КОНВЕРСІЯ КАРТКОВОГО КАТАЛОГУ ЖУРНАЛІВ І ПРОДОВЖУВАНИХ ВИДАНЬ НБУВ: ЕТАПИ РОБОТИ

ЗаявникШекера Петро Іванович (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. комунікація: актуальні тенденції у цифрову епоху» (2019)
ЗахідСекція 3. Наукові бібліотеки в дослідницькій інфраструктурі України
Назва доповідіКОНВЕРСІЯ КАРТКОВОГО КАТАЛОГУ ЖУРНАЛІВ І ПРОДОВЖУВАНИХ ВИДАНЬ НБУВ: ЕТАПИ РОБОТИ
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
СтаттяЗавантажити статтю


Тези доповіді

УДК 027,54(477-25)НБУВ:025.34-048.75
Шекера Петро Іванович,
науковий співробітник,
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського,
Київ, Україна

КОНВЕРСІЯ КАРТКОВОГО КАТАЛОГУ ЖУРНАЛІВ І ПРОДОВЖУВАНИХ ВИДАНЬ НБУВ: ЕТАПИ РОБОТИ

Описано етапи роботи НБУВ НАН України у царині ретроспективної конверсії традиційного карткового каталогу. Проведено передпроектне обстеження об'єкта ретроконверсії. Визначено, що ретроконверсія дозволить більш повно розкрити фонди НБУВ, підвищить якість бібліографічного обслуговування, знизить звернення читачів до карткового каталогу, прискорить пошук і отримання інформації, підвищить точність і ефективність інформаційного забезпечення користувачів. Розглянуто результати цієї діяльності з часу консервування каталогу журналів і продовжуваних видань.
Ключові слова: картковий каталог, електронний каталог, досвід роботи і перспективи.

