ДОКУМЕНТИ ПРО СПІВПРАЦЮ М. М. БОГОЛЮБОВА І М. М. КРИЛОВА У ФОНДАХ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

ЗаявникШаповал Андрій Іванович (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. комунікація: актуальні тенденції у цифрову епоху» (2019)
ЗахідСемінар: Архівна та рукописна наукова спадщина: сучасні особливості формування та використання
Назва доповідіДОКУМЕНТИ ПРО СПІВПРАЦЮ М. М. БОГОЛЮБОВА І М. М. КРИЛОВА У ФОНДАХ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
СтаттяЗавантажити статтю


Тези доповіді

УДК 930.253 (Боголюбов М. М.; Крилов М. М.)
Шаповал Андрій Іванович,
кандидат історичних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу археографії Інституту архівознавства,
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
Київ, Україна

ДОКУМЕНТИ ПРО СПІВПРАЦЮ М. М. БОГОЛЮБОВА І М. М. КРИЛОВА У ФОНДАХ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

Представлено документи про наукову співпрацю та професійні стосунки академіків Національної академії наук України і Російської академії наук Миколи Миколайовича Боголюбова (1909–1992) та Миколи Митрофановича Крилова (1879–1955), що зберігаються в фондах Інституту архівознавства та Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Документи дають змогу розширити знання про діяльність, життєвий та творчий шлях видатних вчених, їхній внесок у розвиток вітчизняної та світової науки.
Ключові слова: М. М. Боголюбов, М. М. Крилов, архівні документи, Інститут архівознавства, Інститут рукопису, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського.

