Бібліометричний аналіз наукових публікацій з проблем розвитку вітчизняної енергетики (на основі реферативних ресурсів НБУВ)

ЗаявникСандул Оксана Георгіївна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Адаптація завдань і функцій наукової бібліотеки до вимог розвитку цифрових інформаційних ресурсів» (2013)
ЗахідРозвиток інформаційно-аналітичної діяльності в умовах цифрового середовища
Назва доповідіБібліометричний аналіз наукових публікацій з проблем розвитку вітчизняної енергетики (на основі реферативних ресурсів НБУВ)
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
Статтяне завантажено


Тези доповіді

Бібліометричний аналіз наукових публікацій з проблем розвитку вітчизняної енергетики (на основі реферативних ресурсів НБУВ)

Енергоозброєність та енергоефективність на початку XXI століття стали одним із головних критеріїв оцінки потужності держави.
Основними пріоритетами енергетичної політики України (визначеними в Енергетичній стратегії України до 2030 р.) є: реформування енергетичного сектора, передусім, на основі зміцнення відповідної правової та інституційної бази; реалізація проектів з диверсифікації шляхів і джерел постачання енергоносіїв; здійснення політики енергозбереження та підвищення енергоефективності економіки; впровадження нової структури споживання енергоресурсів, зокрема на основі ширшого використання відновлюваних джерел енергії тощо.
Особливу відповідальність за вирішення даних проблем покладено на наукові установи, що здійснюють дослідження в енергетичній сфері.
В цьому контексті підвищується роль одного з найвагоміших вітчизняних електронних ресурсів - Загальнодержавної реферативної бази даних (РБД) “Україніка наукова” (заснованої у 1998 р. Національною бібліотекою України ім. В. І. Вернадського спільно з Інститутом проблем реєстрації інформації НАН України), в якій наведено реферативну інформацію про наукові видання, зокрема, монографії, підручники для ВНЗ, матеріали конференцій, а також автореферати дисертацій та статті з періодичних і продовжуваних видань.
Станом на 10. 04. 2013 р. загальна кількість записів у зазначеній РБД нараховує близько 463 000, зокрема, з питань енергетики - 42 353 джерела (що становить більше 9 % загального масиву публікацій).

На підставі бібліометричного аналізу масиву документів з енергетичних проблем за період 2002 – 2012 рр., відображених в Загальнодержавній РБД “Україніка наукова” можна навести наступні дані.
Загальна кількість публікацій з питань традиційної (тепло-, гідро- й атомної енергетики), а також альтернативної (вітро-, гео-, геліо- та біоенергетики) за вказаний період склала 5 697 одиниць. Їх видовий розподіл виглядає наступним чином (див. діаграму).З діаграми видно, що основну частку масиву складають статті з періодичних видань – 75 %, другу позицію посідають книги – 14 % . Найменший відсоток припадає на автореферати дисертацій – 11 %.
На основі тематичного аналізу реферативних ресурсів НБУВ можна констатувати, що найбільш активно в останнє десятиліття в Україні здійснювались дослідження в галузі теплоенергетики - 2 903 наукових джерела, що, до речі, майже в 9 разів перевищує кількість публікацій з питань гідроенергетики.
Хоча на сьогодні основна частка наукових джерел в РБД “Україніка наукова” присвячена проблемам використання традиційних джерел енергії (71 %) і лише 29 % можливостям розвитку альтернативної енергетики, необхідно відзначити, що в даній сфері відбуваються суттєві зміни. Так, у зв’язку з необхідністю вирішення гострих енергетичних і екологічних проблем світова спільнота почала більш активно звертатись до використання відновлювальних або альтернативних джерел енергії.
Зокрема, у грудні 2008 р. Європарламент зобов’язав країни ЄС до
2020 р. довести використання нетрадиційних і відновлюваних джерел енергії до 20 % загального обсягу європейського енергоринку, а до 2040 р. – до 40 %.
Для України визначальним в розвитку альтернативної енергетики став
2009 р., коли Верховною Радою були ухвалені змiни до деяких законiв України щодо стимулювання використання альтернативних джерел енергії, на підставі чого в країні відбулися нововведення в сфері запровадження “зеленого” тарифу на електричну енергію, отриману з альтернативних джерел з використанням енергiї вiтру, сонця, бiомаси, а також вироблену малими гiдроелектростанцiями.
Ці процеси знайшли своє віддзеркалення в РБД “Україніка наукова”. Так, кількість наукових публікацій з проблем розвитку альтернативних джерел енергії у 2010 р. у порівнянні з 2005 р. збільшилася в 2,2 раза, а з проблем традиційної енергетики в 1,7 раза. Тобто темпи зростання публікацій з альтернативної енергетики майже в 1,3 раза випереджають темпи зростання публікацій, присвячених традиційним видам енергетики, що призводить до збільшення їх частки в загальному масиві реферативних ресурсів НБУВ.
Таким чином, можна зробити висновок про те, що протягом останніх десяти років темпи здійснення досліджень в сфері розвитку вітчизняної енергетики невпинно зростають, що знаходить своє відображення в РБД “Україніка наукова”.
Вбачається доцільним проводити більш активну пропаганду достатньо потужного масиву інформаційних ресурсів НБУВ з метою їх подальшого використання вітчизняними науковцями для вирішення нагальних екологічних і енергетичних проблем в країні.