Описова каталогізація серіальних видань: традиції в умовах сьогодення

ЗаявникШекера Петро Іванович (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Місце і роль бібліотек у формуванні національного інформаційного простору» (2014)
ЗахідКаталогізація бібліотечно-інформаційних ресурсів на сучасному етапі
Назва доповідіОписова каталогізація серіальних видань: традиції в умовах сьогодення
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
Статтяне завантажено


Тези доповіді

У наш час інформація стає одним з основних економічних ресурсів і її збереження, розвиток та раціональне використання має величезне значення для будь-якої держави. Особливістю сучасного етапу розвитку суспільства є те, що інформація існує як в традиційній друкованій, так і в електронній формі. Забезпечення публічного, зокрема віддаленого, доступу користувачів до електронних інформаційних ресурсів стало одним з першочергових завдань інформаційного обслуговування науки, освіти і культури, у зв'язку з чим істотно змінюється роль і функції такого соціального інституту, як бібліотека – основного сховища і розповсюджувача інформації.
Розвиток і переведення технології сучасних бібліотек на інформаційну основу є життєво важливим фактором для національного бібліотекознавства, оскільки як суб'єкт документальних комунікацій вона значно впливає на виконання однієї з провідних функцій книгозбірень – інформаційної.
Необхідно особливо відзначити роботу, яка проводиться з серіальними виданнями в Національній бібліотеці України ім. В. І. Вернадського (НБУВ). Це один з основних активно затребуваних сегментів інформаційно-бібліотечного фонду НБУВ.
Щорічно до НБУВ надходять десятки нових назв серіальних видань, надрукованих кириличним і латинським шрифтами, як на традиційних так і на електронних носіях. Потік видань дуже великий і різноманітний. Вони відображають максимально широкий спектр найновітніших результатів наукових досліджень. Інформація, яка міститься на сторінках журналів, газет і видань, що продовжуються не викликає сумніву роль таких документів і інформації про них у ефективному функціонуванні системи наукових комунікацій. Основний репертуар серіальних видань, що виходять з друку на Україні та за межами нашої держави вміщений в НБУВ, яка є практично єдиним ґарантом збереження.
Відображення максимально широкого спектру найновітніших результатів наукових досліджень на сторінках серіальних видань обумовлює їх значну роль у задоволенні потреб фахівців у науковій інформації. Остання характеризується не тільки новизною, а й оперативністю, і тому у сучасній бібліотечно-інформаційній діяльності важливого значення набувають проблеми забезпечення повноти й вірогідності інформування читачів бібліотек про серіальні видання і , зокрема, проблема їх бібліографічного опису (БО).
Загальною встановленою вимогою до БО є його унікальність для кожного окремого документа. Слід відзначити, що принципи складання БО серіальних і книжкових видань збігаються в основних параметрах. Отож, бібліографічний опис повинен індивідуалізувати кожен твір та давати змогу легко відрізнити його від усіх подібних до нього видань, і тому від кожного бібліографічного запису вимагається величезна точність. Специфіка серіальних видань, а саме множина змін змісту елементів опису, включає зміни назв, вимагає спеціальних правил, метою яких є створення такого запису, котрий при наявності сталої структури дозволяв би вносити певні зміни і доповнення до змісту бібліографічного запису при мінімальній його модифікації.
У своєму розвитку теорія та методика бібліографічного опису серіальних видань пройшла кілька етапів, на протязі яких вирішувались такі завдання: підготовка правил опису для окремих бібліотек, створення державних інструкцій, уніфікація і стандартизація БО у національному та міжнародному масштабі, і нарешті, етап перетворення БО у машиночитну форму і створення системи автоматизованого пошуку інформації про серіальні видання. На даний час каталогізація серіальних видань у відділі наукового опрацювання документів (ВНОД) НБУВ базується на на стандарті «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання [Текст] : (ГОСТ 7.1—2003, IDT) : ДСТУ ГОСТ 7.1:2006».
Розвиток сучасних інформаційних і комунікаційних технологій, зростання кількості інформації все більше визначають сутність нашої епохи, вимагають широкого їх використання у різних сферах життя, науки, освіти та виробництва. Саме тому визначальна роль у процесі наукової комунікації належить електронним серіальним виданням, перевага яких полягає в тому, що публікація в них дозволяє вченим брати участь у наукових дискусіях, мати доступ до актуальної наукової інформації.
Наукова періодика – один з найважливіших інструментів для здійснення наукової комунікації між фахівцями в інтересах їхньої професійної діяльності. Наукові журнали і продовжувані видання, як правило, містять інформацію про теоретичні і прикладні дослідження та призначені для наукових співробітників – фахівців у тій чи іншій галузі науки. Однак не можна не помітити, що коло читачів цих видів видань не обмежується категорією наукових працівників, ними можуть бути і є фахівці, що займаються конструюванням і розробкою техніки, технологій, інженери виробництва. Наукові серіальні видання займають важливе місце серед численних наукових видань і залишаються основним оперативним джерелом нової інформації про досягнення науки і техніки і, отже, найголовнішим засобом, що сприяє прискоренню науково-технічного прогресу.
Незважаючи на певні труднощі, здійснюється перехід НБУВ на новітні інформаційні технології, що значно розширює її можливості в умовах глобалізації суспільства, адже інформаційні технології дозволяють бібліотеці впроваджувати і використовувати нові форми обслуговування, забезпечувати доступ до власних і корпоративних інформаційних ресурсів будь-якому користувачеві незалежно від місця його знаходження.