Створення бібліографічних покажчиків - складова наукової інформаційно-бібліографічної діяльності бібліотеки вищого навчального закладу

ЗаявникДікунова Олена Анатоліївна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація»
Захід• Семінар: Бібліографічний покажчик у системі науково-інформаційного обслуговування користувачів
Назва доповідіСтворення бібліографічних покажчиків - складова наукової інформаційно-бібліографічної діяльності бібліотеки вищого навчального закладу
Інформація про співдоповідачівЛебедюк Олена Олександрівна
Презентаціяне завантажено
Статтяне завантажено


Тези доповіді

СТВОРЕННЯ БІБЛІОГРАФІЧНИХ ПОКАЖЧИКІВ – СКЛАДОВА НАУКОВОЇ ІНФОРМАЦІЙНО-БІБЛІОГРАФІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БІБЛІОТЕКИ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
Олена Дікунова, Олена Лебедюк
Одним із головних завдань, що стоїть перед професійної бібліотечною спільнотою, є визначення стратегічного напряму розвитку інформаційно-бібліографічної діяльності.
Глобальна інформатизація, впровадження інформаційно-комунікаційних технологій змінює організацію та структуру бібліографічної діяльності, технологію бібліографічних процесів, і як наслідок, відбувається трансформація фундаментальних понять інформаційної діяльності бібліотеки.
Відомо, що невід’ємною складовою інформаційного середовища є бібліографія. У сучасних наукових дослідженнях виокремлено дві основні парадигми бібліографії: інформаційна і знаннєва або когнітивно-культурологічна. Інформаційна парадигма проголошує вторинно-допоміжну, посередницьку сутність у системі документальних комунікацій, прибічники знаннєвої парадигми доводять самостійний статус бібліографії, який базується на її когнітивній сутності. На нашу думку, бібліографія як система та галузь науково-практичної діяльності за своєю суттю – діяльність інформаційна, конкретно – документально-інформаційна.
Ефективна робота будь-якої наукової бібліотеки, зокрема й бібліотеки вищого навчального закладу неможлива без наукової інформаційно-бібліографічної діяльності. Складання науково-допоміжних та рекомендаційних покажчиків є пріоритетним напрямом науково-бібліографічної діяльності Наукової бібліотеки Криворізького педагогічного інституту ДВНЗ «Криворізький національний університет» (КПІ ДВНЗ «КНУ»).
Наукова бібліотека має якісну ресурсну базу і чітко організований довідково-бібліографічний апарат для створення бібліографічних покажчиків: електронний каталог, власні й придбані електронні бази даних, традиційні (карткові): систематичний каталог і систематична картотека статей, тематичні картотеки, а також доступ до наукових і освітніх ресурсів мережі Інтернет.
Визначення тематики бібліографічних покажчиків ґрунтується на дослідженні інформаційних потреб учених, викладачів, аспірантів і студентів вишу. Отже, інформаційно-бібліографічна діяльність спрямована на виконання навчально-виховних та науково-дослідних завдань, що передбачає перехід освітньої та інформаційної функцій Наукової бібліотеки КПІ ДВНЗ «КНУ» на більш високий рівень забезпечення всіх учасників навчального і наукового процесів повною, оперативною і актуальною інформацією.
Система бібліографічних покажчиків різних видів і жанрів існує багато років і постійно удосконалюється. Усі бібліографічні покажчики представлені у друкованому та електронному вигляді. Вони різні за об’ємом, хронологічним охопленням, стилем оформлення, різноманітні за змістом, але всі вони забезпечують якісну інформаційну підтримку освітньо-виховної та науково-дослідницької діяльності вишу.
Тематичні, проблемно орієнтовані бібліографічні покажчики, адресовані конкретним групам користувачів згідно з їх інформаційними потребами, сприяють професійній освіті, самоосвіті, науково-дослідній роботі та підвищенні фахового рівня викладачів та студентів. Зокрема створено бібліографічні покажчики педагогічної тематики: «Менеджмент і маркетинг у педагогіці та освіті», «Особистісно орієнтоване навчання та виховання», «Інноваційні методи навчання математики»; психологічної – «Терапевтична та консультативна психологія», «Ефективні методи роботи практичного психолога», «Особистість у кризових та екстремальних життєвих ситуаціях»; мовознавчої – «Лексикологія та лексикографія української мови», «Словотвір української мови».
Бібліографічні покажчики наукових праць викладачів сприяють рекламуванню інтелектуального капіталу вищого навчального закладу. Створено «Бібліографічні покажчики друкованих праць викладачів КПІ ДВНЗ «КНУ», що демонструють науковий доробок професорсько-викладацького складу вишу за 2010-2014 рр. У покажчиках представлено монографії, дисертації, науково-методичні видання, підручники та навчальні посібники, публікації в наукових збірниках, матеріалах наукових конференцій, статті у періодичних фахових виданнях. Бібліографічні видання оснащено іменним покажчиком авторів, редакторів, укладачів, що полегшує їх практичне використання.
До 85-річчя заснування Криворізького педагогічного інституту ДВНЗ «Криворізький національний університет» створюється бібліографічний покажчик «Освітньо-інтелектуальний центр Дніпропетровщини». Він містить матеріали, присвячені історії інституту, публікації про ректорів, визнаних учених. Представлено основні наукові та навчальні видання професорів.
Започатковано видання біобібліографічних покажчиків, присвячених діяльності на ниві педагогічної науки професорів КПІ ДВНЗ «КНУ»: «Володимир Костянтинович Буряк: життя, віддане педагогічній науці», «Фундатор педагогічної освіти Кривбасу Павло Іванович Шевченко», «Відкритий Всесвіт Валерії Семенівни Пікельної». У покажчиках подано бібліографію науково-методичної спадщини відомих учених і представлено матеріали про їх життєвий шлях та науково-педагогічну й громадську діяльність.
Особливої уваги і більш детального розгляду потребує процес створення краєзнавчих бібліографічних покажчиків, тому що бібліотечне краєзнавство стає одним із пріоритетних напрямів бібліотечної науки, практики, управління й освіти. На нашу думку, краєзнавство як соціально значуща діяльність, потребує глибокого бібліотечно-інформаційного забезпечення й обслуговування. У системному аспекті краєзнавство є сферою, яка обслуговується, а бібліотечна діяльність – сферою, що обслуговує.
У 2013 році Науковою бібліотекою Криворізького педагогічного інституту було створено рекомендаційний бібліографічний покажчик «Моє славетне Криворіжжя», мета якого – привернути увагу до проблем міста, спрямувати наукові краєзнавчі дослідження на розв’язання соціально-економічних, екологічних, культурно-мистецьких та освітніх питань Криворіжжя.
Бібліографічні покажчики – комплексна інформаційна допомога користувачам вишу. Створення електронних покажчиків, що містять повнотекстові й бібліографічні ресурси, дозволить користувачам оперативно отримувати інформацію, що сприятиме підвищенню рівня й якості освітньо-наукової діяльності.