Видання творів В.І. Даля до 1917 р. у фондах Ніжинського краєзнавчого музею ім. І. Спаського

ЗаявникРой Світлана Вікторівна (Украъна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. комунікація: актуальні тенденції у цифрову епоху» (2019)
ЗахідСекція 2. Атрибуція й опис книжкових та інших документних пам'яток як складова наукових досліджень
Назва доповідіВидання творів В.І. Даля до 1917 р. у фондах Ніжинського краєзнавчого музею ім. І. Спаського
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
СтаттяЗавантажити статтю


Тези доповіді

УДК 069.538:908 (477.51)
Рой Світлана Вікторівна,
науковий співробітник,
Ніжинського краєзнавчого музею ім. І. Спаського,
Ніжин Україна.

ВИДАННЯ ТВОРІВ В.І. ДАЛЯ ДО 1917 Р. У ФОНДАХ НІЖИНСЬКОГО КРАЄЗНАВЧОГО МУЗЕЮ ІМ. І. СПАСЬКОГО

Дані тези присвячені вивченню наявних в НКМ ім. І. Спаського творів В.І. Даля кінця ХІХ ст. Основною метою є атрибуція цих видань, як цінних музейних експонатів – пам’яток писемності та культури.
Ключові слова: НКМ ім. І. Спаського, В.І. Даль, «Козак Луганський» , М.О. Вольф, фондово-експонаторна характеристика, типографія.

