Особовий архівний фонд академіка НАН України А. О. Лебедєва: історія формування, склад документів, інформаційний потенціал

ЗаявникСтаровойт Світлана Володимирівна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація» (2015)
ЗахідСекція 5. Наукова архівна спадщина: формування, документний склад, інформаційний потенціал
Назва доповідіОсобовий архівний фонд академіка НАН України А. О. Лебедєва: історія формування, склад документів, інформаційний потенціал
Інформація про співдоповідачівЗавалішина Людмила Іванівна, редактор І категорії Інституту архівознавства Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського
Презентаціяне завантажено
Статтяне завантажено


Тези доповіді

Академік НАН України Анатолій Олексійович Лебедєв (01.02.1931–28.03.2012) – визнаний в Україні та поза її межами вчений у галузі механіки, один з провідних фахівців Інституту проблем міцності ім. Г. С. Писаренка НАН України. Його наукові здобутки відзначено званням «Заслужений діяч науки і техніки України» (2001), Державною премією СРСР (1982), Державною премією України (1997) та преміями НАН України імені С. П. Тимошенка (2004) та Г. С. Писаренка (2011). Комплекс документів, що утворився в процесі життя і діяльності А. О. Лебедєва, став основою для формування його особового архівного фонду. Метою даного дослідження є висвітлення історії формування фонду, видового складу джерел та інформаційного потенціалу його документів для досліджень з історії української науки.
Особовий архівний фонд А. О. Лебедєва формувався в Інституті архівознавства НБУВ протягом 2012–2015 рр. Відбір документів вченого за місцем роботи у Інституті проблем міцності ім. Г. С. Писаренка НАН України проведено членами комісії з його наукової спадщини у складі співробітників згаданого інституту та Інституту архівознавства НБУВ. Протягом 2012–2013 рр. переглянуто і відібрано до складу майбутнього фонду значну кількість документів з науково-дослідної та науково-організаційної діяльності А. О. Лебедєва. Масив оригінальних біографічних документів надійшов у 2015 р., коли вже було розпочато впорядкування та наукове описування документів. Їх люб’язно передала дружина вченого Зоя Євгеніївна Лебедєва. Таким чином, було остаточно сформовано фонд № 420 «Лебедєв Анатолій Олексійович (01.02.1931–28.03.2012) – вчений у галузі механіки, академік НАН України (1988)» загальним обсягом 266 справ, до яких увійшло 2252 документи за 1944–2011 рр.
Документи систематизовано за шістьма основними розділами. Кількісно найбільший з них розділ, де представлені наукові праці А. О. Лебедєва та робочі матеріали до них. До нього увійшло 115 справ з документами за 1961–2011 рр., зокрема, окремі розділи колективних монографій «Механическое поведение материалов при различных видах нагружения» (2000) та «Прочность материалов и конструкций» (2006), написані вченим, значна кількість наукових статей, опублікованих у різних вітчизняних і зарубіжних періодичних та продовжуваних виданнях, таких як журнал «Проблемы прочности» (33 статті, опубліковані протягом 1970–2012 рр.), «Strength of Materials» (7 статей, опублікованих протягом 2002–2008 рр.), «Acta Astronautic», «Вопросы механики твердого тела и системы твердых тел», «Высокие давления и свойства материалов», «Моделирование в механике», «Доповіді АН УРСР» та багатьох інших. До цього розділу включено також комплекс робіт зі створення новітніх методів оцінки міцності та довговічності елементів конструкцій сучасної техніки, представлених на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки у 1997 р.; низку опублікованих і неопублікованих доповідей та тез доповідей (понад 40 документів), виголошених на українських, всесоюзних та зарубіжних наукових конференціях. Представлені тут і патенти, авторські свідоцтва та описи винаходів А. О. Лебедєва (близько 50 документів). Велику групу документів у цьому розділі складають рецензії та відгуки А. О. Лебедєва на наукові праці різних вчених, дисертаційні дослідження та автореферати дисертацій (понад 600 документів).
До розділу, сформованого з біографічних документів, увійшло 54 справи з документами за 1948–2012 рр. Серед них свідоцтво про народження вченого, оригінали документів про отримання вищої освіти, присудження наукових ступенів кандидата та доктора технічних наук, присвоєння вчених звань – атестати старшого наукового співробітника і професора, комплекси документів про висунення кандидатури А. О. Лебедєва до складу членів АН УРСР та дипломи члена-кореспондента і академіка АН УРСР. У масиві біографічних документів представлено низку характеристик (8 документів), біографічних довідок (11 документів), автобіографій, собових листків з обліку кадрів та анкет (7 документів), довідок про наукову, науково-організаційну і громадську діяльність (3 документи). Є комплекс документів з