Цифрова спадщина конституційно-правової тематики у фондах НЮБ НБУВ

ЗаявникБілінець Наталія Григорівна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація» (2015)
ЗахідСекція 4.Електронні бібліотеки. Автоматизація бібліотечної технології
Назва доповідіЦифрова спадщина конституційно-правової тематики у фондах НЮБ НБУВ
Інформація про співдоповідачівІванова М. В., завідуюча відділу баз даних правової інформації НЮБ НБУВ; Гаркава М. В., провідний бібліотекар відділу баз даних правової інформації НЮБ НБУВ
Презентаціяне завантажено
Статтяне завантажено


Тези доповіді

Іванова М. В., завідуюча відділу баз даних правової інформації НЮБ НБУВ;
Білінець Н. Г., головний бібліотекар відділу баз даних правової інформації НЮБ НБУВ;
Гаркава М. В., провідний бібліотекар відділу баз даних правової інформації НЮБ НБУВ

Цифрова спадщина конституційно-правової тематики у фондах НЮБ НБУВ

Актуальність дослідження обумовлена продовженням конституційних реформ в нашій країні, необхідністю підвищення політико-правової культури населення та інформування суспільства в Україні стосовно національних електронних інформаційних ресурсів конституційно-правової тематики. Реформування Конституції України повинно забезпечити фундамент демократичних змін побудови України як незалежної європейської держави.
Питання створення електронних інформаційних ресурсів не є новим у сучасному українському суспільстві, до нього звертались такі вітчизняні науковці, як О. Онищенко, В. Попик, В. Горовий, Л. Дубровіна, Г. Ковальчук, Т. Гранчак, К. Лобузіна, та ін.
НБУВ активно бере участь у міжнаціональних та міжнародних процесах створення історико-культурної та наукової цифрової спадщини. У 2010 р. було створено групу з оцифрування документів на традиційних носіях. Робота проводиться відповідно до рекомендацій провідних інформаційних центрів, де основу цифрового фонду становлять електронні колекції різного профілю. Як зауважує доктор наук К. Лобузіна, у професійному середовищі для визначення масиву електронних документів, поєднаних єдиною тематикою або типовидовою приналежністю, використовують поняття «електронна колекція». Сьогодні колекційний принцип є основним під час формування електронних бібліотек – електронна колекція є базовим навігаційним елементом електронних інформаційних ресурсів.
Починаючи з 2012 р. з метою збереження оригіналів рідкісних і цінних юридичних видань було розпочато формування цифрової бібліотеки юридичного профілю. Створена повнотекстова, реферативна база даних «Цифрова бібліотека правової тематики», яка представляє собою 220 оцифрованих та аналітико-синтетично опрацьованих ретроспективних джерел з фондів НБУВ: зібрання рукописів, стародруків, довідкових видань, з неодмінним дотриманням авторського права.
До рубрики «Конституційне право» можна віднести майже 50 джерел, серед яких тексти конституцій різних країн світу, опубліковані переважно на початку ХХ ст., наукові праці вчених – фахівців з конституційного права, які творили в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. За необхідністю, виявлений та опрацьований матеріал у «Цифровій бібліотеці правової тематики» може бути згрупованим за будь-якою ознакою: типом документа, тематичною рубрикою, місцем зберігання, автором або персоналією. Пошук користувачем може відбуватись за ключовими словами, авторами, роками видання, назвами та рубрикатором. Зокрема в цифрових фондах НБУВ зберігається копія українською мовою Конституції Пилипа Орлика, яка вважається першою українською конституцією, а також книжкова пам’ятка, яка «містить Козацькі вольності Війська Запорозького (кодекс законів козацької держави)», збірка «Конституционная хартия 1815 г.» та інше.
Цифрова бібліотека являє собою інтернет-колекції цифрових об’єктів, гарантованої якості, які створені та якими керують відповідно до міжнародно-прийнятих бібліотечних принципів формування фондів і надання доступу користувачам до інформаційних ресурсів. Головними завданнями створення цифрової бібліотеки є підтримка оцифрування, надання доступу та збереження культурної і наукової спадщини. Розгорнуте визначення цифрової бібліотеки наведено на веб-сайті Федерації цифрових бібліотек (Digital Library Federation, DLF, http://www.diglib.org) [1].
