ПОНЯТТЯ КОЛЕКТИВНОГО АВТОРА ТА ОСОБЛИВОСТІ ВІДОБРАЖЕННЯ В АВТОРИТЕТНОМУ ФАЙЛІ НАЙМЕНУВАНЬ ОРГАНІЗАЦІЙ

ЗаявникІсаєва Ольга Володимирівна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація. Розвиток бібліотечно-інформаційного потенціалу в умовах цифровізації» (2020)
ЗахідСекція 2. Цифрові проекти наукових бібліотек
Назва доповідіПОНЯТТЯ КОЛЕКТИВНОГО АВТОРА ТА ОСОБЛИВОСТІ ВІДОБРАЖЕННЯ В АВТОРИТЕТНОМУ ФАЙЛІ НАЙМЕНУВАНЬ ОРГАНІЗАЦІЙ
Інформація про співдоповідачівВласова Тетяна Юріївна, Дорош Марина Вікторівна
Презентаціяне завантажено
СтаттяЗавантажити статтю


Тези доповіді

УДК 021:025.3:004.63
Ісаєва Ольга Володимирівна,
ORCID 0000-0002-8936-6361,
науковий співробітник,
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського,
Київ, Україна
e-mail: isaeva@nbuv.gov.ua

Дорош Марина Вікторівна,
ORCID 0000-0002-1093-3926,
молодший науковий співробітник,
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського,
Київ, Україна-3237-8019
e-mail: dorosh@nbuv.gov.ua

Власова Тетяна Юріївна,
ORCID 0000-0003-3237-8019,
молодший науковий співробітник,
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського,
Київ, Україна
e-mail: vlasova@nbuv.gov.ua

ПОНЯТТЯ КОЛЕКТИВНОГО АВТОРА ТА ОСОБЛИВОСТІ ВІДОБРАЖЕННЯ В АВТОРИТЕТНОМУ ФАЙЛІ НАЙМЕНУВАНЬ ОРГАНІЗАЦІЙ

Розглянуто бібліографічний аспект поняття колективного автора та особливості відображення відповідних уніфікованих точок доступу в авторитетних записах з підтримкою їх актуальності. Зазначено мету створення авторитетного файлу найменувань організацій (АФ «КА») для забезпечення якості опрацювання документів, виданих науковими установами та організаціями, з можливістю ефективного пошуку в електронному каталозі НБУВ та інших національних та міжнародних інформаційних масивах.

Ключові слова: колективний автор, авторитетні файли, міжнародні ідентифікатори.

Роботою по створенню і підтримці авторитетного файлу найменувань організацій (АФ «КА») в НБУВ займається «Група формування національних баз даних авторитетних записів». Авторитетний файл «КА»  сукупність авторитетних записів, в яких подана вся необхідна інформація про найменування організації, які несуть інтелектуальну відповідальність за створення твору і підготовку його до публікації.
Найменування організації (КА)  узагальнюючий термін для найменувань державних, наукових і навчальних закладів, громадських об’єднань, підприємств тощо та тимчасових організацій: конференцій, виставок, експедицій та ін.
НБУВ є національною науковою установою і контент АФ «КА» складається з найменувань постійно діючих наукових установ і організацій. Це інститути НАН України, установи і організації галузевих академій наук України (медичної, сільськогосподарської, педагогічної), вищі навчальні заклади України, органи виконавчої влади (Кабінет Міністрів, галузеві міністерства).
Формування й ведення АФ «КА» забезпечує уніфікацію назв колективів і організацій шляхом створення єдиної системи посилань з відповідними поясненями щодо хронології створення та перейменувань. Сформульована уніфікована назва в АЗ слугує точками доступу в бібліографічному записі, що пояснює однакові правила формулювання найменування організації, як в каталогізаційному записі, так і в авторитетному.
Авторитетний файл «Колективий автор» постійно редагується з метою підтримки актуальності уніфікованого заголовку колективу.
До вже існуючих записів додаються варіантні або нові записи в таких випадках:
• якщо найменування організації зазнало зміну у зв'язку зі зміною статусу (втрата самостійності, передача в інше відомство), функції, об'єму діяльності;
• якщо змінилося найменування країни, міста, краю тощо, що входить в найменування організації в якості географічного прикметника або індентифікуючої ознаки (виконання Закону України №317-VIII «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки»);
• якщо в складному заголовку змінилося найменування підпорядкованої організації в другій ланці, а саме: відділення, філії, факультети тощо;
• якщо в складному заголовку підпорядкована організація, приведена в другій ланці, змінила свій статус, тобто, була реорганізована в самостійну організацію (або навпаки), то в цих випадках створюється АЗ, що містить нове найменування структурного підрозділу;
• якщо найменування організації зазнало змін у зв'язку з укрупненням шляхом злиття з іншими організаціями створюється АЗ, що містить найменування організації, з обов'язковим зв'язком з АЗ, що містять найменування організації, з якими сталося злиття;
• якщо найменування організації зазнало зміну у зв’зку з розділенням на декілька організацій, створюються стільки АЗ, скільки нових організацій з'явилося. Усі записи мають бути пов'язані між собою кодом установи.
Перспективним напрямом для включення даних АФ до світових цифрових наукових комунікацій є доповненняЧетвертим різновидом АР є розширення набору традиційних «авторитетних полів» АЗ «КА» міжнародними ідентифікаторами: ISNI, VIAF, WorldCat, Wikidata, GRID, ROR, які прив’язують АФ НБУВ до міжнародного веб середовища і передбачають можливість подальшого поповнення цих пошукових систем даними національних АФ, що ще повніше презентує Україну в міжнародному середовищі.

UDC 021:025.3:004.63
Isaieva Olha,
ORCID 0000-0002-8936-6361,
Research Fellow,
V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine,
Kyiv, Ukraine
e-mail: isaeva@nbuv.gov.ua

Dorosh Maryna,
ORCID 0000-0002-1093-3926,
Junior Research Fellow,
V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine,
Kyiv, Ukraine
e-mail: dorosh@nbuv.gov.ua

Vlasova Tetiana,
ORCID 0000-0003-3237-8019,
Junior Research Fellow,
V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine,
Kyiv, Ukraine
e-mail: vlasova@nbuv.gov.ua

THE CONCEPT OF A COLLECTIVE AUTHOR AND FEATURES OF REFLECTION IN THE AUTHORITY FILE OF NAMES OF ORGANIZATIONS

The bibliographic aspect of the concept of the collective author and features of display of the corresponding unified access points in authoritative records with support of their urgency are considered. The purpose of creating an authoritative file of names of organizations (AF "CA") to ensure the quality of processing documents issued by scientific institutions and organizations, with the ability to effectively search in the electronic catalog of the NBUV and other national and international information arrays.

Keywords: collective author, authoritative files, international identifiers.