Бібліографічний контент журналу “Живая мысль” (1902–1905)

ЗаявникБіловус Галина Григорівна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація. Розвиток бібліотечно-інформаційного потенціалу в умовах цифровізації» (2020)
ЗахідСекція 3. Книгознавчі дослідження історико-культурних фондів
Назва доповідіБібліографічний контент журналу “Живая мысль” (1902–1905)
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
Статтяне завантажено


Тези доповіді

УДК [016:070.481(477.83-25)"1902/1905"]:930.2
Біловус Галина Григорівна,
https://orcid.org/0000-0001-7527-5832
кандидат філологічних наук, доцент,
Львівський національний університет імені Івана Франка,
Львів, Україна
е-mail: bilovushalyna@gmail.com

БІБЛІОГРАФІЧНИЙ КОНТЕНТ ЖУРНАЛУ
“ЖИВАЯ МЫСЛЬ” (1902–1905)

Проаналізовано бібліографічне наповнення періодичного видання “Живая мысль”, що виходило у Львові від 1902 до 1905 рр. Подано огляд бібліографічних публікацій І. Свєнціцького.

Ключові слова: І. Свєнціцький, журнал “Живая мысль”, бібліографічна інформація.

Постановка проблеми. Бібліографічна інформація в періодичних виданнях як невід’ємна частина культури відіграє важливу роль в популяризації творів друку, впливає на формування читацьких інтересів, є важливим джерелом бібліографічних відомостей у різних галузях знання. Дослідженню зазначеного питання присвячено наукові студії Т. Добко, Л. Ільницької, С. Козак, Л. Кульчицької, В. Ляхоцького, В. Патоки, О. Плитус, В. Шкаріної, П. Штих та ін., в яких розкрито питання форм і методів поширення бібліографічної інформації в періодичних виданнях, особливостей її відображення в пресових виданнях, популяризації серед широкого загалу користувачів тощо.
Виклад основних матеріалів дослідження. Питання бібліографії займають питому вагу в доробку українського філолога-славіста, мистецтвознавця, музеєзнавця, педагога й громадського діяча Іларіона Семеновича Свєнціцького (1876–1956), який відзначався винятковою широтою наукових інтересів. Торуючи свій шлях у науку через ґрунтовні дослідження в галузі мовознавства, мистецтвознавства, музеєзнавства, книжкового пам’яткознавства, вчений прилучився й до практичної бібліографічної роботи з джерелами. Результатом бібліографічних набутків вченого є дев’ять праць, серед яких: “Каталог книг церковно-славянской печати”, “Опись Музея Ставропигійского Института во Львовь” та ін. [2, с. 61].
Видаючи у Львові від 1902 до 1905 рр. щомісячний літературно-публіцистичний журнал “Живая мысль”, “д-р І. С. Святитскій” (І. С. Свєнціцький – прим. наша) започаткував розділ “Бібліографія”, в якому з’явились його бібліографічні публікації. Редакція часопису, що виходив під гаслом “За живою думкою – жива справа”, опублікувала 25 номерів журналу, які склали три томи. У них містились: вірші, літературно-критичні нариси (у тому числі про творчість Т. Шевченка, Е. Золя, М. Конопніцької, М. Некрасова, Л. Толстого та ін.), розвідки з гуманітарних галузей знання як історія, психологія, філософія, а також численні бібліографічні матеріали: різні за жанром, обсягом, тематичним спрямуванням, зокрема “І. С. Свєнціцький подає коротку бібліографію (“Главнѣйшіе труды А. Н. Пыпина”) праць вченого.., oгляд літератури 1903–1904 років та короткі відгуки на твори, зокрема, М. Горького (“Міщани”, український переклад М. Полтавки), М. Гоголя (“Ревізор”, український переклад В. Сімовича), Г. Яблочкова (“Сільська учителька”, український переклад А. Крушельницького), М. Вовчка (“Народниі оповідання”, український переклад В. Доманицького) та ін.” [1, с. 68–69].
Майже в кожному випуску часопису в рубриці “Изданія, поступившія въ редакцію «Живой Мысли»” репрезентовано нові книжкові й періодичні видання (за час виходу журналу – понад 110 позицій), опублікованих у Львові, Коломиї, Києві, Харкові, Варшаві, Кракові, Берліні, Софії, Празі, Санкт-Петербурзі, Воронежі та ін. Тут дізнаємось про вихід як певних номерів журналів “Кіевская Старина”, “Славянскій Вѣкъ”, “Наука” тощо, так і окремих видань як “Галицько-руська бібліографія за роки 1772–1800” (1903) і “Погляд на розвій низшого і висшого шкільництва в Галичині в р.р. 1772–1800 і і розвій русько-народного шкільництва в р.р. 1801–1820” (1903) Ів. Ом. Левицького, “Володимир Соловйов” В. М. Величко, “Повне зібрання творів” Л. М. Толстого, “Життя і вчення Конфуція” П. О. Буланже та ін. Отож, редакція часопису “Живая мысль” намагалась донести до читачів інформацію про книги й іншу друковану продукцію.
У 1904 р. редакція часопису започаткувала рубрику “Библіографія”, в якій подавала різноманітну бібліографічну інформацію, представлену зазвичай у вигляді бібліографічних списків творів друку з історії, філософії, релігії, соціології, літератури, мовознавства, культури тощо. Бібліографічний опис видань (всього – 95 бібліографічних праць), поданий мовою оригіналу, відзначався повнотою поданої інформації. Він містив розлогий критичний огляд, або ж анотацію, що уточнювала чи розкривала зміст публікації. Бібліографічне групування матеріалу здійснювалося за галузевим принципом, що давало змогу зорієнтуватись в тогочасній друкованій продукції в галузі гуманітаристики. Літературно-критичні огляди, нариси, рецензії, подані на сторінках журналу “Живая мысль”, теж містили бібліографічну інформацію.
Висновки. Отож, проаналізовані бібліографічні матеріали часопису “Живая мысль” засвідчили різноманітні форми бібліографічної інформації, що сприяла підвищенню інформаційно-бібліографічного потенціалу періодичного видання, допомагала орієнтуватись в книговидавничій продукції, популяризувала книжкові новинки серед читачів.

