СТАН КОМПЛЕКТУВАННЯ ФОНДУ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО В УМОВАХ РОЗВИТКУ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ( 2001–2010 рр.)

ЗаявникПестрецова Лариса Андріївна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. комунікація: актуальні тенденції у цифрову епоху» (2019)
ЗахідСекція 1. Наукові бібліотеки у цифрову епоху: діяльність, управління, взаємодія
Назва доповідіСТАН КОМПЛЕКТУВАННЯ ФОНДУ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО В УМОВАХ РОЗВИТКУ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ( 2001–2010 рр.)
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
Статтяне завантажено


Тези доповіді

УДК 027.54(477-25)НБУВ:025.2“2001/2010”
Лариса Андріївна Пестрецова,
завідувач відділу,
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського,
Київ, Україна

СТАН КОМПЛЕКТУВАННЯ ФОНДУ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО В УМОВАХ РОЗВИТКУ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ( 2001–2010 рр.)

Висвітлено стан системи комплектування НБУВ у період 2001–2010 рр., обумовлений соціальними перетвореннями, змінами в структурі Бібліотеки, розповсюдженням новітніх інформаційних технологій та поглибленням функцій комплектаторів.
Ключові слова: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, комплектування, джерела комплектування, формування фонду, електронні ресурси.

Проблема формування фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського завжди була актуальною. Перше десятиліття ХХІ ст. характеризувалося кардинальними змінами у зовнішньому середовищі, нарощуванням обсягів світового масиву документів, нематеріальних ресурсів інформації, розповсюдженням новітніх інформаційних технологій. Процеси, які відбуваються в суспільстві, значною мірою впливають на роботу різних інституцій, обумовлюючи нові вимоги до оптимізації традиційних шляхів вирішення виробничих завдань та пошуку нових, пов’язаних з формуванням фондів національної бібліотеки.
Так, введення у дію Закону України №1490-ІІІ від 22 лютого 2000 р. «Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти» примусило НБУВ з 2001 р. здійснювати передплату періодичних видань шляхом організації тендерів. У зв’язку з цим Генеральним директором НБУВ у квітні 2001 р. затверджено «Положення про тендерний комітет Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського» та «Інструкцію щодо підготовки тендерних пропозицій для можливих Виконавців». Щорічно відділом комплектування вітчизняною літературою готувалися документи щодо організації відкритих торгів для здійснення передплати періодичних видань України, країн СНД і Балтії. Обов’язково проводився моніторинг періодичних видань цих держав, що дозволяло дослідити масив нових журналів і включити найцінніші у науковому та інформаційному плані для НБУВ видання до переліку тендерних пропозицій. Таким чином, за цей період було отримано 1 190 назв нових періодичних видань.
У 2001 р. шляхом передплати Бібліотека отримала близько 40 тис. прим. документів, що становило 31 % від загальної кількості вітчизняних видань (з них близько 33 тис. прим. журналів). Завдяки цьому джерелу у 2001–2003 рр. НБУВ мала можливість придбати значний масив малотиражних наукових документів з обов’язкового примірника видань Росії, а також видання за проектом «Пушкінська бібліотека», які поповнювали вже існуючий у Бібліотеці колекційний фонд.
Починаючи з 2000-х років централізоване комплектування НБУВ та вітчизняних академічних бібліотек зарубіжною науковою літературою дедалі більше проходить під впливом електронного середовища та прискорення обміну інформацією. Якщо у 2003 р. НБУВ мала доступ лише до 210 повнотекстових електронних версій зарубіжних журналів, то у 2008 р. було передплачено доступ до електронних ресурсів майже усіх провідних світових постачальників наукової інформаціі.
У 2003 р. сума асигнувань, витрачених на придбання книг та інших документів для фондів НБУВ, а також на передплату періодичних видань та документів для обміну із зарубіжними партнерами, становила майже 7 млн. грн. У 2004 р. ситуація з фінансовим забезпеченням НБУВ набула кризового стану – було придбано документів всього на 64 932 грн. За джерелом «купівля» надійшло лише 2 730 прим. документів (у 2001 р. – 12 277 прим.).
Значних результатів у 2004 р. досягнуто у галузі міжнародного співробітництва НБУВ з установами багатьох країн світу з питань розвитку бібліотечних і інформаційних ресурсів, наукової і культурної взаємодії, документообміну тощо. Бібліотекою підписано п’ять угод про науково-інформаційне співробітництво з зарубіжними бібліотечно-інформаційними установами Росії, Сербії, Ірану, Республіки Македонія, Угорської Республіки.
Зміни у суспільстві, розповсюдження новітніх інформаційних технологій вимагали визначення пріоритетності проблем, пов’язаних з формуванням фондів національної бібліотеки в сучасних умовах. Тому, з урахуванням тенденцій розвитку світових інформаційних ресурсів, з метою удосконалення наукового, організаційного та технологічного керівництва діяльністю щодо формування документно-інформаційних ресурсів, у 2006 р. в Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського був створений Центр формування бібліотечно-інформаційних ресурсів. До складу ЦФБІР увійшли зі своїми функціями співробітники відділів комплектування іноземною та вітчизняною літературою. Злиття відділів потребувало змін у технологічних процесах комплектування, опрацювання та обліку документів і відповідно внесення змін до технологічної інструкції «Шлях документів у процесі бібліотечного опрацювання в Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського». Виникла необхідність уніфікувати опрацювання вітчизняних і іноземних документів. З 2007 р. запис нових надходжень ведеться в одній книзі (КСОБФ, ч.1), що дозволяє мати дані вхідного потоку всіх документів (вітчизняних і іноземних). Також було прийнято рішення про те, що з 2007 р. слід вважати вітчизняними лише документи, видані на території України. Основним завданням ЦФБІР було максимально повне охоплення вітчизняного та іноземного документно-інформаційного потоку.
Важливим напрямом в роботі Центру залишився контроль за надходженням безоплатних обов’язкових примірників видань України, що давало змогу збільшити надходження і отримати не надіслані примірники видань. На збільшення надходжень обов’язкового примірника до бібліотечного фонду НБУВ позитивно вплинула дія постанови Кабінету Міністрів України від 24 березня 2004 р. № 387 «Про внесення змін у додатки 1 і 2 до постанови КМУ від 10 травня 2002 р. № 608», згідно з якою Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського було повернуто право одержання двох обов’язкових примірників друкованих видань України всіма мовами, а також аудіо, візуальних, та аудіовізуальних документів на відміну від першої редакції цього документу за 2002 рік. Це підтверджують кількісні дані про динаміку надходжень обов’язкового примірника документів України (разом з архівним прим.) за 2002–2010 рр.: якщо у 2002 р. надійшло 36,5 тис. прим. видань ОП, то у 2010 р. – 80 тис. прим.
У 2006 р., з метою уточнення діючих угод та активізації міжнародного книгообміну з партнерами НБУВ, референтами сектору міжнародного книгообміну було проведено аналіз стану співробітництва, еквівалентності документообміну, у результаті чого були припинені книгообмінні зв’язки з 244 установами, які на протязі декількох років не надсилали Бібліотеці замовлені видання. Одночасно с цим, проводилася робота з пошуку нових партнерів. Так, започатковано книгообмін з 22 науковими установами. Таким чином, на 01.01.2007 р. НБУВ підтримувала книгообмін з 852 установами в 73 країнах світу, враховуючи країни СНД та Балтії, чиї бібліотеки після створення Центру перейшли до категорії міжнародних партнерів.
На той час Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського проводила МКО з 47 науковими установами в 11 країнах СНД. Найбільший за обсягом обмін здійснювався з Бібліотекою природничих наук Російської академії наук – НБУВ отримувала 158 назв журналів. Плідні зв’язки складалися з ЦНБ імені Я. Коласа АН Білорусі, Російською державною бібліотекою, ДПНТБ Сибірського відділення РАН, з національними бібліотеками Азербайджану, Білорусі, Росії, Узбекистану. До кола партнерів також входили наукові бібліотеки державних університетів країн СНД і Балтії.
Разом із змінами у світовому інформаційному просторі, поширенням нових видавничих, бібліотечних технологій, Інтернету, починаючи з 2000-х років, комплектування НБУВ та бібліотек мережі НАН України усе більше було зорієнтовано на пріоритетні складові розвитку сучасної бібліотечної діяльності – вивчення світового інформаційного ринку, доступ до провідних електронних ресурсів, задоволення інформаційних потреб вчених.

UDC 027.54(477-25)VNLU:025.2“2001/2010”
Larysa Pestretsova,
Head of Department,
Vernadsky National Library of Ukraine,
Kyiv, Ukraine
THE STATE OF COMPLETING OF FOUND OF V. I. VERNADSKY NATIONAL LIBRARY OF UKRAINE IN THE CONDITIONS OF DEVELOPMENT OF INFORMATIZATION (2001–2010)
The state of the system of acquisition of V. I. Vernadsky National Library of Ukraine during the period of 2001-2010 is reflected, conditioned social transformations, changes in the structure of the Library, distribution of the newest information technologies and deepening of functions of acquisitions librarians
Key words: V. I. Vernadsky National Library of Ukraine, acquisition, acquisition sources, formation of the library collection, electronic resources.