У 2019 р. наукове співтовариство відзначає 110-річчя від дня народження М. М. Боголюбова – видатного фізика-теоретика та математика, доктора фізико-математичних наук (1930), професора (1936), дійсного члена НАН України (1948) і Російської академії наук (1953), лауреата Державної премії СРСР (1947, 1953, 1984), премії імені М. М. Крилова НАН України (1965, 1989), заслуженого діяча науки України (1970) й дійсного члена Наукового товариства імені Шевченка (1990).
М. М. Боголюбов був учнем відомого математика М. М. Крилова – академіка Академій наук УРСР (1922) і СРСР (1929), заслуженого діяча науки України (1939), багаторічного керівника кафедри математичної фізики АН УРСР (1922–1943). Тривала наукова співпраця та спілкування між вченими мали значний вплив на їхню діяльність і наукову творчість. Тому всебічне відображення наукових зв’язків, професійних і міжособистісних стосунків М. М. Боголюбова й М. М. Крилова є важливим завданням для реконструкції життєвого і творчого шляху вчених.
У статті ставиться за мету окреслити коло джерел для дослідження наукової співпраці М. М. Боголюбова і М. М. Крилова, які відклалися у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (далі – НБУВ).
Документи про наукову та професійну співпрацю М. М. Боголюбова і М. М. Крилова відклалися як в особових фондах учених НАН України, так і в архівних фондах академічних установ, у яких працювали М. М. Боголюбов і М. М. Крилов, що зберігаються в Інституті архівознавства (далі – ІА) НБУВ та Інституті рукопису (далі – ІР) НБУВ.
Передусім звернемо увагу на те, що в ІА НБУВ зберігаються особові архівні фонди вчених: № 42 «Боголюбов Микола Миколайович (21.08.1909 – 13.02.1992) − академік АН України за спеціальністю «математична фізика» (1948)», у якому міститься 101 справа за 1926−2009 рр., і № 111 «Крилов Микола Митрофанович (29.11.1879–11.05.1955) – академік АН УРСР за спеціальністю «математика» (1922)», де відклалося 50 справ за 1909–1960 рр. У фондах, крім іншого, вміщено й документи про наукову співпрацю М. М. Боголюбова і М. М. Крилова.
Відомості про навчання М. М. Боголюбова в аспірантурі під керівництвом М. М. Крилова та початок співпраці між вченими знаходимо в статті останнього «Про роботу наукового співробітника ВУАН М. Боголюбова» [3], яку було опубліковано у «Вістях Всеукраїнської академії наук» (1930, № 2).
В особовому фонді М. М. Боголюбова містяться документи (плани, звіти), що висвітлюють діяльність вченого як наукового співробітника кафедри математичної фізики АН УРСР, яку очолював М. М. Крилов. З документів дізнаємося про науково-дослідні теми, над якими спільно працювали керівник кафедри та його асистент, та наукові праці, підготовлені вченими у співавторстві [4, 5]. Про роботу М. М. Боголюбова на кафедрі математичної фізики АН УРСР також йдеться у статті М. М. Крилова «Кафедра математичної фізики», що зберігається у фонді № Х «Всеукраїнська академія наук (ВУАН)» в ІР НБУВ [12], та звіті про досягнення й роботу академіків в галузі математики, що відклався у фонді Інституту математики НАН України, який зберігається в ІА НБУВ [11].
У особових фондах М. М. Боголюбова та математика Д. О. Граве, що зберігається в ІР НБУВ, представлено варіанти відгуку академіків М. М. Крилова та Г. В. Пфейффера про наукову діяльність М. М. Боголюбова з рекомендацією його обрання до складу членів-кореспондентів АН УРСР [1, 13].
У фондах ІА НБУВ зберігаються наукові праці, підготовлені М. М. Криловим і М. М. Боголюбовим у співавторстві. З наукових праць вчених виділимо резюме до їхньої спільної монографії «Recherches sur la stabilité longitudinale des avions», що відклалося в особовому фонді академіка М. М. Крилова [7]. Наукові праці М. М. Крилова та М. М. Боголюбова з проблем нелінійної механіки також містяться в особовому архівному фонді академіка НАН України Ю. О. Митропольського, який був учнем М. М. Боголюбова [10].
В ІА НБУВ відклалися наукові праці окремих вчених про співпрацю М. М. Боголюбова і М. М. Крилова. Значний інтерес викликають розвідки, підготовлені молодшим братом М. М. Боголюбова, істориком науки, доктором технічних наук, членом-кореспондентом НАН України Олексієм Миколайовичем Боголюбовим, які поєднують науковий аналіз та спогади автора, у т. ч. й про професійні та міжособистісні стосунки вчених, містять цікаві подробиці їхнього життя та спілкування. Документи зберігаються в особовому фонді М. М. Боголюбова – це монографія «Николай Николаевич Боголюбов. Жизнь. Творчество», статті «Николай Николаевич Боголюбов», «Молодість вченого», «Николай Николаевич Боголюбов 1909–1992», «Н. Н. Боголюбов. К 90-летию со дня рождения», «Н. Н. Крылов и Н. Н. Боголюбов», «Становление нелинейной механіки». Заслуговують також на увагу й документи цього фонду про наукову співпрацю М. М. Боголюбова і М. М. Крилова (конспективні записки, витяги зі статей різних вчених), зібрані О. М. Боголюбовим під час написання вказаних праць.
Варто додати, що значний масив документів про наукові зв’язки та професійні стосунки М. М. Боголюбова та М. М. Крилова, зібрані О. М. Боголюбовим, міститься і в особовому фонді останнього (ф. 43), який зберігається в ІА НБУВ й нині проводиться його наукове опрацювання.
В архівному фонді М. М. Боголюбова репрезентовано статті В. С. Королюк, Т. В. Морозової, В. М. Урбанського, Ю. О. Митропольського, А. М. Самійленка, дотичні до проблеми, а в особовому фонді академіка Ю. О. Митропольського відклалися його доповіді «Асимптотические методы Н. М. Крилова и Н. Н. Боголюбова и их дальнейшее развитие» [8] та «Идеи Крылова–Боголюбова в теории дифференциальных уравнений и математической физике и их развитие» [9].
Епістолярій представлений листом М. М. Крилова до М. М. Боголюбова, що був написаний 1 липня 1948 р., невдовзі після обрання Миколи Миколайовича дійсним членом АН УРСР. Вітаючи свого учня, М. М. Крилов наголосив: «Сердечно вітаю Вас, а також і себе за те, що мені перед «уходом» довелося побачити отримання Вами «в межах земного» того, чого не так багато є «на землі», тобто звання... Бажаю Вам і в подальшому успіхів» [6].
Після смерті М. М. Крилова Президією АН УРСР була заснована премія його імені за видатні наукові роботи в галузі нелінійної механіки і прикладної математики. Першим у 1965 р. премію отримав М. М. Боголюбов [2], якому її було присуджено ще раз у 1989 р. А в 1992 р. Президією АН України встановлено премію імені М. М. Боголюбова за видатні роботи в галузі математики і теоретичної фізики.
Таким чином, у фондах ІА НБУВ та ІР НБУВ відклався значний комплекс різноманітних документів, що висвітлюють наукову та професійну співпрацю М. М. Боголюбова і М. М. Крилова, подальше вивчення яких дасть змогу поглибити знання про життя, діяльність і творчість видатних вчених.

