ПРОЕКТИ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАСЬКОГО: СПРОБА КЛАСИФІКАЦІЇ

ЗаявникКлименко Оксана Зіновіївна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація. Розвиток бібліотечно-інформаційного потенціалу в умовах цифровізації» (2020)
ЗахідСекція 1. Сучасні виклики та завдання бібліотек в умовах цифровізації
Назва доповідіПРОЕКТИ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАСЬКОГО: СПРОБА КЛАСИФІКАЦІЇ
Інформація про співдоповідачів
ПрезентаціяЗавантажити презентацію
СтаттяЗавантажити статтю


Тези доповіді

Клименко Оксана Зіновіївна,
ORCID 0000-0003-4821-8503
кандидат історичних наук, доцент, старший науковий співробітник,
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського,
Київ, Україна
е-mail: klimenko_oz@ukr.net

ПРОЕКТИ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАСЬКОГО: СПРОБА КЛАСИФІКАЦІЇ

Представлено сукупність ознак для класифікації актуальних проектів на прикладі науково-дослідних робіт Інституту бібліотекознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського.

Ключові слова: проект, бібліотечна справа, бібліотекознавство, бібліотека, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського.

Питання інтеграції теоретичних підходів у практику виконання проектів та програм набувають особливої актуальності в Україні через необхідність покращення керованості в складних організаційних умовах: обмеження у часі, зниження фінансової стабільності, максимальної оптимізації у використанні ресурсів [1]. На сьогодні в науковій літературі наявні близько сотні визначень поняття «проект», кожне з яких зорієнтовані на галузь та визначальні параметри дефініцування терміна. Проект (англ. project від лат. projectus – кинутий уперед, виступаючий) – це завдання та необхідні засоби його реалізації задля досягнення бажаного економічного, технічного, технологічного чи організаційного результату. Під проектом ми розуміємо комплекс дій зі встановленими термінами, бюджетом і механізмом реалізації, спрямованих на досягнення конкретної мети.
Класифікація актуальних проектів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (далі НБУВ), насамперед, має суто теоретичне значення задля оптимальної її модернізації в період реформування усіх сфер українського суспільства. Але застосування відповідних класифікаційних характеристик, що передбачає вплив історично-сформованих та інноваційних детермінант, сприяє обранню бібліотекою ефективних стратегій усіх напрямів її багатофункціональної діяльності і пріоритетів, які мають суттєве значення для розвитку вітчизняної інформаційно-бібліотечної сфери як головного бібліотечно-інформаційного комплексу держави загалом, і як координатора мережі бібліотек Національної академії наук України (далі НАН України) зокрема, тут наявний і важливий практичний аспект.
Проведення фундаментальних та прикладних наукових досліджень із метою одержання нових наукових знань та їх використання для практичних цілей [1] є чільним напрямом діяльності НБУВ як науково-дослідного інституту, і, відповідно, Інституту бібліотекознавства (далі ІБ), який є координуючим науково-дослідним та науково-методичним її центром і бібліотечно-інформаційної системи НАН України у галузі бібліотекознавства та бібліотечно-інформаційної діяльності (http://www.nbuv.gov.ua/node/2155).
Отже, усі науково-дослідні роботи ІБ НБУВ, яких з часу заснування (1992) було успішно здійснено (http://www.nbuv.gov.ua/node/4390) дев’ять, слід класифікувати за такими ознаками: за характером змін – це стратегічні проекти (мають вирішальний вплив на розвиток вітчизняної бібліотечної справи); за метою реалізації та характером діяльності – це некомерційні проекти (тобто зорієнтовані на соціальний ефект); за характером та сферою діяльності – це проекти дослідження та розвитку (теоретико-методологічних та прикладних засад розвитку вітчизняної бібліотечної справи і українського бібліотекознавства); за масштабом (розміром) – це малі проекти; за ступенем складності – це складні проекти (до їх виконання, окрім науковців ІБ, залучені фахівці інших структурних підрозділів НБУВ); за складом і структурою проекту – це монопроекти (здійснюються на рівні однієї бібліотеки – НБУВ); за рівнем альтернативності – це взаємовпливаючі проекти (при їхній спільній реалізації виникають допоміжні (системні, синергетичні, емерджентні) позитивні або негативні ефекти, але не виявляються при реалізації кожного з проектів окремо); за тривалістю – це середньострокові (тривалістю до 3 р.); за рівнем учасників – це відомчі проекти; за вимогами до якості та засобами її забезпечення – це стандартні проекти; за складністю – це комплексно-складні проекти; за об’єктом інвестування – це реальні проекти; за ступенем обов’язковості – це обов’язкові проекти (необхідні для виконання правил та норм); за ступенем терміновості – це невідкладні проекти (втрачають привабливість у майбутньому).
Вироблена теорією і апробована практикою сукупність класифікаційних характеристик проектів, які відповідають найважливішим потребам сучасності, підкреслює велику кількість завдань, які вирішуються НБУВ як фундаментального сегмента української бібліотечної справи задля розвитку вітчизняного бібліотечно-інформаційного потенціалу в умовах глобальної цифровізації, у тому числі і через реалізацію креативних бібліотечних проектів як інтегрального елемента системи бібліотечного маркетингу.

Список використаної літератури
1. Статут Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. URL: http://nbuv.gov.ua/sites/default/files/STATUT_NBUV_2017.pdf.
2. Управління проектами: теорія та практика виконання проектних дій: навч. посібник / Т. Г. Фесенко; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. Харків : ХНАМГ, 2012. 181 с. URL: http://www.oridu.odessa.ua/7/7/metoduchni-rek/t/02.pdf.

References
1. Natsionalna biblioteka Ukrainy imeni V. I. Vernadskoho. (2017). Statut V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine [Statute V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine]. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/sites/default/files/STATUT_NBUV_2017.pdf. [In Ukraine].
2. Fesenko, T. H. (2012). Upravlinnia proektamy: teoriia ta praktyka vykonannia proektnykh dii : navch. posibnyk [Project management: theory and practice of project actions: textbook. manual]. Kyiv, Ukraine: KHNAMH, Retrieved from http://www.oridu.odessa.ua/7/7/metoduchni-rek/t/02.pdf. [In Ukraine].

Oksana Klymenko,
ORCID 0000-0003-4821-8503,
Candidate of Historical Sciences, Senior Research Associate, Associate Professor,
V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine,
Kyiv, Ukraine
e-mail: klimenko_oz@ukr.net

PROJECTS OF THE V. I. VERNASKYI NATIONAL LIBRARY OF UKRAINE: AN ATTEMPT TO CLASSIFY

The set of features for the classification of current projects on the example of research works of the Institute of Library Science of the V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine is presented.

Keywords: project, library business, library science, library, V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine.