Інтеграція та корпоративність в електронних бібліотеках

ЗаявникГарагуля Сергій Сергійович (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація: формування національного інформаційного простору»
ЗахідСекція 4. Інтеграція національних наукових ресурсів та інтелектуальний доступ до інформації
Назва доповідіІнтеграція та корпоративність в електронних бібліотеках
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
Статтяне завантажено


Тези доповіді

Розмаїття способів реалізації електронних бібліотек постійно збільшується. Цю тенденцію забезпечують попит користувачів, що стало зростає, вимоги інформаційного суспільства, динамічний розвиток інформаційних і комунікаційних технологій.
Одним із сучасних напрямків розвитку інформаційних систем в цілому і електронних бібліотек зокрема є інтеграція і корпоративність. Під інтеграцією зазвичай розуміють об'єднання ресурсів і сервісів в рамках єдиної (зазвичай більшої) інформаційної системи. Вибір ресурсів і сервісів для інтеграції залежить від завдань, які реалізуються в рамках конкретних технологічних процесів. З точки зору технічної реалізації інформаційної системи інтеграція передбачає об'єднання метаданих, програмного забезпечення і виконавців через єдині технологічні процеси. Таким чином, кажучи про інтеграцію стосовно електронних бібліотек, відпочатку визначають, про інтеграцію яких процесів (створення, опис, розміщення, зберігання, використання електронних ресурсів тощо) йдеться. Стосовно процесу використання і організації доступу до електронних бібліотек це, наприклад, може означати об'єднання всіх доступних електронних колекцій в єдину електронну бібліотеку під «парасолькою» спільного порталу (що передбачає уніфікацію структури, спільний доступ та захист колекцій).
Корпоративність як універсальний механізм міжбібліотечної співпраці може використовуватися на різних етапах бібліотечно-інформаційної діяльності: комплектування, каталогізація, інформаційне забезпечення, бібліотечне обслуговування. В залежності від ступеня інтеграції бібліотечної корпорації бібліотеки здійснюють обмін адресно-довідковими даними, корпоративну каталогізацію літератури, допомогу в ретроконверсії каталогів, електронну доставку документів, координацію комплектування тощо.
Загальними завданнями для корпоративних бібліотечних проектів є:
- усунення дублювання при опрацюванні потоку літератури за рахунок копіювання бібліографічних і авторитетних записів із зовнішніх джерел (бібліотек, великих інформаційних центрів), мережі Інтернет;
- зниження витрат на придбання через взаємодоповнююче використання наявних бібліотечних ресурсів та тих, що купуються;
- забезпечення рівного доступу учасників об’єднання до своїх каталогів та надання ефективного доступу до інформаційних ресурсів інших бібліотек — перехід від володіння фондами однієї бібліотеки до поділу фондів між бібліотеками;
- скорочення термінів та підвищення ефективності запровадження технологічних інновацій, перехід до ефективніших форм упровадження інформаційних технологій для створення електронних бібліотек;
- підвищення кваліфікації співробітників бібліотек у сфері бібліотечно-інформаційних технологій тощо.
Відповідно до сучасних тенденцій в області корпоративних інформаційних систем в електронній бібліотеці мають бути забезпечені:
а) відкрита архітектура – система будується на основі сервісної моделі, в якій загальна функціональність формується набором чітко визначених сервісів, а кожен з сервісів доступний за чітко визначеними протоколами;
б) модульність – здійснюється компонування системи з окремих модулів, які в сукупності забезпечують адаптацію для різних категорій користувачів, забезпечуючи різні види інформаційних запитів;
в) логічна незалежність – забезпечення можливості формування різних логічно пов'язаних колекцій на основі кінцевого набору фізичних електронних колекцій;
г) фізична незалежність – можливість підключення нових і відключення вже існуючих електронних колекцій від логічних колекцій, перенесення фізичної електронної колекції в нове середовище реалізації прозоро й непомітно для інтерфейсу логічної колекції;
ґ) розподіленість – розміщення в різних вузлах інформаційно-бібліотечної мережі контенту (колекцій) і сервісів із забезпеченням необхідного рівня резервування, а також розподіл за різними вузлами засобів адміністрування та управління електронною бібліотекою.
Стрімке накопичення маси електронних ресурсів, зростання їхньої питомої частки у загальному документообігу змушує бібліотеку відійти від концепції володіння до концепції надання вільного доступу, від розуміння ролі бібліотеки як архівно-бібліографічної установи до ролі довідково-навігаційної підтримки, експертного середовища. Технологічні новації опрацювання документного потоку, з одного боку, вимагають суттєвої реорганізації ресурсно-матеріальної бази бібліотечних установ, з іншого ж боку, створюють можливості для значно більшого залучення сторонніх ресурсів, інтеграції зовнішнього контенту, сприяють науковій кооперації й комунікації.
Об'єднання електронних бібліотек в єдину інтегровану корпоративну систему дозволяє оптимізувати витрати, надати ширший доступ до інтелектуального надбання, підвищити ефективність організації бібліотечних технологічних процесів. Кінцеві користувачі подібних об’єднань отримують доступ до ширшого функціоналу та нового ресурсного наповнення корпоративних продуктів.
Прикладами корпоративної співпраці бібліотек в українській практиці можуть слугувати, зокрема, проект «Система реферування української наукової літератури», що реалізовується НБУВ спільно з Інститутом проблем реєстрації інформації; проект Національної наукової медичної бібліотеки України “Охорона здоров'я України”, завдяки якому координується робота з формування єдиного інформаційно-документного простору медичних бібліотек України; проект щодо розподіленого розпису передплачених бібліотеками України для дітей періодичних видань, започаткований Національною бібліотекою України для дітей з метою прискорення процесів бібліографічної обробки документів, виключення дублювання розпису однакових джерел інформації та обміну бібліографічними записами тощо. Проте, варто відзначити, що більшість бібліотечних корпоративних проектів усе ж реалізовуються на регіональному рівні через мережу обласних універсальних наукових бібліотек.
Серед розробок Центру бібліотечних електронних ресурсів і технологій НБУВ, що ґрунтуються на корпоративному принципі реалізації, варто виділити базу даних «Наукова періодика України», базу знань «Електронні ресурси та технології» тощо.