НОВІ НАДХОДЖЕННЯ ДО АРХІВУ УКРАЇНСЬКОГО ІСТОРИКА О. С. КОМПАН, ЯКИЙ ЗБЕРІГАЄТЬСЯ У ФОНДАХ ІНСТИТУТУ РУКОПИСУ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМ. В. І. ВЕРНАДСЬКОГО : АРХЕОГРАФІЧНИЙ ОГЛЯД

ЗаявникКлименко Ірина Валентинівна (Україна)
ФорумМіжнародної наукової конференції «Бібліотека. Наука. Комунікація. Актуальні питання збереження та інноваційного розвитку наукових бібліотек» (2023)
ЗахідСекція 6. Сучасні тенденції формування, збереження, дослідження рукописних фондів
Назва доповідіНОВІ НАДХОДЖЕННЯ ДО АРХІВУ УКРАЇНСЬКОГО ІСТОРИКА О. С. КОМПАН, ЯКИЙ ЗБЕРІГАЄТЬСЯ У ФОНДАХ ІНСТИТУТУ РУКОПИСУ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМ. В. І. ВЕРНАДСЬКОГО : АРХЕОГРАФІЧНИЙ ОГЛЯД
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
Статтяне завантажено


Тези доповіді

УДК 027.54(477-25)НБУВ:025.171]:[930.253:94] Компан О.С.
Клименко Ірина Валентинівна,
ORCID0000-0002-0081-2055
Кандидатка історичних наук,
старша наукова співробітниця,
Відділ джерелознавства,
Інститут рукопису,
Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського
Київ, Україна
e-mail: irinaklim18@gmail.com

НОВІ НАДХОДЖЕННЯ ДО АРХІВУ УКРАЇНСЬКОГО ІСТОРИКА
О. С. КОМПАН, ЯКИЙ ЗБЕРІГАЄТЬСЯ У ФОНДАХ ІНСТИТУТУ РУКОПИСУ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ
ІМ. В. І. ВЕРНАДСЬКОГО : АРХЕОГРАФІЧНИЙ ОГЛЯД

