Питання етнографії, етнології та мови у науковій спадщині П.А. Тутковского (історіографія й бібліографічне оснащення)

ЗаявникОсіння Наталя Володимирівна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція "Науковий потенціал славістики: історичні здобутки та тенденції розвитку" (до Дня слов'янської писемності і культури)
Західне вказано
Назва доповідіПитання етнографії, етнології та мови у науковій спадщині П.А. Тутковского (історіографія й бібліографічне оснащення)
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
Статтяне завантажено


Тези доповіді

У вітчизняній історії науки і культури постать Павла Аполлоновича Тутковського - видатного геолога, географа та громадського діяча відома багатогранністю зацікавлень та високим рівнем досягнень у різних напрямах його діяльності. Зробив внесок учений і у вивчення етнографії, етнології та мовознавства України . Ці аспекти науково-публіцистичної діяльності дослідника мало досліджені.
Дослідження етнографічного аспекту діяльності П.А. Тутковського було проведено на основі аналізу його наукових праць та світоглядних уявлень.
У величезній науковій спадщині П.А. Тутковського питанням етнографії, етнології та мови України присвячена низка наукових досліджень, статей, публіцистичних нарисів, довідкових видань та публічних лекцій. Матеріали вирізнялись певною бібліографічною культурою: внутрішньотекстові та підрядкові посилання на літературу, списки використаних джерел, примітки та коментарі, передмови, відсилання.
У вченого був талант популяризатора науки й культури, який поєднувався з величезною працелюбністю й широким науковим кругозором, зі знанням української народної мови та літературним даром. Невтомний мандрівник-дослідник, він багато подорожував Україною й здобув значний досвід і знання народного побуту та української мови.
В кінці Х1Х ст. у періодичному виданні «Киевское слово» П.А. Тутковський публікував етнографічні , краєзнавчі та популярні нариси та статті, які згодом були надруковані у двотомнику «Юго-Западный край». Це видання й досі представляє чималий інтерес для сучасного читача. Як приклад можна привести нариси : « Из поездок по Волыни. Кременецкие горы», « Трактемировские тайны» [1]. Крім того, в багатьох нарисах учений приводить цікаві відомості із історико-культурного розвитку Києва. У часопису « Киевская старина» П.А. Тутковський надрукував статтю про озеро Світязь, де подано геологічний нарис озера й приведено 9 народних легенд про нього. Зокрема, він пише, що легенди про озеро записані зі слів місцевих селян малоросійською мовою [ 2]. Стаття мала бібліографічне оснащення : примітки та підрядкові бібліографічні посилання. Результатом проведених досліджень у Поліссі стала праця „Поліські вікна”, де автор описує побут та умови життя поліщуків. Учений значну частину матеріалів з краєзнавства та етнографії України, Білорусії, Молдови опублікував в «Энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона».
Деякі питання етнографії та етнології Волині П.А. Тутковський подав у наукових розвідках надрукованих на початку ХХ ст. в «Трудах Общества Исследователей Волыни». У дослідженні «Зональности ландшафтов и почв Волынской губернии» , що підсумовувало й висвітлювало значний фактичний матеріал типів географічних ландшафтів Волині автор писав, що фізико-географічні особливості помітно вплинули на культуру і діяльність населення, на його історію та побут [3 ]. Далі він припускав, що особливості різних ландшафтних зон повинні відобразитися у фольклорі та етносі населення. Згодом передбачення П.А. Тутковського підтвердилися у дослідженнях Волині відомого етнографа В. Камінського. У науковій праці «Антропогеографические этюды по Волыни» представлено етнологічні дані та розрахунки щільності населення, розмірів поселень та ін. Крім того, публікація має детальне бібліографічне оснащення: значне внутрішньо текстове посилання на зарубіжних та вітчизняних авторів , примітки, аналіз таблиць.