трудової діяльності (посвідчення, довідки), про наукові та державні нагороди і відзнаки: список державних нагород, почесні грамоти (9 документів), документи про представлення А. О. Лебедєва на здобуття державних та іменних премій, дипломи лауреата Державної премії СРСР в галузі науки і техніки (1982) та Державної премії України в галузі науки і техніки (1997), премій НАН України імені С. П. Тимошенка (2004) та імені Г. С. Писаренка (2011). Документи про обрання А. О. Лебедєва до складу різних наукових організацій і товариств представлені свідоцтвами про обрання до складу Нью-Йоркської академії наук, Міжнародної асоціації матеріалознавців (ASM), дипломами та посвідченнями академіка Міжнародної академії стандартизації та Санкт-Петербурзької академії наук з проблем міцності, члена Українського товариства з механіки руйнування матеріалів і Наглядової ради Одеської державної академії технічного регулювання та якості.
Документи з діяльності вченого об’єднано в складі 27 справ. Хронологічно вони охоплюють період з 1967 р. до 2010 р. У цій групі документів є значна кількість тих, що відображають діяльність вченого в Інституті проблем міцності ім. С. П. Тимошенка НАН України: звіти про виконання науково-дослідних робіт під керівництвом А. О. Лебедєва чи його участь у таких дослідженнях, в тому числі і в спільних проектах з вітчизняними та зарубіжними установами і організаціями, про роботу на посаді завідуючого відділом статистичної міцності і пластичності, роботу з молодими науковцями. Представлені також документи про участь вченого у роботі Наукової ради з проблеми «Механіка деформівного твердого тіла» НАН України, Національного комітету України з теоретичної та прикладної механіки та Національної ради України з проблеми «Фізико-хімічна механіка матеріалів», Національного комітету СРСР з теоретичної і прикладної механіки, Міждержавної ради з фізики міцності і пластичності матеріалів, експертної комісії ВАКу України. Одна з найбільших за обсягом група документів стосується участі А. О. Лебедєва у різних наукових заходах – конференціях, симпозіумах, семінарах, з’їздах тощо, які були організовані і проходили на території СРСР та країн співдружності СНД (50 документів), країн Європи (108 документів), Америки та Азії (35 документів).
Епістолярну спадщину вченого за 1981–2011 рр. сформовано у 35 справах і систематизовано за двома підрозділами: листи А. О. Лебедєва та листи до нього. Серед адресатів і кореспондентів вченого професор Інституту океанології ім. П. Л. Ширшова АН СРСР Г. І. Баренблатт, професори МДУ ім. М. В. Ломоносова В. Д. Клюшников та Р. О. Васін, професор Палермського університету (Італія) Ф. Стассі, керівник секції закордонних зв’язків Білостоцької політехніки (Польща) А. Чех, професор Сіанського транспортного університету (КНР) Мао Хонг Ю, професор Сайтамського університету (Японія) Е. Шараторі, директор Інституту механіки і математики Санкт-Петребурзького університету М. К. Чирков, професор Мюнхенського технічного університету Ліпман та багато інших. Загалом листування представлено 64 документами.
До складу фонду увійшло також понад 70 фотодокументів, де відображено окремі моменти життя та діяльності А. О. Лебедєва протягом 1944–2009 рр. Це фотопортрети вченого, знімки з президентом НАН України Б. Є. Патоном та академіками Г. С. Писаренком і М. В. Новиковим, з учасниками Загальних зборів НАН України, фотознімки, на яких зафіксована участь А. О. Лебедєва у роботі ІІІ Всесоюзного з’їзду з теоретичної і прикладної фізики, багатьох конференцій і симпозіумів, фотознімки А. О. Лебедєва з науковцями НТУУ «КПІ», в робочому кабінеті та одній з лабораторій Інституту проблем міцності НАН України в процесі проведення наукових досліджень, під час захисту дисертації на здобуття ступеня доктора наук, святкування ювілейних днів народжень, а також фотознімки з членами сім’ї.
У складі фонду є низка документів, зібраних А. О. Лебедєвим в процесі своєї наукової діяльності.
Таким чином, особовий архів А. О. Лебедєва достатньо великий кількісно, різноманітний за видами та якісно інформативний за змістом. Документи, зібрані в ньому, висвітлюють науковий і творчий шлях видатного вченого, значний внесок в розвиток механіки деформівного твердого тіла, міцності матеріалів і елементів конструкцій як в Україні, так і за її межами, його дослідницький хист і організаторський талант. Загалом цей цінний інформаційний комплекс слугуватиме повноцінним джерелом для досліджень, спрямованих на вивчення загальної історії академічної науки в Україні і розвитку такої наукової галузі як механіка, фахової наукової співпраці і наукових зв’язків НАН України, участі провідних вчених НАН України в системі підготовки майбутніх наукових кадрів. Окремі групи джерел у ньому безсумнівно зацікавить дослідників у галузі біографістики.