«ОРИГІНАЛЬНІСТЬ» БАЗ ДАНИХ БІБЛІОТЕК ЯК КРИТЕРІЙ ОХОРОНОЗДАТНОСТІ ОБ’ЄКТА ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

ЗаявникБілінець Наталія Григорівна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. комунікація: актуальні тенденції у цифрову епоху» (2019)
ЗахідСекція 1. Наукові бібліотеки у цифрову епоху: діяльність, управління, взаємодія
Назва доповіді«ОРИГІНАЛЬНІСТЬ» БАЗ ДАНИХ БІБЛІОТЕК ЯК КРИТЕРІЙ ОХОРОНОЗДАТНОСТІ ОБ’ЄКТА ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
Інформація про співдоповідачівМайя Іванова, науковий співробітник, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Київ, Україна
Презентаціяне завантажено
СтаттяЗавантажити статтю


Тези доповіді

УДК 377.77/.78:0.25.5
Іванова Майя Вікторівна,
науковий співробітник,
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського,
Київ, Україна
ORCID 0000-0003-0243-3478
Білінець Наталія Григорівна,
головний бібліотекар,
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського,
Київ, Україна

«ОРИГІНАЛЬНІСТЬ» БАЗ ДАНИХ БІБЛІОТЕК ЯК КРИТЕРІЙ ОХОРОНОЗДАТНОСТІ ОБ’ЄКТА ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Зазначено, що складовою бібліотечних ресурсів виступають бази даних. Розглянуто поняття «база даних» відповідно до нормативно-правових актів. Визначено ознаку «оригінальність» бази даних як обов’язкового критерію охороноздатності об’єкта права інтелектуальної власності.
Ключові слова: право інтелектуальної власності, бібліотека, авторське право, бази даних, охороноздатність.

В Законі України «Про бібліотеки і бібліотечну справу» від 27 січня 1995 року № 32/95–ВР закріплюється, що складовою бібліотечних ресурсів є бази даних, та те, що бібліотека має право на захист створених нею баз даних. Відповідно до ст. 420 Цивільного кодексу України, бази даних виступають об’єктами права інтелектуальної власності та підлягають захисту згідно законодавства. В Законі України «Про авторське право і суміжні права» від 23 грудня 1993 року (в редакції Закону від 11 липня 2001 року) також зафіксовано, що об'єктом авторського права виступають бази даних.
В Директиві 96/9/ЄС Європейського Парламенту та Ради «Про правовий захист баз даних» від 11 березня 1996 року під базою даних розуміють зібрання незалежних творів, даних чи інших матеріалів, які систематично чи методично упорядковані і доступні індивідуально за допомогою електронних та інших засобів. Поняття «база даних» включає літературні, художні, музичні чи інші зібрання творів або зібрання інших матеріалів, таких як тексти, звуки, образи, цифри, факти та дані; враховуючи, що воно повинно охоплювати зібрання незалежних робіт, даних чи інших матеріалів, які систематично або методично упорядковані і до яких може бути отримано окремий доступ; враховуючи, що це означає, що записи або аудіовізуальні, кінематографічні чи музичні твори як такі не входять до сфери дії цієї Директиви (п. 17 Директиви 96/9/ЄС).
Національне законодавство також розкриває категорію «база даних». В Законі України «Про авторське право і суміжні права» в редакції від 11 липня 2001року та в Законі України «Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних» від 23 березня 2000 року № 1587-III зазначається, що база даних – це сукупність творів, даних або будь-якої іншої незалежної інформації у довільній формі, в тому числі – електронній, підбір і розташування складових частин якої та її упорядкування є результатом творчої праці, і складові частини якої є доступними індивідуально і можуть бути знайдені за допомогою спеціальної пошукової системи на основі електронних засобів (комп'ютера) чи інших засобів. В законі України «Про Національну програму інформатизації» від 4 лютого 1998 року № 74/98-ВР доповнюється, що база даних – це іменована сукупність даних, що відображає стан об'єктів та їх відношень у визначеній предметній області.
Аналізуючи міжнародно-правові акти, необхідно звернути увагу, що в ч. 5 ст. 2 Бернської конвенції про охорону літературних і художніх творів, передбачається, що збірники літературних і художніх творів, наприклад, енциклопедії та антології, що являють собою за добором і розміщенням матеріалів результат інтелектуальної творчості, охороняються як такі, без шкоди правам авторів кожного з творів, що становить частину таких збірників.
Поширюючи дію цієї норми на сучасні «збірники творів» – бази даних, вчені цілком слушно резюмують, що з моменту свого виникнення і донині саме як збірки і підлягають охороні бази даних у міжнародному праві та законодавстві більшості країн-учасниць Бернської конвенції.
Для визначення того, чи підпадає база даних під захист авторського права, не повинен використовуватись жодний інший критерій, окрім оригінальності в сенсі інтелектуального творіння автора і, зокрема, не повинні застосовуватись ніякі естетичні чи якісні критерії (п. 16 Директиви 96/9/ЄС).
У вищезазначених нормативно-правових актах не розкривається поняття «оригінальності». В Законі України «Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем» від 5 листопада 1997 року № 621/97-ВР визнається оригінальність щодо топографії інтегральних мікросхем (IMC). Так, топографія IMC визнається оригінальною, якщо: вона не створена шляхом прямого відтворення (копіювання) іншої топографії IMC; вона має відмінності, що надають їй нові властивості; вона не була відомою у галузі мікроелектроніки до дати подання заявки до Установи або до дати її першого використання; не доведено, що вона не є оригінальною.
За аналогією припускаємо, що база даних буде вважатись «оригінальною», якщо вона: не створена шляхом прямого відтворення (копіювання) іншої бази даних; має відмінності, що надають їй нові властивості; не була відомою у бібліотечній галузі або до дати її першого використання; не доведено, що вона не є оригінальною.
Виходячи з аналізу нормативно-правових актів, можемо зробити висновок, що право інтелектуальної власності розповсюджується на бази даних, які характеризуються оригінальністю в сенсі інтелектуального творіння.

UDC 377.77/.78:0.25.5
Ivanova Maya,
Research Fellow,
Vernadsky National Library of Ukraine,
Kyiv, Ukraine
ORCID 0000-0003-0243-3478
Bilinets Natalia,
Chief Library,
Vernadsky National Library of Ukraine,
Kyiv, Ukraine
«ORIGINALITY» OF THE LIBRARY DATA BASIS AS THE CRITERION OF PROTECTION OF THE INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OBJECT
It is noted that databases are part of library resources. The concept of "database" is traced in accordance with the normative legal acts. The feature "originality" of the database is considered as a mandatory criterion for the protection of the object of intellectual property rights.
Keywords: intellectual property right, library, copyright, databases, security capability.