Нові документи в особовому архівному фонді академіка АН УРСР А. Д. Коваленка

ЗаявникБулгаков Юрій Володимирович (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація» (2015)
ЗахідСекція 5. Наукова архівна спадщина: формування, документний склад, інформаційний потенціал
Назва доповідіНові документи в особовому архівному фонді академіка АН УРСР А. Д. Коваленка
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
Статтяне завантажено


Тези доповіді

У 2015 р. виповнюється 110 років з дня народження видатного українського вченого у галузі механіки, спеціаліста з теорії пружності і термопружності, доктора технічних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки, лауреата Державної премії УРСР, академіка АН УРСР Анатолія Дмитровича Коваленка (1905–1973). Закінчивши Київський політехнічний інститут, вчений зробив блискучу кар’єру в Інституті будівельної механіки АН УРСР: у 1959 р. став директором цього інституту, який очолював до 1965 р. Набутими знаннями та досвідом вчений активно ділився зі студентами в Київському політехнічному інституті та Київському державному університеті ім. Т. Г. Шевченка, виховав наукову школу, яка нараховує 7 докторів та 50 кандидатів наук.
Формування фонду А. Д. Коваленка відбувалося у декілька етапів. Перші документи вченого надійшли до Інституту архівознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (далі – ІА НБУВ) у 1974 р. з видавництва «Наукова думка». У 1978 р. значну кількість документів до інституту передала вдова вченого З. П. Коваленко. За результатами наукового опрацювання цих документів було сформовано три описи: опис № 1 «Наукові праці та матеріали до них (1943–1974 рр.)», опис № 2 «Біографія та діяльність (1905–1973 рр.)», опис № 3 «Листування (1955–1974 рр.)». Об’єм фонду склав загалом 284 справи за 1905–1974 рр.
Останнє доукомплектування фонду А. Д. Коваленка відбулося у 2006 р. – документи передав ІА НБУВ пасинок вченого М. П. Васильєв. У 2014 р. вони були описані і сформовані у 115 справ, до яких увійшло 608 документів за 1914−1978 рр. Метою даної роботи є огляд саме цієї, нової, частини фонду вченого.
Збірку наукових праць А. Д. Коваленка поповнили спецкурс «Термоупругость пластин и оболочек» (1971), статті «Розв’язання однорідної задачі через алгебричні функції при розтягу або згині тонкого диску змінної цупкості» (1946), «Дослідження напруг в лопатках турбонагрівачів» (1947), «Вплив відцентрових сил на згин диска» (1948), «Расчет колес турбомашин по моментной теории оболочек» (1949), «Симметрическая деформация круглой пластинки в случае, когда модуль упругости изменяется по радиусу» (1949), «Напряженное состояние вращающейся конической оболочки с толщиной стенки, изменяющейся по линейному закону» (1951), «Нові розв’язки задачі про несиметричний згин круглих пластинок змінної жорсткості» (1952), «Расчет турбинных дисков на изгиб от неравномерного нагрева» (1952), «Изгиб круглой пластинки переменной толщины кориолисовыми силами» (1953), «Згин круглих пластин змінної товщини» (1955), «Огляд досліджень з теорії пластин і оболонок в роторах турбомашин» (1955), «Застосування гіпергеометричних функцій в теорії пластин» (1957), «Дослідження в галузі технічної теорії пружності – на службу технічному прогресу в енергомашинобудуванні» (1958), «Некоторые задачи термоупругости в связи с тепловыми напряжениями в турбинных роторах» (1958), «Аналогия между задачами о слабо изогнутой и неравномерно нагретой круглыми пластинами переменной толщины» (1959), «Методи технічної теорії пружності при дослідженні напруженого стану деталей турбомашин» (1959), «Симметрическая деформация диска переменной толщины в двухмерном температурном поле» (1959), «Пологі оболонки обертання змінної товщини в просторовому температурному полі» (1960), «Решения в специальных функциях задач о несимметричной деформации пологих сферической и конической оболочек» (1960), «Обобщение некоторых вопросов теории расчета тепловых напряжений в конических оболочках» (1962), «Развитие теории расчета конических оболочек применительно к задачам машиностроения» (1962), «Дослідження в галузі технічної теорії пружності» (1963), «Несимметричная деформация конических оболочек, обусловленная неравномерным нагревом» (1963), «Решение задачи о циклически симметрической деформации конической оболочки в вырожденных гипергеометрических функциях» (1964), «Распространение волн в неограниченной вязко-упругой среде с учетом термомеханического сопряжения» (співавтори – В. Г. Карнаухов, В. І. Тюптя, 1968), «Распространение волн Релея в вязко-упругом полупространстве с учетом термомеханического сопряжения» (співавтори – В. Г. Карнаухов, В. І. Тюптя, 1968), «Про теплоутворення у в’язко-пружних тілах з матеріалу з резонансною дисперсією» (співавтор – В. Г. Карнаухов, 1968), «Про функціональні співвідношення для логарифмічних узагальнених гіпергеометричних функцій» (співавтор – І. П. Вовкодав, 1969), «Особенности современной теории термоупругости» (1970), доповідь 1950-х років про історію кафедри механіки в КДУ ім. Т. Г. Шевченка.
Фонд збагатився оригінальними біографічними документами. Серед них: витяг з метричної книги про хрещення А. Д. Коваленка (1914), свідоцтво про закінчення КПІ (1929), трудова книжка та витяг з трудової книжки, автобіографії, характеристики, анкетні листи та біографічні довідки, документи про присудження А. Д. Коваленку наукових ступенів, вчених та почесних звань, державних премій, вітальні адреси, документи про надання йому житлової площі, документи з приводу смерті та увічнення пам’яті вченого. Цінним джерелом для дослідження повсякденного життя А. Д. Коваленка є щоденник, який вчений вів упродовж 1945–1973 рр. У фонді представлено особові документи членів родини А. Д. Коваленка: довідки про роботу, лист до президента АН УРСР Б. Є. Патона та інші документи дружини вченого З. П. Коваленко, дарчий напис А. Д. Коваленку від його пасинка М. П. Васильєва.
До особового фонду А. Д. Коваленка долучено важливі та цікаві документи з діяльності, у яких висвітлюється його робота у групі динамічних досліджень під керівництвом академіка АН УРСР С. В. Серенсена (1943), участь вченого у роботі сесій та зборів АН УРСР, відділень та інститутів АН СРСР та АН УРСР, всесоюзних наукових з’їздів, всесоюзних, республіканських, міських, вишівських конференцій, наукових нарад, наукових сесій професорсько-викладацького складу КДУ ім. Т. Г. Шевченка, документи про наукове відрядження вченого до США. Науково-організаційна діяльність А. Д. Коваленка системно висвітлена у 12 робочих записниках за 1950–1973 рр. та 36 зошитах робочих щоденників за 1959–1973 рр.
Особовий фонд А. Д. Коваленка поповнено цікавими фотодокументами. Так, до фонду долучено фотознімки вченого серед учасників літньої практики на заводі «Червоний Путиловець» (1926), під час різних наукових заходів та відпочинку, а також фотопортрети 1930-х – 1970-х років. На окрему увагу заслуговує фотознімок, на якому зафіксовано А. Д. Коваленка поряд з Ю. О. Митропольським та Г. С. Писаренком ([1950-ті роки]). У майбутньому цих вчених було обрано академіками АН УРСР.
Суто особистий характер мають 17 листів А. Д. Коваленка до майбутньої дружини З. П. Васильєвої та лист до А. Д. Коваленка від сина Д. А. Коваленка, які увійшли до особового фонду вченого. Останнім документом, долученим до фонду вченого є короткий курс стенографії В. Т. Іванова (1919), за допомогою якого Анатолій Дмитрович зашифрував частину вищезгаданого особистого щоденника.
Таким чином, нові документи значно доповнюють архівну спадщину А. Д. Коваленка, містять цінну інформацію про коло його наукових інтересів, основні сфери діяльності та повсякденного життя. Спецкурс, 29 наукових статей та наукова доповідь, підготовлені вченим, складають майже четверту частину його наукового доробку, дозволяють більш повно та всебічно дослідити внесок А. Д. Коваленка у розвиток теорії пружності і термопружності. Оригінальні документи, з одного боку, уточнюють, доповнюють та ілюструють, а з іншого – узагальнюють та цілісно висвітлюють інформацію про повсякденне життя видатного вченого, його діяльність, та участь у житті наукової громадськості України та світу.