Моделі цифрових мереж інтегрального обслуговування в інформаційно-бібліотечному середовищі

ЗаявникГах Ігорь Петрович (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація» (2015)
ЗахідСекція 3. Бібліотека як суспільно-інформаційний центр наповнення соціальних комунікацій
Назва доповідіМоделі цифрових мереж інтегрального обслуговування в інформаційно-бібліотечному середовищі
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
Статтяне завантажено


Тези доповіді

Тези присвячені розвитку мультимедійних мережевих технологій з інтеграцією послуг у бібліотеці в умовах впровадження та розширення міжбібліотечного інформаційного простору.
Розвиток міжбібліотечного інформаційного простору в нинішніх умовах неможливий без сучасних засобів зв’язку. Впровадження сучасних автоматизованих виробництв та комп’ютерної техніки в бібліотечну діяльність вимагають організації високошвидкісних каналів передачі даних між вилученими одна від одної бібліотеками чи їх підрозділами, розташованими в різних районах міста, різних містах регіону, чи різних регіонах України. Створення додаткових каналів зв’язку і вузлів комутації викликає витрати, порівнянні з витратами на будівництво високошвидкісного цифрового каналу зв’язку.
Актуальність даної теми обумовлена необхідністю створення відповідних методик проектування й аналізу моделей цифрових мереж інтегрального обслуговування (ЦМІО) у бібліотечному середовищі, а також єдиного системного підходу до оцінки процесів передавання різних класів інформації і видів телекомунікаційних сервісів (обслуговування), так як на сьогодні не створено адекватних засобів проектування й аналізу бібліотечних мереж інтегрального обслуговування.
Потрібно зробити аналіз принципів та технології функціонування цифрових мереж інтегрального обслуговування, стандартів та протоколів передачі даних у них. Розробити загальний процес проектування моделей ЦМІО та дати обґрунтування даному процесу. Зробити висновки про можливість технічної реалізації та впровадження проектуємих моделей у визначені види обслуговування з використанням сучасних протоколів для передачі мультимедійної інформації в інформаційно-бібліотечному середовищі та їх відповідність сучасним вимогам.
Технології інтеграції, що з’явилися за останні десять років, дозволяють вирішити задачу на базі єдиного уніфікованого устаткування і вже діючих каналів зв’язку. Ефективність використання ресурсів мережі при цьому багаторазово зростає. За оцінками західних фахівців і аналітиків вже в 2016-2017 р.р. не менш 70% усіх міжбібліотечних та внутрішньо-бібліотечних послуг будуть здійснюватися мережами з інтеграцією послуг на основі FrameRelay, ATM, IP-комутації. Тому розвиток даних систем зв’язку в Україні неминуче піде по шляху інтеграції послуг на основі цифрової комутації, що відповідає напряму розвитку інформатизації бібліотек країни.
Незважаючи на перспективність таких рішень, на сьогоднішній момент не створено адекватних засобів проектування й аналізу бібліотечних мереж інтегрального обслуговування. Це пов’язано, насамперед, з тим, що подібні об’єкти з’явилися порівняно недавно і за короткий термін проробили шлях від окремих експериментальних установок до систем загальнонаціонального масштабу. Наявні напрацювання в сфері проектування традиційних мереж передачі даних, з одного боку, і телекомунікаційного зв’язку, з іншого боку, оперують не завжди сумісними і чіткими, а іноді навіть суперечливими поняттями та критеріями. Тому створення відповідних методик проектування й аналізу цифрових мереж інтегрального обслуговування (ЦМІО) в бібліотечному середовищі, а також єдиного системного підходу до оцінки процесів передачі різних класів інформації і видів телекомунікаційних сервісів (обслуговування) є актуальною задачею.
Під цифровими мережами інтегрального обслуговування розуміють сукупність архітектурно-технологічних методів і апаратно-програмних засобів, що дозволяють на основі єдиного цифрового представлення інформації здійснити різні види інформаційного обслуговування абонентів з урахуванням вимог по своєчасності і якості доставки інформації
