Попередження розвитку мікроскопічних грибів на папері документів

ЗаявникБаляниця Наталія Борисівна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація»
ЗахідКруглий стіл: Збереження бібліотечних фондів: традиції, інновації, перспективи
Назва доповідіПопередження розвитку мікроскопічних грибів на папері документів
Інформація про співдоповідачів Л.П. Затока, провідний бібліотекар С.Г. Мозгова, м.н.с
Презентаціяне завантажено
Статтяне завантажено


Тези доповіді

Папір документів – це комплекс, що складається з волокон, зв’язаних між собою силами поверхневого зчеплення. З плином часу у папері відбуваються процеси природного фізичного, хімічного та біологічного старіння. Швидкість цих процесів залежить від багатьох факторів, однак найбільша роль у руйнуванні книг, особливо під час порушення або невиконання нормативних умов зберігання документів на папері, належить біологічному фактору, а саме мікроскопічним грибам (мікроміцетам).
Для запобігання розвитку та розповсюдженню мікроміцетів на паперових матеріалах існує багато різноманітних методів захисту, які поділяють на механічні, фізичні та хімічні. Найбільш зручний та перспективний спосіб захисту паперу документів від мікроскопічних грибів – це використання хімічних сполук – біоцидів або антисептиків, а по відношенню до грибів – фунгіцидів. Для ефективного використання фунгіцидів для захисту паперу документів необхідно враховувати, що ці сполуки мають відповідати ряду вимог. По-перше, ці речовини повинні характеризуватися високою фунгіцидною активністю по відношенню до широкого спектру мікроскопічних грибів та бути сумісними з целюлозною основою паперу. По-друге, не впливати на здоров’я людини та навколишнє середовище, а також не мати негативного впливу на фізико-хімічні та естетичні властивості паперу. Таким вимогам відповідають деякі антисептики, зокрема ніпагін та фунгіциди на основі полігексаметиленгуанідинів (ПГМГ). Тому фахівцями ЦКР НБУВ було проведено підбір нових дезінфектантів на основі спиртовмісних складів для проведення дезінфекційної обробки документів на паперових носіях. Мотивацією для вибору хімічних складів на основі спиртовмісних розчинів було незначне зволоження паперу документів, тобто зменшений час їх висихання до досягнення нормативних показників вологості 6 − 8 % при поаркушевій обробці в порівнянні з водними розчинами дезінфектантів, рекомендованими стандартом з консервації документів.
Відомо, що етиловий спирт має деякі бактерицидні властивості, які залежать від молекулярної маси спирту (підсилюються при її збільшенні) та концентрації розчину. При цьому, максимальну згубну дію на бактеріальні клітини має 70%-ий спирт, а зі збільшенням концентрації інгібуючий ефект зменшується. Тому, нами було досліджено розчини дезінфектантів – ніпагіну та «Валеусу-Д» у 70%-ому етиловому спирті.
Ніпагін (метилпарабен, E218), погано розчиняється у воді, але добре розчиняється в етанолі, використовується в якості консерванту в косметичній, фармацевтичній та харчовій промисловості, для дезінфекції пастелей на полотні, графіки на папері, додається в клей для реставрації документів. «Валеус-Д» містить у своєму складі комплекс ПГМГ в відсотковому складі 18±0,9 % ПГМГ гідрохлориду та 1,4±0,6 % ПГМГ фосфату. ПГМГ – високомолекулярні сполуки специфічної азотистої похідної гуанідину. Дезінфектанти, які мають у своєму складі ці речовини, є одними із рекомендованих положеннями чинного міждержавного стандарту з консервації документів , дозволеними до використання в Україні.
Нами було досліджено грибостійкість паперу, обробленого 1%-им спиртовим розчином ніпагіну та 2% і 4%-ими спиртовими розчинами «Валеус-Д» з рН 7 і рН 9 ( за міждержавним стандартом ГОСТ 9.049 – 91, метод 1) та визначено зміну фізико-хімічних характеристик паперу за дії таких складів. В якості модельних зразків паперу нами було використано ганчір’яний папір XVII – XVIII ст., друкарський папір XX ст., газетний папір ХХІ ст. і офсетний папір ХХІ ст. Згідно отриманих результатів високу фунгіцидну дію виявили 2%-ий і 4 %-ий спиртові розчини фунгіциду «Валеус-Д» з рН 9 та 1 %-ий спиртовий розчин ніпагіну
Дослідження впливу дезінфектантів на фізико-хімічні властивості різних видів паперу включали визначення опору зламуванню, розривної довжини та кислотності паперу.
Визначали дію 1 %-ого спиртового розчину ніпагіну, 2 та 4 %-их спиртових розчинів дезінфектанту «Валеус-Д» в порівнянні з дією таких же концентрацій водних розчинів цієї сполуки на модельні зразки паперу. В якості контролю взято 70 %-ий розчин етилового спирту (оскільки його було використано в якості розчинника для досліджуваних препаратів) та необроблені антисептиками модельні зразки паперів.
За результатами досліджень обробки модельних зразків зазначених видів паперу як спиртовими, так і водними розчинами фунгіциду «Валеус-Д», можна зробити висновок про те, що для досліджених зразків паперу, оброблених антисептиком «Валеус-Д», встановлені незначні збільшення кислотності, меншою мірою для спиртового розчину цієї сполуки з концентрацією іонів водню 9 од. рН, та погіршення їх фізико-механічних показників для більшості досліджених зразків в порівнянні з контролем.
Кислотність зразків, оброблених ніпагіном, майже не змінювалась, а такі фізико-механічні показники паперу, як розривна довжина та опір зламуванню, знижувались в незначній мірі.
Таким чином, 1%-ий спиртовий розчин ніпагіну, можна рекомендувати для дезінфекції документів на паперових носіях, оскільки він показав високу фунгіцидну дію на широкий спектр мікроміцетів (A. niger, A. terreus, A. oryzae, P. variotii, P. funiculosum, P. aurantio-griseum, T. viride, A. tenuissima) та не виявив значного негативного впливу на фізико-хімічні властивості досліджених зразків паперу. Тому, з початку 2015 року, фахівцями Центру консервації і реставрації Національної бібліотеки України імені
В.І. Вернадського було здійснено посторінкову дезінфекційну обробку
930 документів з використанням 1% -ого спиртового розчину ніпагіну.
Для впровадження препарату «Валеус-Д» необхідно більш детально дослідити дію розчинів іншої концентрації на фізико-механічні показники паперу, що розробляється в рамках НДР «Оптимізація використання традиційних та новітніх технологій в системі збереження бібліотечних фондів».

Список використаної літератури

1. Нюкша Ю.П. Биологическое повреждение бумаги и книг / Ю.П. Нюкша // СПб.: РАН, 1994. – 233 с.
2. Дослідження впливу біоцидних препаратів на старіння реставраційних паперів. Методичні рекомендації // Держкомархів України. УНДІАСД; Інститут мікробіології і вірусології імені Д.К. Заболотного НАН України. Уклад.: О.П. Володіна, Н.М. Жданова, Л.М.Канарьова.— Київ. — 2005.– 35 с.
3. ГОСТ 7.50-2002 Консервация документов. Общие требования. Введ.01.01.2003 – 9 с.
4. ГОСТ 9.049 – 91. Материалы полимерные и их компоненты. Методы лабораторных испытаний на стойкость к воздействию плесневых грибов. – Введ. 28. 12. 91. – 13 с.
5. Методичні вказівки із застосування засобу дезінфікуючого «Валеус-Д» (попередня назва – «Полідез») з метою дезінфекції / М-во охорони здоров’я. – К., 2010. – 14 с.