ЕЛЕКТРОННІ ВИСТАВКИ ЯК СКЛАДНИК БІБЛІОТЕЧНОЇ КОМУНІКАЦІЇ ТА ПРОМОЦІЇ ФОНДУ

ЗаявникБілінець Наталія Григорівна (Україна)
ФорумМіжнародної наукової конференції «Бібліотека. Наука. Комунікація. Актуальні питання збереження та інноваційного розвитку наукових бібліотек» (2023)
ЗахідСекція 1. Бібліотечно-інформаційний комплекс: сучасні пріоритети організації та управління
Назва доповідіЕЛЕКТРОННІ ВИСТАВКИ ЯК СКЛАДНИК БІБЛІОТЕЧНОЇ КОМУНІКАЦІЇ ТА ПРОМОЦІЇ ФОНДУ
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
СтаттяЗавантажити статтю


Тези доповіді

УДК 027.54(477-25)НБУВ:[004:069.5]

Білінець Наталія Григорівна,
ORCID 0000-0001-7249-6437,
молодша наукова співробітниця,
відділ теорії та історії бібліотечної справи,
Інститут бібліотекознавства,
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського,
Київ, Україна
е-mail: bilinets@nbuv.gov.ua

ЕЛЕКТРОННІ ВИСТАВКИ ЯК СКЛАДНИК БІБЛІОТЕЧНОЇ КОМУНІКАЦІЇ ТА ПРОМОЦІЇ ФОНДУ

Визначено роль та доцільність електронних книжкових виставок Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського як ефективного складника електронного інформаційного ресурсу в забезпеченні інформаційних потреб віддалених користувачів та промоції бібліотечного фонду.
Ключові слова: електронні книжкові виставки, електронний інформаційний ресурс, промоція бібліотечного фонду, віддалений користувач, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського.

