Друковане Житіє св. князя Володимира у складі рукописного збірника 1671 р.

ЗаявникДобрянська Тетяна Андріївна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація» (2015)
ЗахідСекція 2. Книгознавчі дослідження бібліотечних фондів та їх введення у науково-інформаційний простір
Назва доповідіДруковане Житіє св. князя Володимира у складі рукописного збірника 1671 р.
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
Статтяне завантажено


Тези доповіді

Добрянська Т. А.
Інститут рукопису НБУВ

Друковане «Житіє св. князя Володимира»
у складі рукописного збірника 1671 р.

Під час дослідження українських кириличних рукописних книг XVII ст. з колекції Церковно-археологічного музею при Київській духовній академії (далі – ЦАМ КДА), яка зберігається в Інституті рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, нами було звернуто увагу на рідкісний стародрук «Житія св. князя Володимира» в складі збірника 1671 р. (шифр зберігання: ф. 301, № 416 Л). Про його наявність в кодексі було вказано ще в каталозі О. Лебедєва 1916 р. [1, с. 170], проте й до сьогодні даний примірник залишається не атрибутованим і не дослідженим, тому актуальним є введення його до науково-інформаційного простору.
У каталозі стародруків, виданих в Україні, який був укладений Я. Запаском та Я. Ісаєвичем, подано бібліографічні дані про два київські лаврські видання «Житія св. князя Володимира» (одне датується не пізніше 1670 р., друге – близько 1700 р.), а також про «Житіє» в складі унівського видання 1670 р. [2, с. 83, № 469, с. 116, № 758, с. 83, № 473]. Надано інформацію про відомі збережені примірники «Житія», але примірник з колекції ЦАМ КДА в ньому не зафіксований.
Стародрук «Житія св. князя Володимира» приєднано до Збірника житій святих (4°, 190х155), який писаний у київському Видубицькому Михайлівському монастирі в 1671 р., про що свідчить запис одного з писців, ієродиякона Самуїла (арк. 10–14). Вказаний у запису час написання рукопису підтверджують водяні знаки, напр., орел двоголовий двох типів на арк. 21/26 та 39–40, які схожі до рисунків у філігранологічному альбомі-довіднику Е. Лауцявічюса під № 436 (1675 р.) та № 426 (1673 р.) [3]. Писаний збірник церковнослов’янською мовою української редакції, декількома писцями, півуставним типом письма, темно-коричневим чорнилом; ініціали та заголовні літери виписані кіновар’ю, подекуди з використанням зеленої фарби. На арк. 253 наклеєна стародрукована заставка. Оправа збірника XVII ст., дошки обтягнуті темно-коричневою шкірою з рослинним тисненням та середником на верхній кришці (Ісус Христос з предстоящими), зроблена, ймовірно, в Києві. Вона збереглася в незадовільному стані: шкіряне покриття розірване, застібки втрачені, форзаци наявні частково. Блок книги від’єднаний від оправи, аркуші на початку та в кінці кодексу випадають, багато аркушів втрачено. При останньому перешитті кодексу порушена послідовність тексту житій. (При описуванні рукопису нами встановлена послідовність аркушів відповідно до тексту). До кодексу також уміщено уривок з рукописного збірника повістей та житій святих першої чверті XVIII ст. (8°, 160 х 95), який не приєднаний до книжного блоку. За сучасною нумерацією в кодексі нараховується 374 арк. (Збірник житій святих 1671 р., арк. 2–347; «Житіє святого кн. Володимира» (стародрук), арк. 348–359 зв.; Уривок зі збірника повістей та житій святих XVIII ст., арк. 360–374 зв.).
Даний примірник стародрукованого «Житія св. князя Володимира» форматом у 4° (188 х 151), 11 арк., рядків 24, зберігся не повністю, відсутній перший аркуш з вихідними даними; аркуші друку зі слідами замокання та пошкодженими краями. Друк в одну фарбу, гравіровані оздоблення колонтитулів, сторінки в лінійних рамках. Назва «Житія» та початок тексту відновлені на окремому аркуші півуставом, з відтворенням організації сторінки стародруку (за сучасною нумерацією кодексу це арк. 348, за описом О. Лебедєва – арк. 424). Примірник був надрукований, імовірно, в 1670 р., на що вказує наявна на його аркушах філігрань голова блазня, яка подібна до рисунка в альбомі Т. Діанової під № 564 (1667, 1668 рр.) [4].
Проведена атрибуція стародруку «Житія св. князя Володимира», спираючись на загальновідомі бібліографічні дані та здійснений нами текстологічний аналіз його тексту з текстами інших рукописів та друків, поданими в працях В. Перетца та І. Жиленко [5; 6], дозволяє зробити припущення, що це, вірогідно, один з примірників друкованого «Житія», яке було включено до складу унівського видання «Викладу о церкві…» [Феодосія Софоновича], Унів, 21.Х 1670 р. [2, с. 83, № 473]. Цей примірник є єдиним пізнім українським друкованим «Житієм св. князя Володимира» у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, як стверджує в. о. зав. відділу стародруків та рідкісних видань Інституту книгознавства НБУВ, кандидат історичних наук Н. П. Бондар.
Примітки:
1. Лебедев А. Рукописи Церковно-археологического музея Императорской Киевской духовной академии / А. Лебедев. – Саратов: Волга, 1916. – Т. 1. – 472 с.
2. Запаско, Я. П. Каталог стародруків, виданих на Україні / Я. П. Запаско, Я. Д. Ісаєвич. – Кн. 1 (1574–1700). – Львів : Вища школа, 1981. – № 1. – (Сер. : Пам’ятки книжкового мистецтва).
3. Лауцявичюс, Э. Т. Бумага в Литве в XV–XVIII веках: атлас / Э. Лауцявичюс = Laucevicius E. Paper in Lithuania in XV–XVIII centuries: atlasas / E. Т. Laucevicius; Центральная библиотека Академии Наук Литовской ССР; Комиссия по истории естествознания и техники при Президиуме Академии Наук Литовской ССР. – Вильнюс : Минтис, 1967. – 577 с.
4. Дианова, Т. В. Филиграни ХVІІ–ХVІІІ вв. «Голова шута» : каталог / Т. В. Дианова. – М. : ГИМ, 1997. – 166 с.
5. Перетц В. Н. Древнерусские княжеские жития в украинских переводах XVII ст. // Перетц В. Н. Исследовния и материалы по истории старинной украинской литературы XVI–XVIII веков. – М. : Академия наук СССР, 1962. – С. 8–116.
6. Жиленко І. В. Пізні українські житія святого князя Володимира: тексти і комент. / Жиленко І. В. ; Київ. духовна акад. і семінарія, Нац. Києво-Печер. іст.-культур. заповідник. – К. : Фенікс, – 2013. – 431 с.