Наукова стаття репрезентує нові надходження до архівного фонду українського історика О.С. Компан (1916-1986), дослідниці середньовічної історії України, що зберігається в Інституті рукопису Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського.
Ключові слова: О.С. Компан, нові надходження, архів, український історик, Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського.
У Інституті рукопису Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського зберігається комплекс документальної спадщини вченої О.С. Компан, з якого сформований особовий фонд – опис № 1 фонду № 297. Науково-технічне опрацювання документів і науковий опис фонду О.С. Компан було зроблено старшою науковою співробітницею І.В. Клименко й завідуючою відділом кодикології та кодикографії М.А. Філіпович Інституту рукопису з 2016 р. по 2019 р. Загальний обсяг опису № 1 фонду № 297 на той час складав 884 од. зб. й охоплював документи з 1920 по 1986 рік.
У 2021 р. були виявлені окремі неописані документи О.С. Компан. Науково-технічна обробка опису № 1 (продовження) фонду № 297 була виконана старшим науковим співробітником Інституту рукопису НБУВ І.В. Клименко з 1921 р. по 1923 р. Опис № 1 (продовження) фонду (№ 297) складається з 109 од. зб. і має крайні дати: 1956 – 1986 роки. Таким чином був сформований особовий архів українського історика О.С. Компан (ф. 297, 993 од. зб., крайні дати: 1920–1986 рр.).
Компан Олена Станіславівна (19 березня 1916 р., м. Єнакієво (нині Донецка обл. – 17 липня 1986 р., м. Київ) – український історик, кандидат історичних наук (1950 р.), доктор історичних наук (1964 р.). Дружина українського письменника, перекладача, критика І.Ю. Сенченка.
Самостійне доросле життя О.С. Компан розпочалося у 1933–1934 роках із навчання у Інституті іноземних мов і Польському педагогічному інституті м. Києва. У 1935–1936 рр. О.С. Компан – викладає у середній школі м. Києва. У 1939–1940 роках – старший методист і екскурсовод Київського екскурсійного бюро м. Києва. Навчалася на історичному факультеті в Київському державному університеті ім. Т.Г. Шевченка. О.С. Компан – науковий співробітник Чернівецького краєзнавчого музею. В роки Другої світової війни О.С. Компан була в евакуації у Узбекистані. В 1944–1947 роках – заввідділом історії XIX ст. Державного республіканського історичного музею УРСР в м. Києві. З 1947 р. працювала Інституті історії АН УРСР (з 1953 р. Інститут історії України НАН України; нині Інститут історії України НАН України). З 1947 по 1950 рр. навчання у аспірантурі Інституту історії АН УРСР. В 1950 р. – захист кандидатської дисертації «Формування робітничого класу залізорудної та металургійної промисловості Півдня України у 80–90-х роках 19 століття» під керівництвом Ф. Лося. У 1950–1956 рр. – молодший науковий співробітник, 1956–1972 рр. – старший науковий співробітник Інституту історії АН УРСР. У 1964 р. захистила докторську дисертацію «Міста України в другій половині 17 століття». О.С. Компан брала участь у русі шістдесятників, діяльності Українського товариства охорони пам'яток історії та культури і членом редакційної колегії щомісячного республіканського радіожурналу «Скарби України». 12 вересня 1972 р. О.С. Компан було звільнено з роботи («за пропаганду буржуазно-націоналістичних ідей і дружні взаємини з репресованими дисидентами», як зазначено в документах Інституту історії АН УРСР), офіційно почала діяти заборона на видання праць. Померла 17 липня 1986 р.
Видовий склад нових архівних документів О.С. Компан дозволили сформувати іншу структуру опису № 1 (продовження) фонду № 297, яка складається з 3 розділів. Перший розділ «Наукова діяльність» складається з праць вченої з історії України XVII–XVIII століття під час роботи в відділі історії феодалізму Інституту історії АН УРСР. Це: монографія: «Генезис капитализма на Украине» запланована Інститутом історії АН УРСР на 1967 р. в співавторстві з О.М. Апанович; «Культура України в другій половині XVI – першій половині XVII століття», планова робота Інституту історії АН УРСР (III квартал 1966р. – II квартал 1968 р.; 7 др. арк.); переклад з польської мови передмови праці Я. Ліппоман «Бунт гайдамаків на Україні в 1768 р.»; численні статті присвячені історії середньовіччя: «Благословен єси у помилках твоїх, Несторе», «Історія Кам’янець-Подільського як центру ремісничого навчання в XVII–XVIII ст.»; доповіді.
Другий розділ «Рецензії О.С. Компан» містить критичні рецензії й відгуки О.С. Компан на праці відомих науковців та окремі видання. Рецензії на: кандидатську дисертацію З.І. Хижняк «Киево-Могилянская академия и её роль в межславянских культурных связях», Є.М. Годованюк «Острожский замок»; наукові праці: Т.І. Франко «Іван Франко як історик Хмельниччини», М. Брайчевський «Т.Г. Шевченко – дослідник історико-культурної спадщини українського народу», В. Крекотун «Кріпаки Києво-Печерської лаври (50 –80 рр. XVIII ст.)», Я. Дзира «Межигірський козацький літопис»; на макет видання «Історія українського мистецтва» т. III, збірник «Київська Старовина» т. II, історичний роман К. Басенко «Початок».
Третій розділ «Листування» складається з епістолярної спадщини О.С. Компан, яка найповніше ілюструє напрями її наукової діяльності. Цікаве коло листування з приватними особами, серед яких: О.М. Апанович, М.Ю. Брайчевський, С.І. Білокінь, Я.Д. Ісаєвич, Л.П. Костенко, М.Є. Котляревска, Ю.П. Лащук, Ф.П. Шевченко, та інші; родинне листування з рідними – родиною Ейсимонтів, листування І.Ю. Сенченко і родини Компан-Сенченко. Коло спілкування О.С. Компан з офіційними установами окреслює напрями її службової та професійної діяльності: Львівський інститут прикладного та декоративного мистецтва, Українське товариство охорони пам'яток історії та культури, редакції видавництв, редакція газети «Літературна газета» та ін. Науково-довідковий апарат складають: покажчики імен, географічних назв, установ та організацій.
Дослідження О.С. Компан зробили вагомий внесок у історичну науку й мають значення для вивчення минулого українського народу. Виявлені нові документи важливі для багатьох дисциплін – джерелознавства, епіграфіки, палеографії, хронології, мовознавства, мистецтвознавства й історії культури.
UDC 027.54(477-25)НБУВ:025.171]:[930.253:94] Коmpan О.S.
Iryna Klimenko,
ORCID0000-0002-0081-2055,
Candidate of Historical Sciences, Senior Research Associate,
Department of Sourse Studies,
Institute of Manuscript,
V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine,
Kyiv, Ukraine
e-mail: irinaklim18@gmail.com

New receipts to the Archives of the ukrainian historian O. S. Kompan in the funds of the Institute of Manuscript of Vernadskyi National Library of Ukraine : archeographic survey. Scientific article «Archives of the ukrainian historian O. S. Kompan in the funds of the Institute of Manuscript of Vernadskyi National Library of Ukraine : archeographic survey» it represents the archival heritage of the ukrainian historian O.S. Kompan (1916-1986), a researcher of the medieval and early modern history of Ukraine. Her personal fund is kept at the Institute of Manuscript of Vernadsky National Library of Ukraine.
Keywords: O.S. Kompan, new receipts, archiv, ukrainian historian, Institute of Manuscript of Vernadskyi National Library of Ukraine