Важливою складовою бібліотечно-інформаційної діяльності кожної бібліотеки була і залишається різноаспектна виставкова робота, чільне місце в якій, навіть в епоху цифровізації, посідають книжкові виставки.
На початку XXI ст. з розвитком інформаційно-комунікаційних технологій, з появою віртуального середовища, бібліотеки отримали категорію віддалених користувачів, що змінило сам спосіб користування бібліотекою. Традиційні та електронні форми оновленого бібліотечно-інформаційного сервісу набули ознак комплексності, що характеризуються загальнодоступністю, дистанційністю, оперативністю, масштабністю отримання, що в решті визначило пріоритетність розвитку електронних бібліотечних продуктів та послуг. В контексті електронної комунікації книжкова виставка стала широкодоступною послугою для віддалених користувачів, сприяючи задоволенню інформаційно-знаннєвих потреб суспільства, а також розкриттю та популяризації бібліотечних фондів. Електронна книжкова виставка (тематична, нових надходжень, персональна та інші) в системі комплексного бібліотечно-інформаційного обслуговування вже відбулася як активно затребувана послуга в середовищі користувацького загалу.
Як багатофункціональний інформаційний ресурс, що надає користувачам можливість отримати повну інформацію тематичного спрямування, додаткову інформацію про документи наявні в бібліотечному фонді, традиційні книжкові виставки доповнилися електронною формою представлення інформації та бібліотечного обслуговування.
Зважаючи на перевагу традиційної книжкової виставки, а саме тактильний контакт з документом, книжкові виставки у електронному форматі віддаленим користувачам доступні у будь-якому місці та у будь-який час, надають більш вичерпну інформацію про роботи авторів, економлять час для пошуку в електронних інформаційних ресурсах, необмежені в перегляді та користуванні, зберігають при цьому неушкодженими експоновані екземпляри.
Електронні виставки – багатомодельні; можуть формуватися за розділами, алфавітом назв, видами видань, хронологією та іншими ознаками; висвітлюють актуальні питання сучасності, присвячуються знаменним подіям та пам’ятним датам суспільства.
Карантинні обмеження та широкомасштабна військова агресія РФ проти України, спонукали до швидкого переформатування різних видів бібліотечних послуг, зокрема виставкової діяльності. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (далі – НБУВ) активно почала використовувати дистанційні форми обслуговування користувачів у наданні бібліотечно-інформаційних послуг. Якщо у 2017 р. було підготовлено 79 електронних книжкових виставок на яких було представлено 3346 документів; 2018 р. – 82 е-виставки (понад 3600 документів); 2021 р. – 146 е-виставок (6115 документів); 2022 р. – в умовах воєнного стану було підготовлено 141 електронну книжкову виставку (з них 34 виставки нових надходжень) на яких було експоновано 7400 документів. Організація електронних тематичних виставок свідчить про перспективний напрямок у стратегії бібліотечного обслуговування та сприяє активному зверненню віддалених користувачів до бібліотечно-інформаційних ресурсів і вебсайту бібліотеки в цілому.
Фахівцями Інституту бібліотекознавства НБУВ, а саме відділу теорії та історії бібліотечної справи у період 2022–2023 рр. були сформовані та розміщені на сайті бібліотеки електронні тематичні книжкові виставки присвячені актуальним питанням бібліотечної справи, зокрема: збереженню та використанню бібліотечно-інформаційних ресурсів, праву інтелектуальної власності в бібліотечно-інформаційній сфері, впровадженню УДК Мелвіна Дьюї в сучасних реаліях розвитку систематизації бібліотек України, інноваційним трансформаціям ресурсів і послуг наукових бібліотек та актуальним напрямам і сучасним тенденціям розвитку бібліотекознавства. На електронних виставках, орієнтованих на фахівців було експоновано понад 240 документів. Серед них: 47 монографій, 106 статей в збірниках наукових праць та періодичних виданнях, 24 науково-методичних збірників та навчальних посібників, 25 авторефератів дисертацій, 34 збірника матеріалів міжнародних та всеукраїнських наукових конференцій і круглих столів, закони та чинні державні стандарти України, дайджести тощо. Спеціально відібрані та систематизовані джерела інформації з розміщеними посиланнями на пошукові системи видань у бібліотеці або мережевому просторі висвітлюють актуальність проблематики, пропонують нові за часовими рамками та наповнені актуальним змістом документи. Тематичні виставки супроводжуються передмовою, бібліографічними описами, анотаціями та сканованими копіями обкладинок документів, доповнюються посиланнями на повні тексти видань та на особу автора, що дозволяє одразу знайомитись з текстом видання. Також, вказуються шифри зберігання видань у НБУВ з можливістю завантажити електронний документ з Національного репозитарію академічних текстів чи оформити замовлення.
Варто зазначити, що майже 35% нових бібліотекознавчих публікацій (40 статей, 29 одноосібних та колективних монографій, 2 автореферати та 5 науково-методичних збірників та навчальних посібників) належать когорті кваліфікованих фахівців НБУВ, здатних здійснювати широкомасштабні історичні розвідки, розробляти та адаптовувати бібліотечні інновації в умовах цифровізації.
Бібліотеки на своїх сайтах пропонують експозиції електронних виставок, що свідчить про розвиток віртуального професійного спілкування з користувачами бібліотек, сприяють промоції бібліотечного фонду, привертають увагу до актуальних тем. Електронна виставка є ефективним інструментом у популяризації результатів фундаментальних та науково-прикладних досліджень та має перспективи подальшого розвитку на основі нових технологічних платформ та засобів телекомунікації.

UDC 027.54(477-25)VNLU:[004:069.5]
Nataliia Bilinets,
ORCID 0000-0001-7249-6437,
Junior Research Associate,
Department of Theory and History of Library Science,
Institute of Library Science,
V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine,
Kyiv, Ukraine
ELECTRONIC EXHIBITIONS SUCH AS A LIBRARY COMPONENT OF COMMUNICATION AND FOUND PROMOTION
The role and expediency of electronic book exhibitions of the V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine has defined such as the effective component of electronic information resource in providing information needs of remote users and promotion the library fund is determined.
Keywords: electronic book exhibitions, electronic information resource, promotion of the library fund, remote user, V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine.