Ретроконверсія карткового каталогу журналів і продовжуваних видань НБУВ: пріоритети, проблеми і завдання реалізації

ЗаявникШекера Петро Іванович (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація: формування національного інформаційного простору»
ЗахідСекція 4. Інтеграція національних наукових ресурсів та інтелектуальний доступ до інформації
Назва доповідіРетроконверсія карткового каталогу журналів і продовжуваних видань НБУВ: пріоритети, проблеми і завдання реалізації
Інформація про співдоповідачівХандошко Ірина, провідний бібліотекар НБУВ
Презентаціяне завантажено
Статтяне завантажено


Тези доповіді

Час не стоїть на місці, змінюються технології, сучасний читач стає більш вимогливим, пред'являє обґрунтовані вимоги до повноти і точності традиційних бібліотечних каталогів, оперативності пошуку в них. Традиційні систематичні і алфавітні каталоги знижують оперативність пошуку, не задовольняють вимогам сучасних користувачів бібліотечних веб-ресурсів, які звикли до швидкого та зручного доступу до інформації. Електронні каталоги (ЕК) знімають незручності в спілкуванні читача з пошуковою системою наукової бібліотеки, значно розширюють аудиторію споживачів бібліографічної інформації. Одночасний багатоаспектний оперативний пошук позбавляє його від витрат часу на вивчення класифікації літератури і стандарту бібліографічного опису. Проблема ретроконверсії традиційних каталогів залишається надзвичайно актуальною до тих пір, поки каталоги найбільших бібліотек не будуть переведені в електронну форму. Здійснення ретроконверсії на базі бібліотеки національного рівня, дасть змогу іншим бібліотекам здійснювати відбір та запозичення потрібних записів з доповненням їх специфічною технологічною інформацією.
Бібліотеки України, які вже розпочали або завершили тривалий і трудомісткий процес ретроконверсії карткових каталогів періодики, в переважній більшості використовували методику створення бібліографічних записів (БЗ) періодичних видань і занесення даних специфікації до відповідної бази даних безпосередньо з оригіналу (de visu), а не з бібліографічної картки. На відміну від карткових каталогів книг, де інформацію про видання можливо ввести безпосередньо з паперових каталожних карток або сканованих каталожних карток (імідж-каталоги), традиційний картковий каталог періодики унеможливлює такий процес.
Після переходу на автоматизовану обробку всіх надходжень до НБУВ на часі неминуче постало питання про переведення в електронну форму записів карткових каталогів журналів та продовжуваних видань на ретроспективний фонд. Перші підходи до проблеми були зроблені в 2015 році. Ретроконверсія каталогу серіальних видань включає в себе такі технологічні етапи:
1. Попередній перегляд «de visu» каталогізатором підготовлених для введення до ЕК джерел опису з метою: виявлення бібліографічних даних видання, їх змін протягом того терміну, за який зберігаються у бібліотечному фонді конкретні назви періодичних видань; присвоєння їм класифікаційних індексів.
2. Введення нового бібліографічного запису в електронний каталог. ЕК журналів і продовжуваних видань НБУВ містить в собі відомості про надходження з 1996 року. Створений у ньому розвинений довідковий апарат каталогізатора (авторитетні файли на колективи і імена та ін.), значно полегшує роботу із створення нових записів на видання.
Алфавітний традиційний каталог журналів та продовжуваних видань основного фонду НБУВ відображає вітчизняні та зарубіжні видання багатьма мовами світу. У каталозі містяться відомості про журнали з середини 18-го століття.
Методичною радою бібліотеки було визначено в якості основних наступні принципи та мета ретроконверсії:
• поповнення ЕК журналів та продовжуваних видань НБУВ даними після ретроконверсії і розширення можливості переходу на сучасні форми обслуговування читачів;
• проведення ретроконверсії в хронологічному порядку до року впровадження автоматизованої обробки нових надходжень (до 1995 р.);
• приведення довідкового апарату бібліотеки у відповідність з наявними фондами, у тому числі організація фронтальної звірки всього фонду періодичних видань бібліотеки.
Після апробації (створення ретроспективних БЗ журналів та продовжуваних видань) було виявлено недоцільність сканування карток каталогу серіальних видань і необхідність застосування ручного введення бібліографічної інформації. Цей трудомісткий варіант безпосереднього введення інформації до ЕК забирає значну кількість часу, адже він зобов’язує каталогізатора звіряти кожну назву, кожен примірник на de visu. Результат експериментів показав, що метод прямого клавіатурного введення даних з паперових карток найбільш продуктивний в умовах нашого сьогодення, виходячи з економічного, технічного, організаційного, технологічного аспектів.
Високі вимоги, що пред'являються до ЕК національної бібліотеки, і встановлені принципи конверсії карткових каталогів зумовили необхідність розробки досить складної технології. Одночасно з введенням записів в базу даних електронного каталогу проводиться звірка основного фонду з картковим каталогами, так як це зручна можливість виявити розбіжності між наявністю журналів і продовжуваних видань у місцях зберігання та їх відображенням в традиційних каталогах.
Для забезпечення відповідної якості та повноти бібліографічних записів було проведено роботи із стандартизації. розробки робочого аркуша періодичного видання та методичної інструкції введення бібліографічних даних журнальних та продовжуваних видань до ЕК НБУВ.
Досвід здійсненої роботи показав невідповідність структури традиційних карткових каталогів та бібліографічних записів ЕК (перехресні посилання, пов’язані із зміною назви видання, дублетні описи тощо), що необхідно також враховувати під час створення записів, а не просто механічно відтворювати наявний масив карток.
По завершенні ретроконверсії передбачається повністю замінити картковий читацький каталог журнальних та продовжуваних видань на електронний. Кінцевим результатом цієї роботи стане повний, єдиний і точний електронний каталог журналів і продовжуваних видань фонду НБУВ із зазначенням місць зберігання та виявленням зайво дублетних примірників.
Створення електронного каталогу на ретроспективну частину фонду, або ретроспективна конверсія каталогу журналів і продовжуваних видань входить в число пріоритетних завдань Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. У процесі цієї роботи можуть також бути виявлені значні лакуни у національній бібліографії періодичних видань України, що дасть змогу ввести у науковий та культурний обіг актуальний на сьогодні інформаційний масив національного надбання.