Формування інтернет-навігатора конституційно-правової тематики в Національній юридичнійї бібліотеці НБУВ

ЗаявникІванова Майя Вікторівна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація» (2015)
ЗахідСекція 4.Електронні бібліотеки. Автоматизація бібліотечної технології
Назва доповідіФормування інтернет-навігатора конституційно-правової тематики в Національній юридичнійї бібліотеці НБУВ
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
Статтяне завантажено


Тези доповіді

Іванова М. В., завідуюча відділу баз даних правової інформації НЮБ НБУВ

Формування Інтернет–навігатору конституційно-правової тематики в Національній юридичній бібліотеці НБУВ

Електронні інформаційні ресурси конституційно-правової тематики Національної юридичної бібліотеки (НЮБ) є складовою фонду інтегрованої бібліотечно-інформаційної системи Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського (НБУВ).
Інформаційне забезпечення конституційної реформи проводиться відповідно до Основних засад розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007–2015 рр. [1]. Завданнями бібліотеки в цьому контексті є забезпечення створення загальнодоступних електронних інформаційних ресурсів, що передбачає: гідну інформаційну ідентифікацію України у глобальному Інтернет–просторуі; відповідність електронних інформаційних ресурсів стандартам і технічним регламентам, загальнодержавним, галузевим і локальним класифікаторам і довідникам; забезпечення доступу до інформаційних ресурсів органів державної влади, органів місцевого самоврядування, населення із застосуванням мережі Інтернет; створення необхідної технічної та технологічної інфраструктури, електронних інформаційних ресурсів з визначенням вимоги щодо обов’язкового зберігання в єдиному електронному форматі результатів наукової діяльності.
Кабінет Міністрів України своїм розпорядженням затвердив Стратегію розвитку інформаційного суспільства в Україні до 2020 р., [2] у якій зазначив, що у сучасному світі конкурентоспроможність держав підвищується насамперед у результаті розвитку науки та інновацій. Стратегією передбачається прискорення розвитку національної системи наукової цифрової інформації шляхом створення цифрових ресурсів, електронних баз даних; інформаційної інфраструктури що має сукупність різноманітних інформаційних (автоматизованих) систем, інформаційних ресурсів систематизованої інформації або знань, що мають цінність у певній предметній області і можуть бути використані людиною в своїй діяльності для досягнення певної мети. Громадяни повинні мати широкий доступ до публічної інформації. Відкрита інформація є основою дієвого та прозорого процесу прийняття рішень, а також умовою для розвитку демократичного суспільства. Одним з основних завдань розвитку інформаційного суспільства в Україні є: повномасштабне входження України до глобального інформаційного простору. Реалізація державної політики повинна сприяти розширенню можливостей отримання інформації для всіх верств населення, створенню інформаційного наповнення та якісного контенту. Політика забезпечення доступу до інформації та знань спрямована на підтримку інституціональних зусиль з нарощення потенціалу, надання доступу до суспільно необхідної інформації, у тому числі з використанням Інтернету, створення та впровадження єдиної інформаційної системи надбань документальної спадщини.
Завдання сучасної бібліотеки полягає в тому, щоб виявити в гетерогенному інформаційному потоці веб-публікацій найбільш цінну та достовірну інформацію, провести її експертну оцінку, опрацювати на загально-бібліотечних засадах та надати до неї доступ за єдиними правилами щодо представлення знань у бібліотечному фонді. Вивчаючи бібліотечно-інформаційну діяльність, доктор наук К. Лобузіна зазначає, що навіть не зберігаючи безпосередньо у своїх фондах архів мережевих інформаційних ресурсів, бібліотеки можуть, з одного боку, значно розширити інформаційний потенціал своїх фондів, а з іншого – забезпечити користувачам семантичну навігацію ресурсами Всесвітньої павутини. Тут особливо важливою вбачається роль національних бібліотек, які мають створювати національну інтернет-бібліографію (вебліографію) таким самим чином, як вони формують та впорядковують національну бібліографію.[3, с. 188 – 189].
Електронні інформаційні ресурси конституційно-правової тематики Національної юридичної бібліотеки (НЮБ) є складовою фонду інтегрованої бібліотечно-інформаційної системи Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського (НБУВ). З 2010 року в НБУВ було розпочато масштабну роботу стосовно комплексної автоматизації бібліотеки на платформі САБ «ІРБІС-64». У відділі баз даних правової інформації НЮБ з 2012 року розпочатий проект по створенню колекцій веб–ресурсів юридичного профілю, одним із розділів якого, є база даних Інтернет–навігатору конституційно-правової тематики – анотована з гіперпосиланнями на найбільш актуальні українські та світові інформаційні ресурси юридичної спрямованості мережі Інтернет. В базі даних нараховується – 2400 посилань на Інтернет–ресурси, серед яких є розділи: «Органи державної влади України», «Органи місцевого самоврядування», «Електронні бібліотеки юридичної спрямованості», «Довідкові видання юридичної спрямованості», «Бібліотеки України юридичної спрямованості», «Вищі юридичні навчальні заклади України», які цілеспрямовані на ефективне задоволення юридичних інформаційних запитів як локальних так і віддалених користувачів. Запропоновану модель бази даних Інтернет–навігатору конституційно-правової тематики на платформі САБ «ІРБІС-64» розробляється у співпраці з центром ресурсів і технологій НБУВ відділом інформаційно-комунікаційних технологій. З метою впровадження нової платформи для фахівців відділу були розроблені програмно-технологічні рішення щодо організації формування електронного ресурсу, розроблення робочих аркушів з оптимальним для оперативної роботи набором полів та переліку тематичних рубрик.
Перспективою розширення електронного бібліотечного фонду юридичного профілю можливо за рахунок «віртуального» комплектування веб-ресурсами. Перевагою проекту цього направлення є відсутність фінансових проблем, за умов загальнодоступності каталогізованих ресурсів.
В цілому, діяльність національної бібліотеки в аспекті створення електронних інформаційних ресурсів спрямована на забезпечення інформаційних, науково-дослідних, освітніх, культурних та інших потреб користувачів бібліотеки, розвиток українського національного інформаційного простору, вихованню патріотичних почуттів, поваги до Української держави, її історії та державних символів.
Формування Інтернет-навігатору передбачає забезпечення електронної взаємодії державних органів між собою та з громадянами і організаціями; розвиток національної, галузевих і регіональних інформаційних систем, мереж та електронних ресурсів, електронних інформаційно-аналітичних систем державних органів та органів місцевого самоврядування.

Література
1. Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007–2015 роки: Закон України від 09.01.2007 р. № 537–V // Відом. Верховної Ради України. – 2007. – № 12. – ст. 102.
2. Про схвалення Стратегії розвитку інформаційного суспільства в Україні: Розпорядження Кабінет Міністрів України від 15 травня 2013 р. № 386–р // Офіц. вісн. України – 2013 р. – № 44. – С. 79. – ст. 1581.
3. Лобузіна К. Технології організації знаннєвих ресурсів у бібліотечно-інформаційній діяльності : монографія / Катерина Лобузіна ; відп. ред. О. С. Онищенко ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К., 2012. – 252 с.