Основи стандартизації підходів до створення якісних цифрових колекцій, що узагальнюють міжнародний досвід формування та публікації оцифрованих матеріалів провідними бібліотеками і архівами, детально викладено в методичних матеріалах Національної організації з інформаційних стандартів США (NISO, National Information Standards Organization – некомерційна організація США, яка розробляє, затверджує й публікує технічні стандарти, пов’язані з видавничою справою, бібліографією та бібліотечною технологією) [2, с. 144-149; 4].
Серед основних принципів побудови електронної колекції спадщини конституційно-правової тематики викладених у рекомендаціях щодо створення якісних електронних колекцій можна акцентувати увагу на деяких найбільш значущих аспектах: електронна колекція повинна створюватись відповідно до чітко визначеної концепції, відповідати завданням і цілям організації, якою буде цільова аудиторія користувачів колекції; її необхідно детально описати так, щоб користувач зміг дізнатися про характеристики колекції, у тому числі обсяг, формат; вона повинна мати куратора й активно керуватися протягом усього життєвого циклу; має бути широко доступною; повинна враховувати права інтелектуальної власності; мати інструменти для визначення ступеня її використання й популярності ресурсу; створення колекції має передбачати довгострокові заходи з її підтримки та управління: введення нових даних, збирання статистики, архівування й резервне копіювання, технічна підтримка сервера й програмного забезпечення [2, с. 150; 1].
Переводячи ретроспективні ресурси конституційно-правової тематики в електронний варіант, доктор наук Г. Ковальчук рекомендує з метою уникнення зайвих ризиків пошкодження книжкових пам’яток, їх поцифрування варто робити лише один раз у високій якості збереження зображення страхової копії пам’ятки. Обсяги сьогоднішніх цифрових копій, створених у наших бібліотеках, є незначними у порівнянні з фондами паперових документів, тому реальним є накопичення повнотекстових копій на сервері бібліотеки. Ще одна обов’язкова умова: цифрові копії мають бути зв’язані з електронними каталогами, інакше провести пошук і віднайти копії, що існують, проблематично [3, с. 138 – 139].
Формування цифрової спадщини конституційно-правової тематики у відділі баз даних правової інформації НЮБ відбувається спільно з центром ресурсів і технологій НБУВ. Вирішуються питання впровадження сучасних технологічних рішень на платформі САБ «ІРБІС-64», пристосування програмно-технологічного забезпечення баз даних до специфіки різних об’єктів юридичної інформації.
Таким чином, створення у НЮБ НБУВ цифрового фонду з ретроспективних джерел конституційно-правової тематики на основі ґрунтовних бібліотечних технологій є перспективним засобом організації інформаційних ретроспективних цифрових ресурсів, що сприяє глобалізації світового інформаційного співтовариства, відкриваючи принципово нові умови доступу до віддалених інформаційних ресурсів і забезпечуючи рівні права користувачів на отримання необхідної інформації.

Література

1. A Framework of Guidance for Building Good Digital Collections // NISO: how the information world connects [Electronic resource]. – Mode of access: http://framework.niso.org. – Title from the screen.
2. Лобузіна К. Технології організації знаннєвих ресурсів у бібліотечно-інформаційній діяльності : монографія / Катерина Лобузіна ; відп. ред. О. С. Онищенко ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К., 2012. – 252 с.
3. Ковальчук Г. Створення електронних інформаційних ресурсів книжкових пам’яток в НБУВ / Галина Ковальчукчук // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В. І. Вернадського. – К., 2008. – № 3. – С. 3-10.
4. NISO (National Information Standards Organization) [Electronic resource]. – Mode of access:www.niso.org. – Title from the screen.