Систематизація інформаційних ресурсів: інновації у традиційній технології

ЗаявникГалицька Світлана Володимирівна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Адаптація завдань і функцій наукової бібліотеки до вимог розвитку цифрових інформаційних ресурсів» (2013)
Західне вказано
Назва доповідіСистематизація інформаційних ресурсів: інновації у традиційній технології
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
Статтяне завантажено


Тези доповіді

Сучасні бібліотеки відіграють важливу роль у розвитку інформаційного суспільства, формуванні єдиного інформаційно-комунікативного простору держави, створенні системи вільного доступу до необхідної інформації та засобів орієнтування в інформаційному просторі, що зумовлює необхідність розробки нових методів і засобів виконання бібліотечних технологічних процесів.
Відповідно до цього, у Національній бібліотеці ім. В. І. Вернадського (далі — НБУВ) з метою оптимізації її діяльності, формування і розвитку бібліотечного електронного середовища, професійної організації роботи і ефективності функціонування підрозділів бібліотеки, автоматизації технологічних процесів обробки надходжень і обслуговування читачів впроваджено систему автоматизації бібліотек «ІРБІС64». Сьогодні САБ «ІРБІС64» є потужним робочим інструментом для усіх підрозділів НБУВ, у тому числі для відділу систематизації. Це — зручний та ефективний технічний засіб систематизації надходжень і ведення систематичного каталогу, тобто виконання двох основних функцій систематизатора.
Варто підкреслити, що систематизація документів — один з важливіших етапів технологічного процесу опрацювання джерел інформації. Це складний інтелектуальний процес, від якого, зрештою, залежить ефективність довідково-бібліографічного та інформаційного обслуговування користувачів. Саме правильність і чіткість визначення систематизатором основної теми документа, його професійне вміння виокремити найважливіші аспекти, всебічно відобразити певні поняття і проблеми безпосередньо зумовлює релевантність пошуку інформації в бібліотечно-інформаційній системіТому фахівцям відділу систематизації так важливо використовувати у своїй роботі прогресивну методику і застосовувати сучасні засоби автоматизації бібліотечних процесів.
Систематизація друкованих видань. У процесі роботи систематизатор аналізує зміст джерела інформації з метою повнішого його розкриття і виявлення у ньому головнішого з наукової точки зору. Для вибору класифікаційного рішення та його індексаційного оформлення систематизатор враховує правила класифікування, структуру робочих таблиць класифікації, зафіксоване в них розмежування розділів, співвідношення ознак поділу тощо. В результаті систематизації документ отримує певний індекс, який визначає місце документа в систематичному каталозі.
З впровадженням САБ «ІРБІС64», створенням електронного каталогу і розробкою Рубрикатора НБУВ, який є інформаційно-пошуковою мовою, важливим складником лінгвістичного забезпечення автоматичної бібліотечно-інформаційної системи, традиційний процес систематизації у багатьох випадках спрощується завдяки можливості використання електронного ресурсу бібліотеки як потужного довідкового апарата.
Застосовувати електронний каталог для перевірки, уточнення класифікаційного рішення, з’ясування питань розмежування понять і дублювання, для самоконтролю — дуже зручно і доцільно, а часу на цей процес систематизатор використовує значно менше, ніж на перегляд відповідних карток у Генеральному систематичному каталозі.
Для аналітико-синтетичного опрацювання друкованих видань систематизатор використовує таблиці ББК і доповнення до них, робочі таблиці класифікації (Рубрикатор НБУВ), електронний каталог (бази даних «Електронний каталог НБУВ», «Періодичні та продовжувані видання», «Рубрикатор НБУВ», «Рубрикатор НБУВ (ТТП)»), інструктивно-методичні матеріали, довідники та словники (друковані видання та Інтернет-ресурси), позначає індекси на документі та заносить їх в електронний каталог, тобто на цьому прикладі ми бачимо виконання традиційного бібліотечного технологічного процесу з використанням можливостей, наданих системою автоматизації бібліотеки та Інтернет-ресурсами.
Систематизація статей реферативного журналу «Джерело». Для опрацювання систематизатор отримує анотації статей журналу. Оскільки для прийняття класифікаційного рішення, як правило, анотації недостатньо, необхідно переглядати повний текст статті. У процесі систематизації статей реферативного журналу «Джерело» систематизатор використовує такі самі методичні, довідкові матеріали та пошукові ресурси, як і для опрацювання друкованих видань, тобто і на цьому прикладі ми бачимо інноваційний підхід до виконання традиційного бібліотечного робочого процесу.
Систематизація електронних інформаційних ресурсів. Першоджерела в електронному вигляді надходять для опрацювання з відділу формування і обліку електронних інформаційних ресурсів НБУВ (база даних «Електронні інформаційні ресурси»).
Як і під час опрацювання інших джерел інформації, систематизатори доповнюють описи класифікаційними індексами. Опрацьовані документи автоматично потрапляють у загальний перелік ресурсів.
Систематизація електронних інформаційних ресурсів — це інноваційний технологічний процес, який повністю виконується в електронному середовищі з використанням тих самих методичних, довідкових матеріалів і пошукових ресурсів, як і для опрацювання друкованих видань (у тому числі традиційних).
Ведення систематичного каталогу. В НБУВ паралельно підтримують традиційний (картковий) і електронний систематичні каталоги. Основні робочі процеси ведення карткового каталогу та його електронної версії співпадають по суті (оновлення структури, змісту, термінології, оформлення методичних рішень тощо), але засоби виконання цих процесів кардинально відрізняються.
Доступ до будь-якої рубрики електронного каталогу, можливість швидко переглянути методичні вказівки та додаткові відомості до неї, оперативне формування масиву документів певної тематики, зручний перехід з однієї бази даних до будь-якої іншої, швидкодія та інші переваги системи автоматизації — це підґрунтя для забезпечення принципово нового рівня організації ведення систематичного каталогу. Цей традиційний процес, підпорядкований загальним правилам і методиці виконання, який здійснюється в електронному середовищі з використанням величезного діапазону різноманітних можливостей САБ «ІРБІС64», є автоматизованим бібліотечним процесом, спрямованим на організацію раціонального і багатопланового використання інформаційних ресурсів бібліотеки.

Таким чином, систематизація надходжень сьогодні — це яскравий приклад інноваційного розвитку бібліотечної технології, взаємопов’язаності та взаємного впливу класичних методів роботи й новацій, органічного поєднання традиційної та автоматизованої технологій оброблення джерел інформації. Виконання робочих процесів систематизації із використанням класичних і сучасніших методів та засобів опрацювання документів, ведення систематичного каталогу із застосуванням системи автоматизації бібліотеки, збільшення кількості процесів і обсягу робіт, виконуваних в електронному середовищі — все це створює підґрунтя для трансформування традиційної технології в інноваційну, автоматизовану, спроможну забезпечити належний якісний рівень систематизації документів, від якого залежить повнота і точність інформаційного пошуку, можливість всебічного оперування інформацією, і, врешті решт, ефективність і оперативність інформаційного обслуговування користувачів бібліотеки.