Бібліографічний покажчик «Спеціалізовані вчені ради як складник розвитку Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України (1994–2014)»: основні підходи до створення

ЗаявникБерезівська Лариса Дмитрівна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація: формування національного інформаційного простору»
Захід• Семінар: Довідково-бібліографічні ресурси: формування і використання
Назва доповідіБібліографічний покажчик «Спеціалізовані вчені ради як складник розвитку Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України (1994–2014)»: основні підходи до створення
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
Статтяне завантажено


Тези доповіді

У нинішніх умовах інноваційного розвитку педагогічної науки для розроблення нових теоретико-методологічних векторів можуть прислужитися бібліографічні дослідження різного характеру, які сприятимуть прискоренню пошуку бібліографічної інформації, тобто інформації про документ, опублікований шляхом видання чи депонування, що створюється з метою інформування споживача про його існування,зовнішні (формальні) ознаки, зміст та інші особливості. Найпоширенішим типом бібліографічних видань є бібліографічний покажчик – значний за обсягом бібліографічний посібник із складною структурою та довідковим апаратом [1, с. 24–25].
Ідея створення бібліографічного покажчика «Спеціалізовані вчені ради як складник розвитку Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України (1994–2014)», що виникла в ході підготовки до 90-річчя від дня заснування установи, пояснюється передусім появою в науково-інформаційному просторі значного масиву захищених дисертацій в Інституті педагогіки НАПН України (далі – Інститут) як провідній науковій установі за різними спеціальностями педагогіки.
Метою створення покажчика є формування банку даних про тематику захищених дисертацій в Інституті педагогіки НАПН України з проблем педагогіки за 1994−2014 рр.; розкриття історії та ролі спеціалізованих учених рад Інституту в процесі підготовки науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації України; сприяння пошуку інформації науковцями.
У ході дослідження встановлено, що за 1994–2014 рр. в Інституті педагогіки НАПН України захищено 682 дисертації. Це свідчить про його провідну роль у підготовці науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації.
Основу бібліографічного покажчика становить фонд дисертацій, захищених у спеціалізованих учених радах, зокрема Д 26.452.01 (голова ради доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН країни О. Я. Савченко), Д 26.452.04 (голова ради доктор педагогічних наук, професор І. С. Волощук), К 26.452.02 (голова ради доктор педагогічних наук, професор Н. Б. Голуб), К 26.452.03 (голова ради доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України О. І. Пометун), К 26.452.05 (голова ради доктор педагогічних наук, професор О. М. Топузов), та авторефератів за 1994−2014 рр., що зберігаються в науковій частині Інституту педагогіки НАПН України, Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського та Державній науково-педагогічній бібліотеці України імені В. О. Сухомлинського. Усі документи перевірено devizu.
Структурно бібліографічний покажчик складається з передмови «Від укладачів», п’яти блоків, кожний з яких містить статтю про діяльність тієї чи іншої спеціалізованої вченої ради, підготовлену її вченим секретарем, і двох частин:
− хронологічного покажчика захищених дисертацій (нумерація наскрізна, у межах року – алфавітна побудова);
− систематичного покажчика захищених дисертацій у п’яти спеціалізованих вчених радах, побудованого за принципом розподілу за спеціальностями (нумерація наскрізна в межах спеціалізованої вченої ради, у межах спеціальності – алфавітна побудова), а саме: спеціалізована вчена рада Д 26.452.01 – 13.00.01 – «Загальна педагогіка та історія педагогіки» (до 1999 р. – теорія та історія педагогіки), 13.00.04 – «Теорія та методика професійної освіти» (до 1999 р. – теорія та історія педагогіки), 13.00.09 – «Теорія навчання» (до 1999 р. – теорія та історія педагогіки); спеціалізована вчена рада Д 26.452.04 – 13.00.02 – «Теорія та методика навчання технологій», 13.00.02 – «Теорія та методика навчання (технічні дисципліни); спеціалізована вчена рада К 26.452.02 – 13.00.02 – «Теорія та методика навчання (українська мова)», «Теорія та методика навчання (українська література)», 13.00.02 – «Теорія та методика навчання (російська мова)», 13.00.02 – «Теорія та методика навчання (зарубіжна література)» та ін.; спеціалізована вчена рада К 26.452.03 – 13.00.02 – «Теорія та методика навчання (історія та суспільствознавчі дисципліни); спеціалізована вчена рада К 26.452.05 – 13.00.02 – «Теорія та методика навчання (географія)», 13.00.02 – «Теорія та методика навчання (хімія)». В основу систематизації тем дисертацій покладено поділ на докторські й кандидатські дисертації.
