АРХІВНИЙ ФОНД ЧЛЕНА-КОРЕСПОНДЕНТА НАН УКРАЇНИ В. С. ПАЗЕНКА ЯК ДЖЕРЕЛО З УЧАСТІ ВЧЕНОГО В МІЖНАРОДНИХ ТУРИЗМОЗНАВЧИХ КОНФЕРЕНЦІЯХ

ЗаявникКоломієць Марина Сергіївна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація. Розвиток бібліотечно-інформаційного потенціалу в умовах цифровізації» (2020)
ЗахідСемінар. Архівні фонди наукової спадщини України: історія формування, інформаційний потенціал, вектори розвитку в цифрову епоху
Назва доповідіАРХІВНИЙ ФОНД ЧЛЕНА-КОРЕСПОНДЕНТА НАН УКРАЇНИ В. С. ПАЗЕНКА ЯК ДЖЕРЕЛО З УЧАСТІ ВЧЕНОГО В МІЖНАРОДНИХ ТУРИЗМОЗНАВЧИХ КОНФЕРЕНЦІЯХ
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
СтаттяЗавантажити статтю


Тези доповіді

УДК 930.253 (477) Пазенок
Коломієць Марина Сергіївна,
ORCID 0000-0002-9125-1379,
молодший науковий співробітник,
Інститут архівознавства,
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського,
Київ, Україна
e-mail: marinka_sweet@ukr.net

АРХІВНИЙ ФОНД ЧЛЕНА-КОРЕСПОНДЕНТА НАН УКРАЇНИ В. С. ПАЗЕНКА ЯК ДЖЕРЕЛО З УЧАСТІ ВЧЕНОГО В МІЖНАРОДНИХ ТУРИЗМОЗНАВЧИХ КОНФЕРЕНЦІЯХ

Розглянуто документи фонду члена-кореспондента НАН України В. С. Пазенка, що зберігаються в Інституті архівознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, з участі вченого у туризмознавчих форумах.

Ключові слова: В. С. Пазенок, філософія туризму, туризмологія, особовий архівний фонд, Інститут архівознавства.


В Інституті архівознавства НБУВ зберігається особовий архівний фонд українського вченого-філософа В. С. Пазенка, в якому відклалися документи за 1967–2016 рр. Крім іншого, документи, що дають змогу висвітлити діяльність В. С. Пазенка з підготовки і проведення міжнародних туризмологічних форумів, що проходили в Україні протягом 1999–2012-х рр. У розвідці ставимо за мету проаналізувати видовий склад документів з участі вченого у міжнародних туризмознавчих конференціях.
Відомий дослідник у галузі філософії туризму В. С. Пазенок входив до оргкомітетів міжнародних науково-практичних конференцій з питань розвитку туризму. Участь вченого в оргкомітетах наукових форумів представлено такими документами, як нотатки науковця й службове листування з підготовки і проведення міжнародної науково-практичної конференції «Туризм на порозі ХХІ століття: освіта, культура, екологія» (1999) [1, 22], науково-організаційні документи і сертифікат учасника міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми та перспективи розвитку туризму в Україні: теорія і практика» (2012) [2, 3; 3, 1]. В. С. Пазенок виступав редактором збірників наукових статей конференцій. У фонді вміщено збірник міжнародної науково-практичної конференції «Альтернативний туризм» (2003) [4, 87].
Діяльність вченого у наукових форумах також ілюструють світлини. Так, під час ІІ міжнародної конференції «Туризм у ХХІ ст.: глобальні тенденції та регіональні особливості» (2001) В. С. Пазенка репрезентовано з головою Державної туристичної адміністрації України В. І. Цибухом [5, 3]. Під час міжнародної конференції «Космічні подорожі: наука, освіта, практика» (2012) вченого представлено поруч із президентом Аерокосмічного товариства України Л. К. Каденюком [6, 1].
Таким чином, документи особового фонду В. С. Пазенка досить повно висвітлюють діяльність вченого як учасника організаційних комітетів міжнародних туризмознавчих конференцій, що відбувалися в Україні.

Список використаної літератури
1. ІА НБУВ. Ф. 453. Оп. 1. Спр. 86. 22 Арк.
2. ІА НБУВ. Ф. 453. Оп. 1. Спр. 92. 35 Арк.
3. ІА НБУВ. Ф. 453. Оп. 1. Спр. 70. 1 Арк.
4. ІА НБУВ. Ф. 453. Оп. 1. Спр. 95. 87 Арк
5. ІА НБУВ. Ф. 453. Оп. 1. Спр. 128. 3 Арк.
6. ІА НБУВ. Ф. 453. Оп. 1. Спр. 127. 1 Арк.

References
1. Fond 453, Inventory 1, Unit 86, 22 folios. Institute of Archival Studies of
V. І. Vernadsky National Library of Ukraine. Kyiv, Ukraine. [In Ukrainian].
2. Fond 453, Inventory 1, Unit 92, 35 folios. Institute of Archival Studies of
V. І. Vernadsky National Library of Ukraine. Kyiv, Ukraine. [In Russian].
3. Fond 453, Inventory 1, Unit 70, 1 folios. Institute of Archival Studies of
V. І. Vernadsky National Library of Ukraine. Kyiv, Ukraine. [In Ukrainian].
4. Fond 453, Inventory 1, Unit 95, 87 folios. Institute of Archival Studies of
V. І. Vernadsky National Library of Ukraine. Kyiv, Ukraine. [In Ukrainian].
5. Fond 453, Inventory 1, Unit 128, 3 folios. Institute of Archival Studies of
V. І. Vernadsky National Library of Ukraine. Kyiv, Ukraine. [In Ukrainian].
6. Fond 453, Inventory 1, Unit 127, 1 folios. Institute of Archival Studies of
V. І. Vernadsky National Library of Ukraine. Kyiv, Ukraine. [In Ukrainian].

UDC 930.253 (477) Pazenok
Kolomiec Marina,
ORCID 0000-0002-9125-1379,
Junior Researcher,
The Institute of Archival Studies,
V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine,
Kyiv, Ukraine
e-mail: marinka_sweet@ukr.net

ARHIVAL FUND OF THE RESPONDING MEMBER OF THE NAS OF UKRAINE V. S. PAZENOK AS A SOURCE OF ACTIVITY OF THE PARTICIPANT OF ORGANIZIZNG COMMITTEES OF INTERNATIONAL TOURISM CONFERENCES
The documents of the fund of the corresponding member of the NAS of Ukraine V. S. Pazenok, stored in the Institute of Archival Studies of V. І. Vernadskyi National Library of Ukraine, with the participation of the scientist in tourism forums are analyzed.
Key words: V. S. Pazenok, philosophy of tourism, tourism science, special archival fund, Institute of Archival Studies.