Список використаної літератури
1. Іларіон Свєнціцький : біобібліогр. покажч. / уклад. Людмила Панів ; Львів. нац. ун-т імені Івана Франка, Наук. б-ка. Вид. 2-ге, допов., розшир. Львів : ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2008. 678 с.
2. Колосовська О. М. Бібліографування стародрукованої книги в Галичині (кін. ХVІІІ – перша пол. ХХ ст.). Теоретичні та організаційні проблеми формування репертуару української книги та періодики : доп. і повід. Міжнар. наук. конф., 25–26 серп. 1995 р. Львів, 1996. С. 58–64.

References
1. Paniv, L. (Ed.). (2008). Ilarion Svientsitskyi : biobibliohrafichnyi pokazhchyk [Ilarion Sventsitsky: biobibliographic index] (2nd ed.). Lviv: Ivan Franko National University of Lviv Publishing Center. [In Ukrainian].
2. Kolosovska, O. M. (1996). Bibliohrafuvannia starodrukovanoi knyhy v Halychyni (kin. XVIII – persha pol. XX st.) [Bibliography of an old printed book in Galicia (end of the 18th – first half of the 20th century)]. Teoretychni ta orhanizatsiini problemy formuvannia repertuaru ukrainskoi knyhy ta periodyky [Theoretical and organizational problems of forming the repertoire of Ukrainian books and periodicals] (pp. 58–64). Lviv, Ukraine. [In Ukrainian].

UDC [016:070.481(477.83-25)"1902/1905"]:930.2
Bilovus Halyna,
https://orcid.org/0000-0001-7527-5832,
Candidate of Philological Sciences, Associate Professor,
Ivan Franko National University of Lviv,
Lviv, Ukraine
е-mail: bilovushalyna@gmail.com

BIBLIOGRAPHICAL CONTENT OF THE JOYRNAL
“LIVING THOUGHT” (1902–1905)

The bibliographic content of the periodical “Living Thought”, published in Lviv from 1902 to 1905, is analyzed. A review of I. Sventsitsky’s bibliographic publications is provided.

Keywords: I. Sventsitsky, journal “Living Thought”, bibliographic information.