Бібліографічні посилання
1. Інститут архівознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (далі – ІА НБУВ). Ф. 42. Оп. 1. Спр. 25. Арк. 1.
2. ІА НБУВ. Ф. 42. Оп. 1. Спр. 30. Арк. 1.
3. ІА НБУВ. Ф. 42. Оп. 1. Спр. 43. Арк. 1–2.
4. ІА НБУВ. Ф. 42. Оп. 1. Спр. 70. Арк. 1.
5. ІА НБУВ. Ф. 42. Оп. 1. Спр. 71. Арк. 1–2.
6. ІА НБУВ. Ф. 42. Оп. 1. Спр. 84. Арк. 1.
7. ІА НБУВ. Ф. 111. Оп. 1. Спр. 44. Арк. 1–4.
8. ІА НБУВ. Ф. 125. Оп. 1. Спр. 13. Арк. 1–32.
9. ІА НБУВ. Ф. 125. Оп. 1. Спр. 186. Арк. 1–48.
10. ІА НБУВ. Ф. 125. Оп. 3. Спр. 57. Арк. 1–55.
11. ІА НБУВ. Ф. 264. Оп. 1. Спр. 10. Арк. 4.
12. Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (далі – ІР НБУВ). Ф. Х. Од. зб. 18677. Арк. 1–4.
13. ІР НБУВ. Ф. ХХ. Од. зб. 137. Арк. 1.

References
1. Fund 42, Inventory 1, Unit 25. The Institute of Archival Studies of Vernadsky National Library of Ukraine, Kyiv, Ukraine. [In Ukrainian].
2. Fund 42, Inventory 1, Unit 30. The Institute of Archival Studies of Vernadsky National Library of Ukraine, Kyiv, Ukraine. [In Ukrainian].
3. Fund 42, Inventory 1, Unit 43. The Institute of Archival Studies of Vernadsky National Library of Ukraine, Kyiv, Ukraine. [In Ukrainian].
4. Fund 42, Inventory 1, Unit 70. The Institute of Archival Studies of Vernadsky National Library of Ukraine, Kyiv, Ukraine. [In Ukrainian].
5. Fund 42, Inventory 1, Unit 71. The Institute of Archival Studies of Vernadsky National Library of Ukraine, Kyiv, Ukraine. [In Ukrainian].
6. Fund 42, Inventory 1, Unit 84. The Institute of Archival Studies of Vernadsky National Library of Ukraine, Kyiv, Ukraine. [In Ukrainian].
7. Fund 111, Inventory 1, Unit 44. The Institute of Archival Studies of Vernadsky National Library of Ukraine, Kyiv, Ukraine. [In Ukrainian].
8. Fund 125, Inventory 1, Unit 13. The Institute of Archival Studies of Vernadsky National Library of Ukraine, Kyiv, Ukraine. [In Ukrainian].
9. Fund 125, Inventory 1, Unit 186. The Institute of Archival Studies of Vernadsky National Library of Ukraine, Kyiv, Ukraine. [In Ukrainian].
10. Fund 125, Inventory 3, Unit 57. The Institute of Archival Studies of Vernadsky National Library of Ukraine, Kyiv, Ukraine. [In Ukrainian].
11. Fund 264, Inventory 1, Unit 10. The Institute of Archival Studies of Vernadsky National Library of Ukraine, Kyiv, Ukraine. [In Ukrainian].
12. Fund X, Unit 18677. The Institute of Manuscript of Vernadsky National Library of Ukraine, Kyiv, Ukraine. [In Ukrainian].
13. Fund XX, Unit 137. The Institute of Manuscript of Vernadsky National Library of Ukraine, Kyiv, Ukraine. [In Ukrainian].

UDC 930.253 (Bogolyubov М. М.; Krylov М. М.)
Shapoval Andrii Ivanovych,
Candidate of Historical Sciences, Senior Research Fellow, Head of the Archaeography Department of the Institute of Archival Studies,
Vernadsky National Library of Ukraine,
Kyiv, Ukraine
DOCUMENTS ON COOPERATION M. M. BOGOLYUBOV’S AND M. M. KRYLOV’S IN FUNDS OF VERNADSKY NATIONAL OF UKRAINE
Documents on scientific cooperation and the professional relations of academicians of National Academy of Sciences of Ukraine and the Russian Academy of Sciences of M. M. Bogolyubov (1909–1992) and M. M. Krylov (1879–1955) which are stored in funds to Institute of Archival Studies and Institute of Manuscript of Vernadsky National library of Ukraine are submitted. Documents give the chance to expand knowledge of activity, vital and a career of outstanding scientists, their contribution to development of domestic and world science.
Keywords: M. M. Bogolyubov, M. M. Krylov, scientific cooperation, archival documents, Institute of Archival Studies, Institute of Manuscript, Vernadsky National library of Ukraine.