Кожний бібліографічний запис дисертації та автореферату подано як у хронологічному, так і систематичному покажчику. На відміну від запису автореферату, де зазначено відомості про установу, у якій захищено дисертацію, запис дисертації містить інформацію про установу, де виконано дисертацію. Бібліографічний запис дисертацій у хронологічному покажчику доповнено такими елементами: прізвище, ім’я та по батькові, науковий ступінь і вчене звання офіційних опонентів; назва провідної установи, чинна на час захисту дисертації. Бібліографічні записи здійснено відповідно до чинних нормативних документів із бібліотечної справи.
Довідковий апарат складається з іменних покажчиків прізвищ авторів, наукових консультантів і керівників, опонентів дисертацій, які трапляються в основному тексті покажчика, переліку навчальних і наукових установ. У переліку установ і навчальних закладів подано сучасні їх назви.
Представлений бібліографічний покажчик уклали наукові співробітники ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського: доктор педагогічних наук, професор, директор бібліотеки, учений секретар спеціалізованої вченої ради Д 26.452.01 Л. Д. Березівська (2001–2014); кандидат педагогічних наук, доцент, науковий співробітник відділу історії освіти Т. Л. Гавриленко; кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник відділу науково-документного забезпечення та зберігання фонду Л. М. Заліток; завідувач сектору обслуговування відділу науково-документного забезпечення та зберігання фонду О. С. Покусова та наукові співробітники Інституту педагогіки НАПН України: кандидат педагогічних наук, доцент, старший науковий співробітник відділу технологічної освіти та допрофесійної підготовки, учений секретар спеціалізованої вченої ради Д 26.452.04 Н. Г. Левченко (2011–2014); кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник відділу суспільствознавчої освіти, учений секретар спеціалізованої вченої ради К 26.452.03 Т. І. Мацейків (2005 – дотепер); доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, головний науковий співробітник відділу навчання географії та економіки, учений секретар спеціалізованої вченої ради К 26.452.02 Т. Г. Назаренко (2009 – дотепер); кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, учений секретар, в. о. завідувача відділу аспірантури і докторантури Л. С. Смолінчук; кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, учений секретар спеціалізованої вченої ради К 26.452.02 Г. Т. Шелехова (2004–2014).
Основними принципами, якими керувалися укладачі покажчика, є науковість, повнота й достовірність викладених матеріалів.
Покажчик «Спеціалізовані вчені ради як складник розвитку Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України (1994–2014)» підготовлено вперше. Його адресовано науковцям, викладачам вищих навчальних закладів, докторантам і аспірантам, студентам, а також усім, хто цікавиться педагогічною наукою. Звертаємо також увагу на те, що не всі дисертаційні роботи відображено в покажчику через відсутність інформації.
Отже, особливістю представленого галузевого бібліографічного покажчика є кооперування дослідників наукового інституту й наукової бібліотеки для його створення. Такий підхід сприяє ефективному науково-інформаційному забезпеченню досліджень з освітніх і педагогічних наук. Передусім бібліографічний покажчик допоможе науковцю скласти уявлення про стан розробки досліджуваної ним тієї чи іншої проблеми. Водночас інформація про діяльність спеціалізованих вчених рад протягом досить великого періоду розкриває історію Інституту педагогіки, зокрема його роль у підготовці наукових і науково-педагогічних кадрів України. Крізь призму діяльності спеціалізованих учених рад простежується інформація про діяльність учених як наукових керівників і як опонентів. Загалом науково-інформаційна значущість представленої роботи полягає в тому, що вона охопила великий масив захищених дисертацій із педагогіки в 1994–2014 рр., а отже, відображає еволюцію тематики за різними науковими спеціальностями. На нашу думку, науковим бібліотекам наукових інститутів і вищих навчальних закладів доцільно створювати бібліографічні покажчики захищених дисертацій, а в перспективі налагоджувати обмін бібліографічною продукцію, що сприятиме одержанню цілісного бібліографічного знання за різними спеціальностями педагогіки та інших наук. З електронною версією покажчика можна ознайомитися на веб-сайті ДНПБ України ім. В.О. Сухомлинського.
Список використаних джерел
1. Швецова-Водка Г.М. Документознавство : словник-довідник термінів і понять : навч. посіб. / Г. М. Швецова-Водка. – 2-ге вид., стер. – Київ : Знання, 2012. – 319 с.
2. Спеціалізовані вчені ради як складник розвитку Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України (1994–2014) : [наук.-доп. покажч.] / Нац. акад. пед. наук України, Держ. наук.-пед. б ка України ім. В. О. Сухомлинського, Ін-т педагогіки ; [уклад.: Л. Д. Березівська, Т. Л. Гавриленко, Л. М. Заліток…, О. С. Покусова та ін.] ; наук. консультант О. В. Сухомлинська ; наук. ред. Л. Д. Березівська, О. М. Топузов]. – Київ : Ін-т педагогіки НАПН України, 2016. – 452 с.