Моделі інтеграції електронних джерел наукової інформації у бібліотеках

ЗаявникГарагуля Сергій Сергійович (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація» (2015)
ЗахідСекція 4.Електронні бібліотеки. Автоматизація бібліотечної технології
Назва доповідіМоделі інтеграції електронних джерел наукової інформації у бібліотеках
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
Статтяне завантажено


Тези доповіді

На сучасному етапі розвитку інформаційно-бібліотечних технологій однією з провідних тенденцій є корпоративна взаємодія. Для більшості бібліотек характерним є перехід від самостійного опрацювання до реалізації комплексних проектів з виходом на нові можливості та сервіси для користувачів. Інтеграція електронних документальних ресурсів, на нашу думку, найефективніше може здійснюватися на базі наукової бібліотеки. Розглянемо деякі рівні такої інтеграції, що визначають можливості взаємодії та припасовують ресурсно-технічний потенціал бібліотек до реалізації конкретних проектів:
1. Організаційний рівень інтеграції є первинним та найважливішим хоча б тому, що задає імпульс та напрям подальшої діяльності з інтеграції наукових ресурсів. На цьому етапі відбувається визначення спрямування проекту (а відтак окреслення кола залучених до інтеграцій інституцій та налагодження кооперативної співпраці з ними), дослідження кількісних та якісних характеристик аудиторії, на яку спрямований проект (що дає змогу сфокусуватися на певному ресурсному наповненні та обрати оптимальні технологічні рішення), формування організаційної структури з необхідним типом управління (вертикальним чи горизонтальним типом взаємодії), визначення термінів реалізації, залучення фінансування тощо. Залежно від обраного організаційного рівня інтеграція ресурсів може набувати міжнародного, національного, відомчого чи спеціалізованого характеру, керуватися «згори» єдиним центром чи локалізовуватися в окремих установах.
2. На змістовому рівні відповідно до обраної аудиторії та ресурсного потенціалу проекту відбувається інтеграція джерел наукової інформації, їхня кластеризація та репрезентація користувачеві.
3. Технічний рівень інтеграції передбачає підтримку зберігання та надання сталого доступу до ресурсів проекту. Може бути зреалізований як спільне для учасників інтеграції сховище ресурсів, налагодження розподіленого доступу до електронних джерел наукової інформації без їхньої фізичної акумуляції, надання доступу до передплачених ресурсів сторонніх установ тощо.
4. Кінцевим продуктом інтеграції ресурсів є її клієнт-орієнтований рівень, що втілюється, зокрема, у користувацькому інтерфейсі як безпосередній моделі взаємодії бібліотеки з користувачем електронних ресурсів. Залежно від обраної цільової аудиторії (фахівці чи непідготовлена публіка) такий інтерфейс різнитиметься пошуковими опціями, налаштуванням, функціоналом.
Необхідність інтеграції інформаційних ресурсів висуває наступні вимоги до інформаційних інфраструктур:
— підтримувати розширені процедури узгодження даних;
— підтримувати оперативний доступ до даних багатьох різних користувачів;
— керувати підтримкою даних, типи яких можуть значно змінитися в різних
застосуваннях;
— підтримувати визначені стандартні або фактичні об’єктні моделі даних;
— забезпечувати службу виявлення (що виявляє доступні послуги та їхні характеристики);
— забезпечувати взаємне узгодження (мапування) протоколів та перетворень;
— підтримувати управління даними через організаційні межі.
За технологічними та методологічними особливостями фахівці виокремлюють такі основні типові підходи до проектування електронних бібліотек:
1. Електронна бібліотека як підсистема автоматизованої бібліотечної інформаційної системи (АБІС).
2. Об’єднання ЕБ на базі бібліотечного Інтернет-комплексу (БІК).
3. Електронна бібліотека як розподілена система, побудована на протоколі Z39.50.
4. Електронна бібліотека, побудована на технологіях систем управління базами даних (СУБД).
5. Електронна бібліотека, що будується на окремій платформі, з використанням спеціалізованого ПЗ.
6. Електронна бібліотека, побудована на перспективних технологіях семантичного Web.
Варто зазначити, що у НБУВ було також проведено комплекс заходів з інтеграції власних електронних інормаційних ресурсів на єдиній технологічній платформі відповідно до міжнародних стандартів: конвертовано та реалізовано пошуковий інтерфейс електронного каталогу НБУВ та бібліографічних баз даних спеціалізованих фондів, проведено роботи з інтеграції пошукового апарату бібліотечних та архівних фондів, започатковано проект наукової електронної бібліотеки, формування цифрового фонду за колекційним принципом на основі міжнародних рекомендацій. Метадані цифрових об'єктів мають необхідний комплект полів для опису цифрових ресурсів, які відповідають сучасним стандартам і можуть бути експортовані у форматі Dublin Core для інтеграції електронних колекцій НБУВ у міжнародні цифрові бібліотеки.