ДОСЛІДЖЕННЯ І ЗБЕРЕЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ РЕГІОНАЛЬНИХ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ В БІБЛІОТЕКАХ УКРАЇНИ.

ЗаявникПотіха Андрій Леонідович (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація. Розвиток бібліотечно-інформаційного потенціалу в умовах цифровізації» (2020)
ЗахідСекція 4. Бібліотеки в системі стратегічних комунікацій: міжнародний аспект
Назва доповідіДОСЛІДЖЕННЯ І ЗБЕРЕЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ РЕГІОНАЛЬНИХ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ В БІБЛІОТЕКАХ УКРАЇНИ.
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
СтаттяЗавантажити статтю


Тези доповіді

УДК 329:316.77(477-32)]-047.37:025.17
Потіха Андрій Леонідович,
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4750-1542,
Кандидат наук із соціальних комунікацій, науковий співробітник,
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського,
Голосіївський просп . , 3, Київ, 03039, Україна
e-mail: pal56@ ukr.net

ДОСЛІДЖЕННЯ І ЗБЕРЕЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ РЕГІОНАЛЬНИХ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ В БІБЛІОТЕКАХ УКРАЇНИ.

Досліджено підходи до вивчення і збереження інформації партійних ЗМК в Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського та обласних бібліотеках південних областей України.
Ключові слова: ЗМК політичних партій.

Внаслідок удосконалення засобів масової комунікації, особливе значення в політичних відносинах отримує інформаційна політика. Серед важливих завдань бібліотек є вивчення та збереження інформації засобів масової комунікації, зокрема партійних.
Враховуючи інформаційно-комунікативний потенціал регіональних партійних ЗМК, їх вплив на суспільні процеси в регіонах України, з одного боку, і функціонування в руслі певних ідеологій – з іншого, вони розглядаються не лише як інструменти інформування громадськості щодо цілей і завдань партії, діяльності її окремих представників, а й як інструмент боротьби з опонентами.
Після проголошення незалежності України преса була важливим чинником формування громадської думки, а відтак важливим чинником влади. Протягом 1991-2002 р.р. видавалось понад 276 найменувань газет політичних партій (це лише ті, які надійшли на збереження до газетного фонду НБУВ).
Починаючи з 1991 р. до початку 2000-х років в південних областях кількість регіональних видань політичних партій постійно змінювалась. В кінці ХХ – на початку ХХІ ст. в Запорізькій області політичні партії видавали понад 10 газет. Запорізька обласна універсальна наукова бібліотека частину з них зберігає в своїх фондах, але окремо їх не виділяє.
Подібна ситуація й у Миколаївській області, де на початку 2000-х років було зареєстровано 16 видань, заснованих політичними партіями та рухами. Всі ці видання можуть бути досліджені в фондах НБУВ.
Навіть після масового переходу політичних партій до використання електронних ресурсів (Інтернет) в регіоні продовжували реєструвати незначну кількість друкованих видань. За 2007 -2018р. р. було зареєстровано ще 8 нових видань політичних партій, які надійшли на зберігання до бібліотек.
В Одеській області з 1991 р. були зареєстровані понад 10 партійних видань. Деякі з них зберігаються в загальному газетному фонді в Одеській обласній універсальній наукововій бібліотека ім. М. С. Грушевського. Більшість найменувань газет зберігається в НБУВ.
В Херсонській області простежувалась стійка тенденція до збільшення кількості місцевих засобів масової інформації, зокрема партійних видань, які надійшли до газетних фондів Херсонської обласної універсальної наукової бібліотеки імені О. Гончара та НБУВ. Фахівцями підготовлено довідник в якому є опис газет, які надходили до бібліотеки [1].
Подібна робота проводиться і в бібліотеках Одеської, Миколаївської та Запорізької областей.
Останнім часом представники різних політичних сил все більше приділяють уваги електронним ресурсам (Інтернету). Політичні партії створюють в інтернет-середовищі офіційні веб-сайти, які висвітлюють діяльність політиків в різних регіонах України.
Щоправда інформація на партійних сайтах і в соціальних мережах легко доступна лише протягом нетривалого часу. У таких умовах зростає роль інформаційно-аналітичних служб бібліотек, одним з напрямів діяльності яких є збереження інформації інтернет-ресурсів, зокрема партійних ЗМК, шляхом аналітико-синтетичного перетворення первинної інформації та підготовки консолідованої інформації, представленої в інформаційно-аналітичних продуктах бібліотек. Використовуючи матеріали друкованих та електронних ЗМК аналітичні служби, зокрема СІАЗ НБУВ, формують електронні колекції та налагоджують систему підготовки консолідованих інформаційно-аналітичних продуктів.
Отже регіональні ЗМК політичних партій є важливим джерелом вивчення суспільно-політичної ситуації в регіонах, формування владних структур, діяльності регіональних осередків політичних партій. При цьому важливу роль у вивченні та збереженні інформації партійних ЗМК відіграють бібліотеки, які опрацьовують інформацію, готують консолідовані матеріали і допомагають дослідникам у підготовці наукових робіт, а також аналітичних статей.
Список використаних джерел
1. Місцеві газети у фондах Херсонської обласної універсальної наукової бібліотеки імені Олеся Гончара, 1865–2009. Херсон. обл. універс. наук. б-ка ім. О. Гончара; у клад. Л. І. Зелена. Х ерсон, 2012. 269 с.
References
1. Zelena, L. I. (2012). Mistsevi hazety u fondakh Khersonskoi oblasnoi universalnoi naukovoi biblioteky imeni Olesia Honchara, 1865–2009 [Local newspapers in the holdings of the Oles Honchar Kherson Regional Universal Scientifi c Library, 1865–2009]. Kherson. obl. univers. nauk. b-ka im. O. Hon-chara [in Ukrainian].

UDC 329:316.77(477-32)]-047.37:025.17
Andrii Potikha,
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4750-1542
PhD (Social Communications), Research Associate,
V. I. Vernadsky National Library of Ukraine
3 Holosiivskyi Ave., Kyiv 03039, Ukrainee-mail: pal56@ukr.net

RESEARCH AND STORAGE OF INFORMATION OF REGIONAL MEDIA OF POLITICAL PARTIES IN LIBRARIES OF UKRAINE.

Approaches to studying and storing information of party mass media in the National Library of Ukraine named after V. I. Vernadsky and regional libraries of the southern regions of Ukraine are investigated.
Key words: mass media of political parties.