ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ В НАЦІОНАЛЬНІЙ БІБЛІОТЕЦІ УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ

ЗаявникБілінець Наталія Григорівна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація. Розвиток бібліотечно-інформаційного потенціалу в умовах цифровізації» (2020)
ЗахідСекція 1. Сучасні виклики та завдання бібліотек в умовах цифровізації
Назва доповідіПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ В НАЦІОНАЛЬНІЙ БІБЛІОТЕЦІ УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ
Інформація про співдоповідачівІванова Майя Вікторівна, ORCID 0000-0003-0243-3478 науковий співробітник, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Київ, Україна
Презентаціяне завантажено
СтаттяЗавантажити статтю


Тези доповіді

УДК 004.91
Іванова Майя Вікторівна,
ORCID 0000-0003-0243-3478
науковий співробітник,
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського,
Київ, Україна
е-mail: ivanova@nbuv.gov.ua

Білінець Наталія Григорівна,
ORCID 0000-0001-7249-6437
головний бібліотекар,
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського,
Київ, Україна
е-mail: bilinets@nbuv.gov.ua

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ В НАЦІОНАЛЬНІЙ БІБЛІОТЕЦІ УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ

Висвітлено основні напрями та форми системи підвищення кваліфікації в Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського в умовах цифровізації. Акцентовано на важливості вивчення питань права інтелектуальної власності в порядку підвищенні кваліфікації працівників.
Ключові слова: підвищення кваліфікації, бібліотека, цифровізація, Національна бібліотек України імені В. І. Вернадського.

