданих наукових ресурсів бібліотек України із зазначенням сигли зберігання документів; формування національної наукової електронної бібліотеки «Наукове надбання України» на основі постачання наукових електронних ресурсів від індивідуальних та колективних авторів.
У 2015 році було проведено низку заходів у напрямі реалізації проекту. Приведено у відповідність до міжнародних стандартів метадані інформаційного ресурсу «Наукова періодика України», що дало змогу про індексувати системою Google Академія наукові публікації (станом на кінець травня 2015 року – 380 тис. наукових публікацій). Здійснена робота також значно покращила представлення інформації у наукометричних профілях українських вчених та наукових фахових видань у Google Академія. Досліджено можливості бібліотечної інформаційної системи та пошукової системи Google для реалізації повнотекстового та контекстного розподіленого пошуку наукових інформаційних ресурсів на базі інформаційних ресурсів НБУВ та тематичних сайтів, які передбачається включити до системи. Розроблено та узгоджено технологічні рішення формування авторитетних файлів «Наукові установи» та «Науковці України» на базі надходжень авторефератів дисертаційних досліджень до фондів НБУВ.
2) Формування інтегрованої електронної бібліотеки «Цифрова україніка», основними завданнями якої є:
• надання широкій громадськості доступу до документів державно-національного змісту;
• забезпечення користувачам єдиної точки входу для пошуку різнорідних за видами і тематичної спрямованості ресурсів україніки; збирання та архівування мережевих електронних ресурсів україніки (у першу чергу електронних версій книг та періодичних видань);
• забезпечення збереження рідкісних бібліотечних та архівних фондів україніки в електронному вигляді;
• створення на базі ресурсів ЕБ персональних, тематичних та проблемно-орієнтованих електронних колекцій;
• пропаганда української мови і культури, поширення української літератури для україномовних зарубіжних користувачів;
• створення можливості використання фондів електронної бібліотеки у наукових дослідженнях, в освітніх процесах, а також з метою популяризації іміджу України у світі.

Сьогодні вже намічено основні структурні елементи побудови бази знань «Цифрової україніки», яка буде включати: колекції, описи документів і ресурсів, повні тексти, тематичне навігаційне дерево («древо знань»), предметні та довідкові рубрики, семантичні гіпертекстові зв’язки між поняттями та документами.
Основними блоками древа знань «Україніки» визначено такі поняття як: «Біографістика», «Українська соціологія та українознавство», «Етнографія», «Краєзнавство», «Спеціальні історичні дисципліни», «Історія України», «Державотворення. Політологія», «Право», «Культура. Мистецтвознавство», «Пам'ятки культури», «Друк. Книгознавство», «Соціальні комунікації», «Мовознавство», «Літературознавство», «Церква. Релігія», «Філософія», «Наука», «Інженерна думка та винахідництво», «Освіта та виховання», «Здоров’я та фізична культура», «Природознавство», «Сільське господарство», «Економіка. Народне господарство», «Військова справа».
Додатково ряди предметних рубрик будуть складати такі поняття як: «Географічні об’єкти», «Держави», «Історичні події», «Історична Україна», «Мистецтво», «Мови», «Народи», «Населені пункти», «Організації», «Органи державної влади», «Пам’ятки культури», «Персоналії», «Території», «Установи». Довідкові записи будуть містити стислу дефініцію поняття, семантичні зв’язки між поняттями (ієрархія, синонімія, асоціація), гіперпосилання до інформаційних інтернет-джерел (Вікпедія, Енциклопедія історії України, Internet Encyclopedia of Ukraine, Ізборник, Український національний біографічний архів тощо), електронних виставок, електронних каталогів та документів електронного фонду україніки.
Визначено основні джерела поповнення електронної бібліотеки: електронні ресурси НБУВ, вільнодоступні мережеві електронні ресурси, українознавчі сайти та веб-ресурси наукових установ та культурних закладів, оцифровані видання із фондів НБУВ та інших бібліотек, авторські електронні версії видань.
Надалі передбачається створення єдиної інформаційної системи із засобами розподіленого пошуку в електронних ресурсах україніки. Веб-ресурси українознавчої тематики будуть представлені як окремим блоком (інтернет-навігатор з питань українознавства), так і систематизовані разом із іншими цифровими об'єктами, відповідно до тематичного наповнення.
Реалізувати на високому професійному рівні такий масштабний ресурс лише силами бібліотечних спеціалістів НБУВ буде занадто складним завданням. Платформою для організації такої співпраці має стати онлайновий реєстр видань україніки, авторизовану участь у якому можуть прийняти на добровільній кооперативній основі наукові обласні універсальні бібліотеки, наукові бібліотеки вищих навчальних закладів, бібліотеки та експерти різних галузей знань наукових установ України. Надалі записи реєстру можуть бути використані як реєстр цифрових ресурсів України, що дасть змогу запобігти дублюванню зусиль з оцифрування бібліотечних фондів.
Залучення оцифрованих документів із інших бібліотек, представлення користувачам документів захищених авторським правом, отримання від власників авторських прав електронних версій документів вимагає вирішення від бібліотеки багатьох організаційних, програмно-технологічних та правових питань. Питання також виникають під час укладання перспективного плану оцифрування документів із фондів НБУВ: визначення пріоритетів, тематичної спрямованості та суспільної значимості електронних колекцій. Основними джерелами формування електронних колекцій україніки безумовно мають бути наукові довідкові видання національної бібліографії та путівники колекцій рукописної і книжкової спадщини України.
У 2015 році проведено роботи із створення на порталі НБУВ цілісного інформаційного блоку національної бібліографії України, у тому числі підготовлено цифрові повнотекстові копії 36 видань відділу національної бібліографії, проведено роботи із їх бібліографічного анотованого опису та публікації на порталі НБУВ. Розпочато роботи із формування плану оцифрування видань україніки на 2016 рік за матеріалами видання «Українська революція і державність (1917-1920 рр.)». Проведено моніторинг вже наявних у мережевому просторі цифрових ресурсів україніки з метою їх архівування, систематизації та введення в науковий обіг. Здійснено роботи із виявлення ресурсів україніки серед оцифрованих видань НБУВ. Продовжено формування ресурсів електронної бібліотеки «Цифрова україніка» (станом на кінець травня 2015 року – це понад 2 000 повних текстів). Здійснено роботи із взаємоузгодження розділів Рубрикатора НБУВ та тематичного рубрика тора «Цифрової Україніки», для забезпечення відстежування в автоматизованому режимі нових надходжень україніки до фондів НБУВ.

Найближчим часом готується тестовий запуск проекту на порталі НБУВ.