ДО ПРОБЛЕМИ СТВОРЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕЛЕКТРОННОЇ БАЗИ ДАНИХ УКРАЇНСЬКИХ КИРИЛИЧНИХ РУКОПИСНИХ КОДЕКСІВ XVII СТ. ІНСТИТУТУ РУКОПИСУ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ В.І. ВЕРНАДСЬКОГО

ЗаявникДобрянська Тетяна Андріївна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Адаптація завдань і функцій наукової бібліотеки до вимог розвитку цифрових інформаційних ресурсів» (2013)
ЗахідІсторико-культурні фонди бібліотек: науковий опис і презентація цифрового ресурсу
Назва доповідіДО ПРОБЛЕМИ СТВОРЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕЛЕКТРОННОЇ БАЗИ ДАНИХ УКРАЇНСЬКИХ КИРИЛИЧНИХ РУКОПИСНИХ КОДЕКСІВ XVII СТ. ІНСТИТУТУ РУКОПИСУ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ В.І. ВЕРНАДСЬКОГО
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
Статтяне завантажено


Тези доповіді

Тема та тези доповіді для
Міжнародної наукової конференції
«Адаптація завдань і функцій наукової бібліотеки до вимог розвитку цифрових інформаційних ресурсів»
(8 10 жовтня 2013 р.)

Секція 4. Історико-культурні фонди бібліотек: науковий опис і презентація цифрового ресурсу
Науковий керівник Л. А. Дубровіна
E-mail: myaskova@ukr.net

Добрянська Тетяна Андріївна
аспірантка
Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського,
м. Київ 097-5901147 (моб.)
dobrianska_t@ukr.net

ДО ПРОБЛЕМИ СТВОРЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕЛЕКТРОННОЇ БАЗИ ДАНИХ УКРАЇНСЬКИХ
КИРИЛИЧНИХ РУКОПИСНИХ КОДЕКСІВ XVII СТ.
ІНСТИТУТУ РУКОПИСУ
НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ
ІМЕНІ В.І. ВЕРНАДСЬКОГО

В Інституті рукопису Національної бібліотека України імені В. І. Вернадського (далі – ІР) розпочата робота по створенню електронної бази даних кириличних рукописних кодексів XVII ст. (далі – БД РК XVII ст.), основний масив якої складатимуть українські пам’ятки.
БД РК XVII ст., і українських зокрема, має стати складовою частиною майбутньої загальної електронної бази кириличних рукописних кодексів ІР НБУВ від XII до XIX ст. включно. В її основу покладено інформаційно-пошукову систему "Кодекс", напрацьовану в ІР О. А. Івановою при підготовці кандидатської дисертації «Рукописна книга ХVІ ст. в Україні. Основні засади кодикологічного опису» (2003) та удосконалена в пізніших роботах дослідниці, в яких було висвітлено специфіку описування та каталогізації рукописних книг, в тому числі, в автоматизованому варіанті; розкрито вирішення цього питання в Інституті рукопису НБУВ у вигляді бази даних "Кодекс", подано структуру бази, зміст основних полів, конкретні приклади використання бази даних у кодикологічних дослідженнях рукописів XVI ст. тощо. О. А. Івановою наголошено, що основою для створення БД "Кодекс" була вибрана рукописна книга ХVІ ст., оскільки вона дозволяє методологічно здійснити зв'язок більш ранніх пам'яток з рукописною книгою ХVІІ і ХVІІІ ст., що має велике значення для української книжної писемності.
На джерельній базі ІР НБУВ, ще 1992 року, було розроблено Л. А. Дубровіною, за участю О. М. Гальченко та О. А. Іванової, розгорнуту інформаційну археографічну та кодикологічну модель опису українських рукописів як ієрархічну структуру, де поряд з детальною структурою було подано і варіант стислого кодикологічного опису східнослов’янської рукописної книги. Ця модель була застосована в БД "Кодекс", яка була створена на основі СУБД Visual Fox 5.0. Для зберігання змістовної, часто великої за обсягом інформації, був вибраний формат Memo-полів. Для БД "Кодекс" було використано стандартні терміни, блоки термінів, сформовано спеціальний термінологічний апарат.
Зараз в ІР, на основі розробленої БД "Кодекс", створюється в Системі автоматизації бібліотек "ІРБІС" робоча БД РК XVII ст. (О. А. Іванова, Л. А. Гнатенко, Т. А. Добрянська). Робота проводиться за технічної підтримки наукового співробітника відділу програмно-технологічного забезпечення комп'ютерних мереж НБУВ К. В. Лабузіної, зусиллями якої впроваджується, підтримується та адаптується автоматизована бібліотечна система ІРБІС у наукових підрозділах НБУВ.
Складність роботи полягає в тому, що кириличні рукописні кодекси XVII ст., які зберігаються в ІР НБУВ, не мають наукових описів які б відповідали сучасним вимогам археографії, палеографії, кодикології та кодикографії, а наявні застарілі описи (в каталогах кінця ХІХ – початку ХХ ст. М. І. Петрова, О.О. Лебедєва, М. Н. Сперанського та ін.) потребують критичного перегляду, а самі кодекси – переописування. Нині співробітниками ІР проводиться детальний критичний перегляду попередніх описів та переописування, на нових наукових засадах, рукописних кодексів XVII ст.
У БД РК XVII ст. будуть використані основні поля, які передбачені в базі "Кодекс" для кодексів XII XVI ст. ІР НБУВ, але заповнюватися будуть не всі, напр., Організація сторінки. Нами пропонується ввести нові поля й підполя, зокрема: 1) Поле "Протограф", в якому буде вказуватися, що кодекс списано з рукопису чи стародруку такого то часу, про що є відомості в кодексіі, або встановлено описувачем, дані про що будуть подаватися в підполях. 2) Поле "Стародрук", за наявності якого читач буде проінформований, що до рукопису приєднаний і стародрук, або уривок зі стародруку, дані про який будуть подаватися в підполях. Наявність цих двох полів є актуальним для кодексів XVIІ ст.. 3) Поле "Ілюстрації", в якому вміщувати аркуші з елементами художнього оформлення; писані різними типами письма й почерків; з кодикологічними записами, та інш. 4) Поле "Електронна публікація", якщо текст рукопису виставлено на сайті, із вказівкою в підполях електронної адреси доступу та ступінь повноти виставленого тексту. 5) Поле "Новітній опис", та підполя з інформацією про введення його до наукового опису, із поданням вихідних даних. Також потрібно змістовно доповнити та розширити поля "Записи" та "Публікація". Необхідним є вироблення інформаційно-пошукового апарату (ІПА).
До БД РК XVII ст. будуть добавлені стандартні бібліотечні функції. БД може бути використана для укладання й видання каталогів, а також для друкування стандартних вихідних документів каталожних карток для різних типів каталогів: алфавітного, систематичного, хронологічного та ін.
Створення бази даних українських кириличних рукописних кодексів XVII ст. є важливим для оцінки Національного культурного надбання та Державної реєстрації книжкових пам’яток України.