До переваг цифрових мереж інтегрального обслуговування (далі ЦМІО) варто віднести: більш високу економічну ефективність у порівнянні з будь-якою іншою мережею, забезпечення широкого спектру видів обслуговування при використанні тільки однієї лінії, сумісність ЦМІО з існуючими та споруджуваними мережами зв’язку, застосування тільки цифрових методів передачі інформації, високу надійність, обумовлену використанням висококласного уніфікованого устаткування, систем моніторингу і керування.
Висока економічна ефективність такого рішення складається також і в тім, що сумарна вартість оренди декількох каналів зв’язку невисокої пропускної здатності, як правило, значно більше вартості оренди одного каналу зв’язку з такою же сумарною пропускною здатністю. При цьому витрати на додаткове спеціалізоване устаткування ЦМІО окупаються не більш, ніж за 1-2 року експлуатації.
Вирішення комплексу завдань, що постають у процесі проектування й аналізу моделей ЦМІО, вимагає як великих трудовитрат, так і значних часових ресурсів. Саме це і актуалізує питання автоматизації проектування й аналізу моделей ЦМІО. Існує чіткий зв’язок між завданнями (наприклад, стосовно об’єкта дослідження або вхідним, вихідним даним), що виконуються на різних етапах створення мережі. Більше того, одне й те саме завдання може вирішуватися з різним ступенем точності на різних етапах роботи. Крім того, часто результати, одержані від вирішення одного завдання, є вихідними даними для наступних завдань. Досить часто отримані результати самі визначають нові завдання. А взагалі таке комплексне завдання, як автоматизація аналізу і проектування моделей не вирішена навіть для системи передача даних і телекомунікаційної мережі, що обслуговує однорідний трафік. Тому для більш складного об’єкта, яким є ЦМІО, необхідно, у першу чергу, чітко визначити можливі шляхи вирішення цієї проблеми.
Відповідно до сукупного завдання аналізу і синтезу можна окреслити послідовність дослідження показників ЦМІО:
1) дослідження варіантів структури моделей ЦМІО, взаємодії проектованої мережі з первинними і вторинними мережами зв’язку.
2) дослідження напрямів основних потоків інформації в моделях ЦМІО та пропускної здатності останніх на цих напрямах. На підставі інформації, отриманої в ході маркетингових досліджень, формується прогнозований набір вимог до телекомунікаційного обслуговування, визначаються основні потоки передавання інформації між вузлами ЦМІО або географічними пунктами.
3) проводиться аналіз відповідності показників моделі ЦМІО вимогам телекомунікаційного обслуговування для окремих з’єднань.
Деякі з’єднання в ЦМІО, що використовуються для організації телекомунікаційного обслуговування, становлять особливий інтерес для проектувальника або оператора мережі. Наприклад, з’єднання, характеристики яких оцінюються як критичні для даного виду обслуговування. Для таких з’єднань необхідний додатковий аналіз найважливіших показників обслуговування. У випадку невідповідності вимогам заданих видів обслуговування повинні бути розглянуті інші варіанти конфігурації ЦМІО
Для вирішення цих завдань необхідно вибрати відповідні показники і критерії, щоб мати точну оцінку якості функціонування моделі ЦМІО.
З даних досліджень можна зробити висновки що подальший розвиток бібліотечного простору потребує використання цифрових мереж інтегрального обслуговування, які дозволяють підвищити економічні показники за рахунок зменшення кількості ліній передачі інформації;
Наявність широкого спектру інтегрованих протоколів дозволяє оптимі-зувати передачу гетерогенної мультимедійної інформації (текст, звук, відео тощо).
Також сфера застосування цифрових мереж з інтеграцією послуг характеризується стійким збільшенням і розширенням кількості та спектру послуг, постійними змінами собівартості та піднесенням якості обслуговування.