ОСОБОВА СПРАВА В. М. ПЕРЕТЦА ЯК ДЖЕРЕЛО ДОСЛІДЖЕННЯ ОБРАНЯ ВЧЕНОГО АКАДЕМІКОМ УКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ НАУК

ЗаявникШаповал Андрій Іванович (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація. Розвиток бібліотечно-інформаційного потенціалу в умовах цифровізації» (2020)
ЗахідСемінар. Архівні фонди наукової спадщини України: історія формування, інформаційний потенціал, вектори розвитку в цифрову епоху
Назва доповідіОСОБОВА СПРАВА В. М. ПЕРЕТЦА ЯК ДЖЕРЕЛО ДОСЛІДЖЕННЯ ОБРАНЯ ВЧЕНОГО АКАДЕМІКОМ УКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ НАУК
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
Статтяне завантажено


Тези доповіді

УДК 930.253: 82-6 (477) (Перетц В. М.)
Шаповал Андрій Іванович,
ORCID https://orcid.org/0000-0003-1188-5142,
кандидат історичних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу археографії, Інститут архівознавства,
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського,
м. Київ, Україна
e-mail: shai196@ukr.net

ОСОБОВА СПРАВА В. М. ПЕРЕТЦА ЯК ДЖЕРЕЛО ДОСЛІДЖЕННЯ ОБРАННЯ ВЧЕНОГО АКАДЕМІКОМ УКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ НАУК

Визначено інформаційний потенціал документів особової справи В. М. Перетца як джерельного комплексу з дослідження обрання вченого до складу академіків Української академії наук.

Ключові слова: В. М. Перетц, особова справа, Українська академія наук.

У 2020 р. відзначаємо 150-річчя від дня народження видатного філолога, історика давньої української літератури та театру, а ще етнографа, джерелознавця, палеографа і бібліографа В. М. Перетца, життя й наукова діяльність якого тісно пов’язана з Україною. Вчений був активним учасником українського наукового життя та істотно вплинув на розвиток української науки. Він був щирим поборником заснування Української академії наук (далі – УАН) та учасником процесу її творення.
Нині опубліковано лише декілька праць, в яких переважно у загальних рисах відображена діяльність В. М. Перетца в УАН [1; 2]. Залишається ще чимало лакун, які стосуються роботи вченого в українській академії. Зокрема, не дослідженим досі є й сам процес обрання В. М. Перетца до складу дійсних членів УАН.
Важливим джерелом для висвітлення обрання В. М. Перетца до складу академіків УАН є особова справа вченого, яка зберігається в Архіві Президії НАН України. В ній містяться документи за 27 лютого 1919 р. – 7 вересня 1922 р., що стосуються, головним чином, питання виборів В. М. Перетца до складу дійсних членів УАН: витяги з протоколів Спільного Зібрання УАН, засідання Історично-філологічного відділу УАН, листи голови Історично-філологічного відділу УАН Д. І. Багалія та неодмінного секретаря УАН А. Ю. Кримського до В. М. Перетца, листи В. М. Перетца до Д. І. Багалія, його телеграми, надіслані із Самари до УАН, відгук академіка М. І. Петрова про наукові праці В. М. Перетца, відкритий лист УАН та ін. Ці документи поки що не введено до наукового обігу.
Документи засвідчують, що процес обрання В. М. Перетца до складу УАН виявився досить непростим і потребував компромісу між вченим і членами УАН в розумінні положень Статуту УАН, що регламентували вибори до складу УАН іноземних науковців.
Вбачаючи у В. М. Перетці потужну наукову силу, визначного фахівця з історії української літератури та мови, енергійного та талановитого організатора українського наукового життя, за ініціативи академіків УАН Д. І. Багалія, А. Ю. Кримського, М. І. Петрова і С. О. Єфремова кандидатуру вченого було висунуто до складу дійсних членів УАН вже в перші місяці діяльності української академії.
Однак процес обрання В. М. Перетца до складу УАН ускладнила його принципова позиція стосовно тих параграфів Статуту УАН, що визначали коло осіб, які мали право обиратися до складу УАН, порядок їхнього обрання, регламентували мову публікацій та діловодства в українській академії. В. М. Перетц щиро прагнув працювати для українства на терені української науки, але не міг погодитися з тими положеннями Статуту УАН, що, на його думку, були політично вмотивовані й перешкоджали розвитку самої української академії, адже робили неможливим обрання до її складу вчених-іноземців, у послугах яких була зацікавлена УАН.
Але завдяки зваженій позиції неодмінного секретаря УАН А. Ю. Кримського та голови Історично-філологічного відділу Д. І. Багалія й за повної підтримки інших українських академіків вдалося виробити компромісний шлях, який завершився одноголосним обранням В. М. Перетца в травні 1919 р. академіком УАН. Обрання В. М. Перетца дійсним членом УАН стало даниною його визначному внеску в українську філологію та українознавство. З іншого боку українська академія отримала вченого, активна наукова та науково-організаційна діяльність якого сприяла піднесенню її авторитету в світі.

Список використаних джерел
1. Йолкіна Л. В. Роль В. Перетца у формуванні й функціонуванні Української академії наук перших десятиліть // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. 2015. № 1. С. 275–279.
2. Шаповал А. Епістолярна спадщина академіка В. М. Перетца у фондах Інституту архівознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. 2016. Вип. 44. С. 668–683.

References
1. Yolkina, L. V. (2015). Rol V. Perettsa u formuvanni y funktsionuvanni Ukrainskoi akademii nauk pershykh desiatylit [The role of V. Peretts in the formation and functioning of Academy of science of Ukraine at the first decades of twentieth century]. Naukovyi visnyk Mykolaivskoho natsionalnoho universytetu imeni V. O. Sukhomlynskoho [Scientific Herald of Mykolaiv V. O. Sukhomlynkyi National University]. Mykolaiv, no. 1, pp. 275–279. [In Ukrainian].
2. Shapoval, A. (2016). Epistoliarna spadshchyna akademika V. M. Perettsa u fondakh Instytutu arkhivoznavstva Natsionalnoi biblioteky Ukrainy imeni V. I. Vernadskoho [Epistolary heritage in the collections of Archival Sciennce of the Vernadsky National Library of Ukraine]. Naukovi pratsi Natsionalnoi biblioteky Ukrainy imeni V. I. Vernadskoho [Academic Papers of Vernadsky National Library of Ukraine], Kyiv, iss. 44, рр. 668–683. [In Ukrainian].

UDC 930.253: 82-6 (477) (Peretts V. М.)
Shapoval Andrii,
ORCID https://orcid.org/0000-0003-1188-5142,
Candidate of Historical Sciences, Senior Researcher,
Head of the Archaeography Department, Institute of Archival Studies,
V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine,
Kyiv, Ukraine
e-mail: shai196@ukr.net

PERSONAL CASE OF V. M. PERTTS’S AS A SOURCE OF RESEARCH ON THE SELECTION OF A SCIENTIST TO THE ACADEMICIANS OF THE UKRAINIAN ACADEMY OF SCIENCES

The information potential of V. M. Peretts’s personal archival documents as a source complex for the study of the election of a scientist to the academicians of the Ukrainian Academy of Sciences has been determined.

Keywords: V. M. Peretts, personal case, Ukrainian Academy of Sciences.