Діяльність Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (далі НБУВ) у сучасних умовах цифровізації в державі щодо підвищення кваліфікації працівників, збереження і нарощування інтелектуального потенціалу установи визначається актуальними завданнями розвитку цифровізації інформаційної, бібліотечної та архівної справи і можливостями бібліотеки, відбувається комплексно і спрямована на формування професійних мережевих зв’язків і обмін досвідом у рамках створеного в установі цифрового науково-інформаційного середовища управління знаннями. Ефективність адаптації бібліотеки до реалій, пов'язаних із впровадженням цифрових технологій, значною мірою визначається наявністю в бібліотечного персоналу необхідних знань і навичок. У зв'язку з цим набувають актуальності питання організації в бібліотеках підвищення кваліфікації працівників і поширення відповідного досвіду. Тож пропонована наукова розвідка присвячена розкриттю специфіки організації системи підвищення кваліфікації в НБУВ протягом 2004 - 2019 рр.
Напрями і тематичний зміст підвищення кваліфікації НБУВ визначались загальними тенденціями розвитку цифровізації бібліотечної справи в Україні і внутрішніми потребами адаптації бібліотеки до цих тенденцій. Комплексна структура системи підвищення кваліфікації в НБУВ будувалася з урахуванням контингенту слухачів, рівня їхньої професійної підготовки, досвіду роботи і включала загально-бібліотечні форми (науково-практичні конференції, постійно діючі проблемні семінари), функціонально-прикладне навчання у структурних підрозділах та самоосвіту (огляди фахової літератури, нових надходжень тощо). Щорічно в НБУВ організовується в середньому близько 50 заходів, під час яких розглядаються актуальні питання з пріоритетними завданнями розвитку цифровізації бібліотечної справи, суспільними завданнями національних бібліотек, розвитком електронної науки, впровадженням у бібліотечну практику комп’ютерних та інтернет-технологій, зарубіжним бібліотечним досвідом. Згідно із затвердженими планами, підвищення кваліфікації співробітників НБУВ здійснювалося за такими основними тематичними напрямами: «Бібліотечна справа: світовий досвід», «Пріоритетні напрями розвитку бібліотек за кордоном», «Стратегія діяльності національної бібліотеки в інформаційному суспільстві», «Національна бібліотека та її роль у суспільстві знань», «Перспективи розвитку електронних технологій у НБУВ», «Електронні ресурси на службі науки», «Комп’ютерні технології в бібліотеках» і т. ін.
Заходи у системі підвищення кваліфікації мали загальногалузевий характер, у них брали участь представники бібліотек різного відомчого підпорядкування – членів Асоціації бібліотек України, Української бібліотечної асоціації, бібліотек науково-дослідних установ Національної академії наук України (далі НАН України), Державної наукової установи «Книжкова палата України імені Івана Федорова», Представництва ООН в Україні, Гете-Інституту, Асоціації «Інформатіо-Консорціум», провідних вітчизняних книгозбірень, тощо.
У межах загально-бібліотечної системи підвищення кваліфікації, з метою вдосконалення методів управління, значна увага, приділялася вивченню інноваційних технологій, організації бібліотечної діяльності зарубіжних бібліотек: президентських бібліотек США, музею Ліндона Джонсона (США, Техас, м. Остін); Центру інформаційних ресурсів Посольства США в Україні; національних та наукових бібліотек вищих навчальних закладів Франції та Республіки Білорусь; наукових бібліотек Ісламської Республіки Іран.
Важливим елементом системи підвищення кваліфікації в НБУВ є міжінституційна співпраця. В умовах цифровізації та поширення електронних технологій, одним із пріоритетних напрямів підвищення кваліфікації працівників, стала взаємодія з Науково-учбовим центром прикладної інформатики НАН України (НУЦПІ НАНУ), на базі якого проведено цикл лекцій і тренінгів за спеціалізованими навчальними програмами з основ інформатики, комп’ютерної техніки та інтернет-технологій: «Основи створення та розміщення веб-сайтів», «Інформатика та Інтернет-технології для науковців», «Користувач комп’ютера», «Програма MS Power Point», «Програма MS Excel», «Програма MS Access», «Програма MS Word», «Програма Internet Explorer», «Опанування операційного системного забезпечення Windows XP». Спільно з компанією Thomson Reuters проведений семінар ознайомлення з її інформаційними продуктами, зокрема наукометричною базою даних Web of Science. Спільно з Інститутом проблем реєстрації інформації НАН України в НБУВ започатковано корпоративний проект щодо реферативної бази даних «Україніка наукова», «Наука України: доступ до знань». У межах внутрішньо-бібліотечної системи підвищення кваліфікації, Інститутом інформаційно-комунікаційних технологій проводилися тематичні семінари з опанування новітніми бібліотечно-інформаційними технологіями програмним забезпеченням «ІРБІС-64»; з досвіду адаптації бібліотек до роботи в електронному середовищі тощо.
З розвитком цифрових технологій у державі постала потреба у бібліотечному фахівці нового покоління з навичками роботи з інтернет-ресурсами й інформацією в цифровому форматі. Останніми роками, з розвитком цифровізації суспільства, в рамках підвищення кваліфікації підвищена увага приділяється дотриманню права інтелектуальної власності в діяльності бібліотек. Проводились семінари: «Журнали відкритого доступу: концепції, проблеми і переваги впровадження», «Практика застосування авторського права в бібліотеках», «Перспектива використання електронних книг та електронних журналів у читальному залі бібліотеки». Спільно з Асоціацією «Інформатіо-Консорціум», за ініціативою Всесвітньої організації інтелектуальної власності, увага зосереджувалася проблематиці публікацій відкритого доступу, щодо відкритих українських журналів із наукометричних баз даних, переваги й недоліки публікацій для авторів у журналах відкритого доступу.
У контексті системи підвищення кваліфікації нових співробітників бібліотеки було ознайомлено з основами бібліотечно-інформаційної діяльності в НБУВ, для них проводились екскурсії-лекції, організовувались робочі стажування у суміжних відділах бібліотеки. Розвитку комунікативних зв’язків та обміну професійним досвідом було присвячено цикл екскурсій щодо основних напрямів роботи та вивчення цифрових інновацій провідних бібліотек Києва. Для молодих учених проводилися Дні аспіранта, в рамках яких відбулися семінари-практикуми з основ бібліотечно-бібліографічних знань. Продовжується співпраця НБУВ із Київською МАН для учнів старших класів, створені проекти: «Юні науковці – агенти позитивних змін в Україні», «Інтелект майбутнього». Бібліотека є базою для проходження практики студентами спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» вищих навчальних закладів Києва.
Ефективною формою підвищення кваліфікації наукової комунікації в галузі бібліотечної справи є участь фахівців НБУВ у різних заходах – міжнародних, всеукраїнських та регіональних наукових конференцій, семінарів, наукових читань, круглих столів та інших. Обмін досвідом, фаховими знаннями, дискусії в процесі підготовки наукових кадрів, проведення різних наукових заходів сприяє започаткуванню сучасних напрямів досліджень в умовах цифровізації суспільства.

UDC 004.91
Ivanova Maiia,
ORCID 0000-0003-0243-3478
Research Associate,
V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine,
Kyiv, Ukraine
е-mail: ivanova@nbuv.gov.ua

Bilinets Natalia,
ORCID 0000-0001-7249-6437
Chief Library,
V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine,
Kyiv, Ukraine
е-mail: bilinets@nbuv.gov.ua

IMPROVEMENT OF QUALIFICATION IN V. I. VERNADSKYI NATIONAL LIBRARY OF UKRAINE NBUV IN THE CONDITIONS OF DIGITALIZATION

The system of advanced training in V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine is outlined. The importance of studying the issues of intellectual property rights in order to improve the skills of employees is noted.
Keywords: advanced training, Library, digitization, V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine.