ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ АНТИФУНГАЛЬНОЇ ОБРОБКИ ПАПЕРУ

ЗаявникСавчук Ярослав Ігорович (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація: формування національного інформаційного простору»
Захід• Семінар: Збереження бібліотечних фондів: традиції, інновації, перспективи
Назва доповідіОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ АНТИФУНГАЛЬНОЇ ОБРОБКИ ПАПЕРУ
Інформація про співдоповідачів Н.Б. Баляниця, інженер-хімік І категорії, Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського А.І. Чуєнко, завідуючий лабораторією, к.б.н.; Ю.Б. Письменна, Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К Заболотного НАНУ
Презентаціяне завантажено
Статтяне завантажено


Тези доповіді

Я.І. Савчук, молодший науковий співробітник, к.б.н.; Н.Б. Баляниця, інженер-хімік І категорії, Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського
А.І. Чуєнко, завідуючий лабораторією, к.б.н.; Ю.Б. Письменна, Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К Заболотного НАНУ
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ АНТИФУНГАЛЬНОЇ ОБРОБКИ ПАПЕРУ

Мікроскопічні гриби широко розповсюджені у довкіллі. Потрапляючи з потоками повітря у приміщення книгосховищ, спори та фрагменти міцелію мікроміцетів осідають на поверхні книг. За рахунок підвищеної відносної вологості повітря (ВВП) та вологовмісту субстрату, а також завдяки наявності поживних речовини у папері, клеї, фарбі та інших елементах книг, відбувається розвиток мікроскопічних грибів на їх поверхні. Таке явище має назву «мікологічне пошкодження» і супроводжується пігментацією та втратою міцностних характеристик ураженого паперового носія інформації. Наявність колоній мікроміцетів на паперових носіях інформації є неприпустимою, оскільки становить небезпеку для фондів, персоналу та відвідувачів бібліотеки.
Основними підходами щодо зниження ризику мікологічного ураження паперу є створення у книгосховищах та читальних залах умов, несприятливих для розвитку мікроскопічних грибів, а також захист паперу від впливу мікроскопічних грибів за допомогою фунгіцидних препаратів, серед яких найбільш уживаними, дешевими та безпечними є похідні полігуанідинів. За даними літератури, ці речовини характеризуються широким спектром антифунгальної та антибактеріальної дії, є малотоксичними та проявляють консервуючий ефект, завдяки утворенню на поверхні матеріалу полімерної плівки.
Метою роботи було оцінити антифунгальну дію різних концентрацій антифунгальних препаратів щодо мікроміцетів – типових контамінантів мікобіоти повітря книгосховищ.
Матеріали та методи дослідження. Матеріалами дослідження слугували чотири види паперу (офсетний, друкарський №2, газетний, ганчір’яний) що попередньо обробляли фунгіцидними речовинами. Контрольні зразки паперу не мали фунгіцидної обробки.
Як фунгіциди застосовували «Валеус Д» (у концентраціях 0,25%; 0,5%, 1%). «Валеус- Д» містить у своєму складі комплекс полігексаметиленгуанідінів (ПГМГ), у відсотковому складі 18% ПГМГ гідрохлориду та 2% ПГМГ фосфату. ПГМГ – високомолекулярні сполукі специфічної азотистої похідної гуанідіну, вони є одними з рекомендованих положеннями чинного міждержавного стандарту з консервації документів ГОСТ 7.50- 2002 «СИБИД. Консервація документов. Общие требования.», дозволеними до використання в Україні.
Як тест-культури використовували мікроскопічні гриби, що, за даними літератури, є активними деструкторами паперу та є типовими видами у мікобіоті книгосховищ країн з помірними кліматом, до яких відноситься Україна, – Alternaria tenuissima (Kunze) Wiltshire, Aspergillus niger Tiegh, Trichoderma viride Pers.
Культивування мікроміцетів та приготування спорової суспензії проводили відповідно до стандартної методики [ГОСТ 9.048-89]. Після застигання середовища фрагменти досліджуваного паперу розміром 5×5 см поміщали на його поверхню і інкубували при 29±2 °С протягом 14 діб.
Оцінку ефективності антифунгальної обробки паперу здійснювали на 7 та 14 добу експерименту шляхом заміру зони затримки росту грибів по периметру зразків. Грибостійкість зразків оцінювали за 6-бальною шкалою згідно з ГОСТ 9.048-89. Всі дослідження проводили у 3-кратній повторності.
Результати та їх обговорення. Зразки паперу, які були оброблені фунгіцидами характеризувалися значними антифунгальними властивостями та підвищеною грибостійкістю порівно з контрольними зразками (табл. 1-3).

Таблиця 1. Антифунгальні властивості та стійкість зразків паперу до впливу Alternaria tenuissima.
Вид паперу Обробка фунгіцидом Зона затримки росту, мм Грибостійкість, бал
7 доба 14 доба 7 доба 14 доба
Офсетний Валеус Д (0,25%) 14±3 13±2 0 4
Валеус Д (0,5%) 22±2 21±1 0 0
Валеус Д (1%) 14±2 0 0 4
Контроль 0 0 4 5
Друкарський №2 Валеус Д (0,25%) 5±1 0 0 4
Валеус Д (0,5%) 10±3 10±3 0 0
Валеус Д (1%) 0 0 4 4
Контроль 0 0 5
Газетний Валеус Д (0,25%) 0 0 0 0
Валеус Д (0,5%) 16±1 16±1 0 0
Валеус Д (1%) 0 0 0 0
Контроль 0 0 5 5
Ганчір’яний Валеус Д (0,25%) 12±1 0 0 4
Валеус Д (0,5%) 0 0 0 0
Валеус Д (1%) 0 0 0 4
Контроль 0 0 4 4
Отже, найбільш стійкими до впливу A. tenuissima виявилися всі зразки паперу, оброблені 0,5 % розчином «Валеус Д», що зберігали фунгіцидні властивості протягом 14 діб. Папір, оброблений даною речовиною у концентрації 0,25 та 1%, мав лише фунгістатичний ефект, який повністю зникав на 14 добу експерименту. Контрольні зразки паперу не проявляли антифунгальної дії та характеризувалися низькою грибостійкістю (5 балів).
Таблиця 2. Антифунгальні властивості та стійкість зразків паперу до впливу Aspergillus niger.
Вид паперу Обробка фунгіцидом Зона затримки росту, мм Грибостійкість, бал
7 доба 14 доба 7 доба 14 доба
Офсетний Валеус Д (0,25%) 8±1 0 0 0
Валеус Д (0,5%) 22±2 0 0 4
Валеус Д (1%) 0 0 0 5
Контроль 0 0 4 5


Друкарський №2

Валеус Д (0,25%) 0 0 0 4
Валеус Д (0,5%) 4±1 0 0 4
Валеус Д (1%) 0 0 5 5
Контроль 0 0 5 5
Газетний Валеус Д (0,25%) 5±1 0 0 4
Валеус Д (0,5%) 3±1 0 0 4
Валеус Д (1%) 0 0 0 5
Контроль 0 0 5 5
Ганчір’яний Валеус Д (0,25%) 9±1 3±1 0 0
Валеус Д (0,5%) 16±2 9±3 0 0
Валеус Д (1%) 0 0 0 5
Контроль 0 0 5 5

Таким чином, найбільш стійкими до впливу A. niger виявилися зразки офсетного паперу, оброблені 0,25 % розчином «Валеус Д», та зразки ганчір’яного паперу, оброблені 0,25 та 0,5 % розчином цієї речовини. Відмічено, що фунгістатичний ефект вказаних зразків зберігався протягом 14 діб.
Таблиця 3. Антифунгальні властивості та стійкість зразків паперу до Trichoderma viride.
Вид паперу Обробка фунгіцидом Зона затримки росту, мм Грибостійкість, бал
7 доба 14 доба 7 доба 14 доба
Офсетний Валеус Д (0,25%) 8±2 8±2 0 0
Валеус Д (0,5%) 22±2 21±1 0 0
Валеус Д (1%) 6±1 5±1 0 0
Контроль 0 0 4 5
Друкарський №2 Валеус Д (0,25%) 0 0 0 0
Валеус Д (0,5%) 11±1 10±1 0
Валеус Д (1%) 0 0 5 5
Контроль 0 0 5 5
Газетний Валеус Д (0,25%) 9±1 6±1 0 0
Валеус Д (0,5%) 13±1 10±3 0 0
Валеус Д (1%) 3±1 0 0 5
Контроль 0 0 5 5
Ганчір’яний Валеус Д (0,25%) 12±1 12±1 0 0
Валеус Д (0,5%) 18±2 18±2 0 0
Валеус Д (1%) 0 0 5 5
Контроль 0 0 5 5

Антифунгальна дія щодо T. viride виявлена у зразків офсетного та газетного паперу, обробленого 0,25; 0,5 та 1 % розчинами «Валеус Д», друкарського та ганчір’яного паперу, обробленого 0,25 та 0,5% розчинами даної речовини. Відмічено, що найбільш ефективним для захисту паперу від пошкодження T. viride було використання «Валеус Д» у концентрації 0,5 %, оскільки його фунгіцидна дія майже не змінювалася протягом 14 діб експерименту, а зони інгібування росту мікроміцетів були найбільшими порівняно з іншими концентраціями цього препарату.
Таким чином, показано, що всі досліджені зразки паперу, які не пройшли антифунгальну обробку, в умовах, сприятливих для розвитку мікроскопічних грибів, швидко зазнають значного мікологічного пошкодження.
Виявлено, що всі зразки паперу, оброблені 0,5% розчином «Валеус Д» характеризуються посиленими фунгіцидними або фунгістатичними властивостями щодо тест-культур A. tenuissima, A. niger та T. viride.