На початку ХХ століття П.А. Тутковський став автором першого українського словника з геологічної термінології, що нині є раритетом. У передмові (Матеріали до української термінології мінералогічної та геологічної) учений пише про величезну могутність слова, як знаряддя людської думки. Він не погоджується з існуючим тоді висновком, що не існує української природничої термінології й тому потрібно кувати нові терміни. П.А. Тутковський підкреслює, що мова - живий організм, який живе своїм життям і тому не треба ігнорувати мовних скарбів існуючих в народній мові. Учений закликає ознайомитися з тими скарбами, розшукати й критично вивчити їх [4 ]. Далі автор детально аналізує спадщину українських вчених, які зробили вагомий внесок у створення природничої термінології. Це праці І. Верхратського та С. Рудницького. Деяка природнича термінологія подана в дисертації О.Гурова, в працях А.Гурт, Я. Новицького, П.А. Тутковського, Г. Танфильєва.
Для складання словника П.А. Тутковський використав 77 джерел, які подав у шість груп: спеціальні словники з природознавства; загальні великі словники української мови; менші словники української мови; низка наукових праць природничої тематики; низка підручників з природознавства; низка популярних природничих книжок. Автор здійснив величезну працю - опрацював усі джерела, виписав терміни на окремі карточки (понад 35000), але обмежився термінологією у галузі мінералогії, петрографії, геології, геоморфології, палеонтології, ґрунтознавства. Упорядковано матеріал було у два розділи. Перший розділ ( російсько-український словник термінів геологічних та споріднених) впорядковано за російською абеткою. Кожен російський термін мав відповідні українські синоніми, що дають відтінки значення терміну. Ухвалені терміни, як найпридатніші, надруковано курсивом. Терміни, що додала Геологічна секція (голова – П.А. Тутковський), поставлено у дужках. Другий розділ (українсько-російський словник) впорядковано за українською абеткою. Усі терміни подаються з російським перекладом і з посиланнями на джерела інформації та на їх сторінки. Це дає можливість читачеві побачити картину різноманітності правопису й уявити шляхи находження потрібних термінів. П.А. Тутковський зазначав, що цей словник він вважає лише першою спробою складання геологічної термінології [4 ]. Привертає увагу бездоганне бібліографічне оснащення словника : передмова з оглядом літератури, значний список використаних джерел, розширена система посилань і відсилань.
«Словник геологічної термінології» в радянські часи було заборонено та вилучено з ужитку. Сьогодні Інститут енциклопедичних досліджень НАН України здійснює книжкову серію «Із словникової спадщини». В 2008 році було перевидано знакове видання П.А. Тутковського «Словник геологічної термінології», який й донині має велике наукове й практичне значення, незважаючи на низку фундаментальних словників у галузі наук про Землю.
Отже, у величезній науковій спадщині П.А. Тутковського знайшлося місце й дослідженням з питань етнографії , етнології, мовознавства України, які зробили внесок у славістику та популяризацію української історико-культурної спадщини та були представлені у статтях, нарисах, довідкових виданнях і часто мали бібліографічне оснащення у вигляді списків використаних джерел, посилань, приміток, передмов, відсилань, коментарів.
Список використаних джерел та літератури
1. Тутковский П.А. Юго-Западный край. Популярные естественно-исторические и географические очерки/П.А. Тутковский. - К., 1893. – Вып. 1. – 178 с., ил.
2. Тутковский П.А. Озеро Свитязь и народные предания о нем/ П.А. Тутковский//Киев. старина. – 1901, т.72. - №3. – С. 144-150.
3. Тутковский П.А. Зональность ландшафтов и почв в Волынской губернии/ П.А. Тутковский//Труды о-ва исследователей Волыни. – 1910.- т.2. – С. 143-163.
4. Тутковський П.А. Словник геологічної термінології/П.А. Тутковський.- К.:ДВУ, 1923. – 211 с. (Всеукр. Акад. наук. Ін-т наукової мови. Природничий відділ. Матеріали до укр. природничої термінології та номенклатури. Т.2).