Наукова та творча спадщина Володимира Даля, через свою автентичність та вагомий вклад у розвиток культурного процесу як України так і Росії завжди лишалася у фокусі багатьох науковців: природничників, філологів та істориків. Володимир Іванович Даль, мав літературний псевдонім «Козак Луганський», був відомим українським та російським письменником, лексикографом та етнографом. Народився він у 1801 р. у селищі Луганське (нині м. Луганськ). За освітою був лікарем. В.І. Даль був блискучим науковцем, у 1838 році його було обрано членом-кореспондентом Петербурзької АН у відділення природничих наук, а у 1863 р., був почесним академіком. Його наукова діяльність на філологічні ниві почалась з того, що ще з 30-х рр. ХІХ ст. він збирав фольклорний і етнографічний матеріал. Вивчення та збирання фольклорного і етнографічного матеріалу трансформувалося у професійне здійснення філологічних та мовознавчих досліджень.
Мовознавча спадщина В. Даля має велике значення для теорії і практики східнослов'янської лексикографії, діалектології, історії мови. Серед наукового та творчого доробку вченого, що нараховує 364 одиниці текстів, 20 жанрових форм, низку творів письменник присвятив українській тематиці. Зокрема: «Были и небылицы Казака Луганского», оповідання «Ваша воля, наша доля», «Світлий празник», «Скарб», «Упир», повість «Подолянка», «Мічман Поцелуєв, або живучи озирайся», «Савелій Граб».
Слід зазначити, що у фондах Ніжинського краєзнавчого музею ім. І. Спаського зберігаються лише повні посмертні видання творів В.І. Даля видані 1897 р. Протягом 1897–1898 рр. вийшло десять томів повного зібрання творів Володимира Даля, у фондах НКМ ім. І. Спаського зберігаються п’ятий, шостий та сьомий томи цього видання. Як і всі інші посмертні зібрання творів письменника кін. ХІХ ст. вони побачили світ у типографії «Товариства М.О. Вольфа» у м. С.- Петербург. (Дану типографську фірму заснував відомий російський та польський книговидавець Матвій Осипович Вольф у 1882 р., вона проіснувала до 1918 р., випустивши біля 4000 тисяч книг, серед яких і були твори В.І. Даля). Власником авторських прав на видання творів В.І. Даля був Микола Григорович Вознесенський, випускник Московського учительського інституту, викладач Сичовського міського училища, а з 1878 р. прогімназії. Дані збірки користувалися популярністю серед науковців і пересічних громадян. Міністерство народної освіти включило їх до списку рекомендованих для бібліотек навчальних закладів. Повне зібрання творів В.І. Даля так і окремі томи даного періоду видання є досить цінними для колекціонерів, оскільки пожежа 1900 р., знищила основний тираж, що зберігався на складах типографії «Товариства М.О. Вольфа».
Кожен з представлених на розгляд томів зібрання мав однакову назву: «Полное собрание сочинений Владимера Даля (Козака Луганского). Первое посмертное полное издание, дополненное, сверенное и вновь просмотренное по рукописям». Том п’ятий цього продовженого видання має назву «Повести и рассказы», до нього увійшли такі повісті: 1) «Поверка»; 2) «Беглянка»; 3) «Вор»; 4) «Сухая беда»; 5) «Находка»; 6) «Искушение»; 7) «Цыганка»; 8) «Капитанша»; 9) «Кандидаты»; 10) «Варнак»; «11) Кликуша» та ін.
Обсяг книги становить 343 сторінки, має тканинне переплетіння червоного кольору. На обкладинці є тиснений квітковий орнамент у вигляді шестипелюсткових квітів з листям, квітів і листків лілії. На розвороті напис: «В.И. Даль».
Том шостий цього продовженого багатотомного видання був оформлений за схожим зразком з тим же квітко-листковим орнаментом, на розвороті також присутній авторський напис: «В.И. Даль», даний том виданий також 1897 р., складається з 422 сторінок. Книга містить такі глави: «Солдатские досуги», «Матросские досуги», до цього тому увійщло найбільше повістей та оповідань, 30 повістей, та 25 оповідань.
Том сьомий, цього продовженого видання, дещо відрізняється своїм стилістичним та змістовним наповнення. Книга в тканинному переплетенні червоного кольору, на обкладинці тиснений квітковий орнамент на чорному фоні. Як і в інших зібраннях творів В.І. Даля кін. ХІХ ст., на розвороті наявний напис: «В.И. Даль». Зібрання налічує 412 сторінок, рік видання також 1897, складається з шістнадцяти розповідей та повістей: 1) «Червоно-русские предания»; 2) «Две былины»; 3) «Упырь: (Украинское предание)»; 4) «Полунощник» (Уральское предание); 5) «Заумаркина могила»; 6) «Богатырские могилы»; 7) «Цыганка»; 8) «Болгарка»; 9) «Полянка»; 10) «Европа и Азия»; 11) «Уральский казак»; 12) «Рассказ вышедших из Хивы русских пленников об осаде, в 1837 и 1838 годах, персиянами крепости Герата»; 13) «Рассказ пленника Федора Федоровича Грушина»; 14) «Бикей и Мауляна»; 15) «Башкирская русалка»; 16) «Майна».
Твори Володимира Даля, були завжди своєрідним взірцем прози середини ХІХ ст., відрізнялися з поміж іншиз своєю оригінальністю та лаконічністю. Представлені видання у фондах НКМ не є виключенням, по скільки вони мають свої особливості та відмінності. Слід зауважити, що спільним для всіх зібрань є рік видання – 1897, місце видання – С. Петербург, оформлення п’ятого та шостого тому ідентичне, орнамент із квітів та листя на червоному тлі, до того ж кожен з томів має однакову назву, різняться лише назви основних глав. Характерною ознакою цих без перебільшення рідкісних видань є наявність на розвороті титульної сторінки напису «В.И. Даль» російською мовою, а також печатка «Типография товарищества М.О. Вольфа» на кожному з томів. Змістове наповнення кожного тому є досить різноманітним, своєрідним та автентичним. Дані видання є окрасою фондового книжкого зібрання НКМ ім. І. Спаського.

UDC 069.538: 908 (477.51)
Roy Svetlana Viktorovna
Researcher,
Nizhyn Museum of Local Lore. I. Spassky,
Nizhyn, Ukraine.

EDITION OF CREATIVES VI DETECTING TO 1917 ON THE FOUNDATIONS OF THE NIZHINSKO CREEK MUSEUM NAME. I. SPASKOGO

These theses are devoted to the study of the existing in NKM them. I. Spassky's works VI The end of the nineteenth century. The main purpose is to attribute these editions, as valuable museum exhibits - literary and cultural monuments.
Key words: NKM them. I. Spassky, V.I. Dahl, "Kozak Luhansk", M.O. Wolf, stock-exhibit characteristics, typography.