ОСНОВНІ АСПЕКТИ РОБОТИ З РЕТРОСПЕКЦІЄЮ СЕРІАЛЬНИХ ВИДАНЬ НАН УКРАЇНИ У ФОНДАХ НБУВ

ЗаявникШекера Петро Іванович (Україна)
ФорумМіжнародної наукової конференції «Бібліотека. Наука. Комунікація. Актуальні питання збереження та інноваційного розвитку наукових бібліотек» (2023)
ЗахідСекція 2. Цифрові ресурси та сервіси наукової бібліотеки
Назва доповідіОСНОВНІ АСПЕКТИ РОБОТИ З РЕТРОСПЕКЦІЄЮ СЕРІАЛЬНИХ ВИДАНЬ НАН УКРАЇНИ У ФОНДАХ НБУВ
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
Статтяне завантажено


Тези доповіді

УДК 027.54(477-25)НБУВ:[025.173:025.7/.9:001.32]

Шекера Петро Іванович,
ORCID.org/0000-0001-9886-0495,
науковий співробітник,
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського,
Київ, Україна
E-mail: shekerapt@nbuv.gov.ua

ОСНОВНІ АСПЕКТИ РОБОТИ З РЕТРОСПЕКЦІЄЮ СЕРІАЛЬНИХ ВИДАНЬ НАН УКРАЇНИ У ФОНДАХ НБУВ

Розглянуто загальні поняття ретроспекції періодичних і продовжуваних видань Національної академії наук України, які мають місце збереження на полицях НБУВ. Проведено аналіз редагування бібліографічних записів в електронному каталозі Бібліотеки. Створення «Електронного ретроспективного бібліографічного покажчика видань наукових установ Національної академії наук України» (робоча назва).
Ключові слова: періодичні видання НАН України, ретроспекція, електронний каталог журналів і продовжуваних видань НБУВ.

Величезний пласт літератури, яку видавала та видає Національна академія наук України (НАНУ) протягом вже більше століття знаходиться в Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського (НБУВ). Серед усіх друкованих видань НАНУ значне місце займають періодичні та продовжувані видання. Це не секрет, що НБУВ стала єдиним місцем зберігання журналів, збірників праць, наукових записок тощо Академії наук з початку її існування.

На сьогодні Національна академія видає близько 300 журналів та продовжуваних видань. Останні роки політична обстановка з Росією змусила всі без винятку видання перейти на україномовну назву і тексти наукових статей також лише українською мовою. Близько 10 назв журналів англомовні. Основна царина періодики – наукова і тому має велике значення для користувача актуальність статей, тез, праць вчених вміщених на сторінках друкованих видань. Наразі в деяких виданнях електронна версія видань крокує поряд з друкованою або навіть лишає останню позаду чи здійснює заміну. Немала кількість видань Академії припинили своє існування, деякі відновили видавничу діяльність.
На полицях фондозбереження Національної бібліотеки України знаходиться вся періодика НАН України від початку її видавничої діяльності. Багато періодичних видань з середини ХХ-го ст.. надходили до Бібліотеки з подвійним примірником. Всі номери, випуски, томи мають обов’язковий примірник і розташовані на полицях Бібліотеки в архівному зберіганні.
Сучасному читачеві необхідна інформація про всі без винятку видання НАН України, які знаходяться на зберіганні в НБУВ. Особливо цінною вважається періодика 20–40-х років минулого століття. З появою електронного каталогу, баз даних з’явився глосарій науковців Академії наук. З кожним створеним бібліографічним записом (БЗ) обов’язково додаються нові прізвища редакторів, укладачів тощо. Робота з ретроспективною частиною періодичних видань НАНУ зобов’язує носити до глосарію всі прізвища з оригіналу ретровидань.
Поставлена мета для здійснення – внести всю ретроспективну частину періодичних та продовжених видань виданих НАНУ до електронного каталогу (ЕК) періодики НБУВ. Для активного використання літератури планується створення каталогу періодичних видань НАНУ. Величезна роль покладена на редагування вже існуючих бібліографічних записів (БЗ).
Методика роботи з ретроспективною частиною видань Академії наук України стандартна, але останнім часом з’явилися нові процеси, які суттєво доповнюють БЗ. Відмічено такі додаткові процеси для бібліографічного опису:
внесення редакторів попередніх і наразі існуючих видань;
 коригування ISSN (у багатьох видання з’явилася також електронна версія міжнародного знаку серіальних видань “on line”);
вміщення світлин обкладинок до БЗ наразі існуючих видань, а також видань, які змінили назву або припинили своє існування;
пошук і розміщення даних у відповідних полях БЗ про попередні назви;
доповнення БЗ знайденими в Internet сайтів видань;
створення анотації на кожне видання.

Паралельно з ретроспекцією періодичних видань НАН України проводиться робота з рекаталогізацією традиційного карткового каталогу журнальних і продовжуваних видань Академії наук України.. Даний процес необхідний, адже деякі видання припинили свою видавничу діяльність, інші –змінили назву і саме такі деталі потрібно занотувати або зробити редагування БЗ у базі даних. Створення бібліографічних записів ретровидань в ЕК результативно, користувач або науковець має можливість відшукати в фондах Бібліотеки примірники журналів або збірників, які є скарбом нашої держави і мають історичне значення.
Після завершення роботи з періодикою НАН України планується створення «Електронного ретроспективного бібліографічного покажчика видань наукових установ Національної академії наук України» (робоча назва), в якому буде вміщено основні дані про видання, скриншот зведеного запису з анотацією, роки видання, які містяться на полицях зберігання Бібліотеки.
Запланований покажчик-каталог повинен бути створеним для користувача з покращенням пошуку періодичних видань НАНУ на полицях НБУВ. В подальшому всі нові видання, які видаватиме Національна академія України будуть занесені до каталогу періодики НАН України в алфавітному порядку або за розділами знань.
Розроблені загальними зусиллями головні чинники опрацювання ретроспективних журналів і продовжуваних видань Національної академії наук України сприяють покращенню роботи користувачам з науковим надбанням академічних установ нашої держави ХХ-го століття.

UDC 027.54(477-25)НБУВ:[025.173:025.7/.9:001.32]

Petro Shekera,
orcid.org/0000-0001-9886-0495,
Researcher,
Vernadskyi National Library of Ukraine,
Kyiv, Ukraine
E-mail: shekerapt@nbuv.gov.ua

MAIN ASPECTS OF WORKING WITH THE RETROSPECTIVE OF SERIAL PUBLICATIONS OF THE NAS OF UKRAINE IN THE FOUNDATIONS OF THE NBUV

The general concepts of retrospection of periodical and continuing publications of the National Academy of Sciences of Ukraine, which are kept on the shelves of the National Academy of Sciences of Ukraine, are considered. An analysis of the editing of bibliographic records in the Library's electronic catalog was carried out. Creation of the "Electronic Retrospective Bibliographic Index of Publications of Scientific Institutions of the National Academy of Sciences of Ukraine" (working title).
Keywords: periodicals of the National Academy of Sciences of Ukraine, retrospection, electronic catalog of journals and ongoing publications of the NBUV.