Електронний каталог (ЕК) періодичних і продовжуваних видань НБУВ включає бібліографічні записи (БЗ) на дані види видань з 1995 р. За період існування ЕК неодноразово порушувалося питання про створення повної електронної версії традиційного карткового каталогу. В черговий раз при автоматизації процедури замовлення першоджерел загострилися проблеми, пов’язані з підтриманням двох технологій роботи з фондами (традиційним і ЕК), і як наслідок знову з’явилася нагальна потреба у повному відображенні всього існуючого фонду журналів і продовжуваних видань НБУВ в ЕК. У головній бібліотеці України в 2000 р. відскановано генеральний алфавітний каталог книжкових видань (імідж-каталог), але за відсутністю коштів на той час сканування карткового каталогу журналів та продовжуваних видань не було здійснено.
Аналізуючи проведення ретроконверсії (створення імідж-каталогу журналів і продвидань) у різних бібліотеках світу і Росії, зокрема, приходимо до висновку, що для журналів і продів сканування каталогу не ефективне. Після «заморожування» (консервування) карткового каталогу потрібно залишити «нащадкам» і читачам (користувачам) бібліотеки в нормальному стані. Це пов’язано з копіткою роботою співробітників. Ця робота включає, перш за все, оновлення всіх зношених карток (зведених і карток специфікації). Це можливо лише, друкуючи картки на принтері з ЕК (після створення бібліографічного запису (БЗ). По-друге, надрукування зведених карток (для тих видань, які їх не мали). Знову ж таки, методом ручного заповнення полів з оригіналу. Одночасно і відбуватиметься звірка карткового каталогу з примірниками на полицях.
У 2018 р. був законсервований картковий каталог періодичних і продовжуваних видань. До цього упродовж 2017 р. розпочалася робота з ретроконверсії алфавітного каталогу завдяки внесенню БЗ ретроспективної частини журнальних видань. Для визначення обсягу роботи було проведено передпроектне обстеження об’єкта ретроконверсії, яке складалося з 9 етапів:
1. Визначення мети ретроконверсії.
2.Аналіз бібліотечного традиційного каталогу журналів і продовжуваних видань.
3. Вибір оптимальної організації робіт, найбільш вигідної технології, програмного і технічного забезпечення.
4. Визначення виконавців і планування їх проведення.
5. Розробка інструкцій по створенню бібліографічних записів.
6. Опрацювання технологічного процесу ретроконверсії з урахуванням автоматичних і ручних операцій для співробітників бібліотеки.
7. Встановлення системи багатоступінчастого контролю на всіх етапах ретроконверсії.
8. Редагування БД, набір обов’язкових полів БЗ.
9. Забезпечення вільного доступу до бази даних ретровидань в ЕК НБУВ.
На 1-му етапі були визначені цілі ретроконверсії: створення довідково-бібліографічних даних на весь фонд, а також основи для подальших робіт з конверсією карткового каталогу.
2-й етап визначає відповідність карткового каталогу фондам, типи каталогів (алфавітні і топографічний), вид карток у каталогах (рукописні, друковані на принтері, надруковані на друкарській машині, картки з наклеєними написами). При загальному обстеженні алфавітного каталогу було звернено увагу на значну кількість неякісних каталожних карток: втрачених і не існуючих журналів; на додаткові картки; на видання рукописні і з погано помітними записами, а також записи на звороті картки.
3-й етап наголошує на необхідності оптимальним чином організувати роботу, вибрати найбільш підходящу технологію програмного і технічного забезпечення. Досвід проведення ретроконверсії карткових каталогів іноземних бібліотек показав, що існують два основні способи вирішення даної проблеми: ретроспективне переведення БЗ у машиночитну форму шляхом клавіатурного набору тексту з карток і запозичення БЗ із зовнішнього джерела. На жаль, обидва способи для нашої бібліотеки не підходять. Щодо першого, заповнення полів БЗ вручну з картки вважається неефективним, хоча і швидким і щодо другого, запозичення записів із зовнішнього джерела здійснюється лише при корпоративній каталогізації.
На 4-му етапі, згідно з планом із ретроконверсії традиційних каталогів, відповідальними виконавцями цієї роботи залишились співробітники сектору бібліографічного опису періодичних і продовжуваних видань Відділу комплексного опрацювання документів НБУВ. Роботу в цьому напрямку розпочато в 2017 р. У подальшому записи в ЕК доповнюються ретроспективною частиною журнальних видань.
5 етап. Науковцями ВКОД НБУВ розроблена детальні дві Технологічні Інструкції по створенню БЗ та реєстрації номерів, що стосується також і ретровидань, які конвертуються з карткового каталогу.
На етапі 6-му було проведено нараду з витримування технологічного процесу ретроконверсії з урахуванням автоматичних і ручних операцій для співробітників бібліотеки. Також складений приблизний розрахунок обсягу і трудовитрат на перенесення всіх БЗ з традиційного каталогу до ЕК. Щодо цього питання, воно залишається відкритим, тому термін виконання необмежений. В різних бібліотеках Європи, Америки, Росії цей процес тривав декілька років.
Контроль (етап 7-й) здійснюється на рівні сектора, перехресною перевіркою виконання робіт співробітниками.
Для редагування записів, отриманих в результаті ретроконверсії (етап 8-й), обраний рекомендований максимальний набір полів: шифр, тип видання, ISSN, заголовок (автор-колектив), назва, вихідні дані, країна, мова, файли (сайти в Internet).
Етап 9-й. E результаті подальшої запланованої роботи буде виокремлено в ЕК ретроспективна частина журналів і продовжуваних видань (видання до 1995 року).
Отже, проведена в майбутньому робота дозволить більш повно розкрити фонди НБУВ, підвищить якість бібліографічного обслуговування, знизить звернення читачів до карткового каталогу, прискорить пошук і отримання інформації, підвищить точність і ефективність інформаційного забезпечення користувачів.

Список використаної літератури
1. Кулик О. Ретроконверсія карткового каталогу в електронну форму / О. Кулик // Бібл. планета. – 2018. – № 3. – C. 22–25.

References
1. Kulyk, O. (2018). Retrokonversiya kartkovoho katalohu v elektronnu formu [Retroconversion of card catalog in the electronic form]. Bibliotechna planeta, 3, 22-25. [In Ukrainian].

UDC 027,54(477-25)VNLU:025.34-048.75
Shekera Petro,
Research Associate,
V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine,
Kyiv, Ukraine
CONVERSION OF THE CARD CATALOG OF MAGAZINES AND CONTINUED LIBRARIES: STAGES OF WORK
The stages of the V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine NAS of Ukraine in the field of retrospective conversion of the traditional card catalog are described. A pre-project survey of the object of retroconversion was carried out. It is determined that retroconversion will allow to open the NBU funds more fully, will improve the quality of bibliographic services, will reduce readership of the card catalog, will speed up search and retrieval of information, will increase the accuracy and efficiency of information support of users. The results of this activity since the preservation of the catalog of magazines and continuing editions are considered.
Keywords: card catalog, electronic catalog, work experience and prospects.