Впровадження електронних інформаційних ресурсів у робочі процеси відділу бібліотекознавства

ЗаявникМудроха Валентина Олександрівна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація. Інноваційні трансформації ресурсів і послуг» (2022)
ЗахідСекція 1. Бібліотечно-інформаційний комплекс: сучасні пріоритети організації та управління
Назва доповідіВпровадження електронних інформаційних ресурсів у робочі процеси відділу бібліотекознавства
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
СтаттяЗавантажити статтю


Тези доповіді

УДК 027.54 : 004](477.83-25) «20»
Мудроха Валентина Олександрівна,
ORCID https://orcid.org/0000-0001-9508-227Х,
кандидат наук з соціальних комунікацій, старший дослідник,
завідувач відділу бібліотекознавства,
Львівська національна наукова бібліотека України ім. В. Стефаника,
Львів, Україна
e-mail: mudrokhavalentyna@gmail.com

ВПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ У РОБОЧІ ПРОЦЕСИ ВІДДІЛУ БІБЛІОТЕКОЗНАВСТВА
Досліджено особливості та специфіку впровадження електронних інформаційних ресурсів в робочі процеси відділу бібліотекознавства. Проаналізовано широкий спектр електронних послуг, які надаються користувачам провідними спеціалістами та фахівцями відділу. Встановлено, що завдяки розширенню сервісних on-line послуг налагоджено ефективне дистанційне обслуговування, спілкування та взаємодія з віддаленими користувачами.
Ключові слова: електронні інформаційні ресурси, віртуальна довідка, електронне доставляння документів, електронне видання, соціальні мережі.

Протягом останніх років у Львівській національній науковій бібліотеці України ім. В. Стефаника (далі – ЛННБ України ім. В. Стефаника) сталися великі зміни, пов’язані з широким використанням новітніх інформаційних технологій. Книгозбірня впевнено перетворюється на сучасний інформаційний центр з інтегрованою автоматизованою технологією виконання бібліотечних процесів. Сьогодні не має жодного підрозділу бібліотеки, який би у своїй роботі не використовував електронні ресурси. Винятком не є і відділ бібліотекознавства провідні спеціалісти та фахівці якого надають користувачам такі послуги:
 довідково-інформаційне обслуговування в електронному вигляді;
 електронне доставляння документів;
 формування електронного видання «Бібліографічний покажчик публікацій з проблем бібліотекознавства, бібліографознавства та книгознавства»;
 створення та обслуговування акаунтів у соціальних мережах Facebook і Twitter.
Розглянемо кожну із вище зазначених послуг більш детально.
Постійно зростаючий попит на різні електронні сервіси обумовив появу довідково-інформаційного обслуговування в електронному вигляді. Віртуальну довідку може отримати кожний бажаючи залишивши відповідний запит на офіційному сайті бібліотеки – www.lsl.lviv.ua. Дана послуга не лише спрямована на оперативне виконання разових запитів віддалених користувачів, які пов’язані із пошуком необхідної інформації, в тому числі, що стосуються розвитку бібліотечної галузі, але й надає можливість отримувати інформацію про бібліотеку, її фонди та ресурси, здійснювати обслуговування віддалених користувачів електронними інформаційними ресурсами. Впродовж минулого року відділом надано понад 2000 тематичних та фактографічних віртуальних довідок.
Ефективне та якісне задоволення віддалених користувачів книгозбірні на основі широкого доступу до бібліотечних та інформаційних ресурсів також здійснюється за допомогою послуги «Електронне доставляння документів». Сервісна послуга доступна як для окремих користувачів так і для організацій чи установ. Можливим є замовлення таких електронних копій документів:
 окремих сторінок або розділів книг;
 статей з продовжуваних та періодичних видань;
 законодавчих та нормативних документів.
Впродовж 2021 р. 78 користувачам з України та зарубіжжя було надіслано 3926 електронних копій документів із фонду книгозбірні.
Особливе місце серед інформаційних ресурсів займає представлення на порталі ЛННБ України ім. В. Стефаника (https://www.lsl.lviv.ua) повнотекстового електронного видання «Бібліографічного покажчика публікацій з проблем бібліотекознавства, бібліографознавства та книгознавства» (2004 – 2022 рр.). Його формуванням та наповненням займаються фахівці та провідні спеціалісти відділу бібліотекознавства. Тут містяться анотовані аналітичні описи статей із питань бібліотекознавства, бібліографознавства та книгознавства. На сьогоднішній день збільшився як обсяг самого видання, так і кількість анотованих описів статей (див. Таблицю 1).
Таблиця 1.
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Вип. 1. – 32 с.
Вип. 2. – 36 с. Вип. 1. – 34 с.
Вип. 2. – 44 с. Вип. 1. – 38 с.
Вип. 2 – 38 с. Вип. 1. – 37 с.
Вип. 2. – 35 с. Вип. 1. – 51 с.
Вип. 2. – 36 с. Вип. 1. – 50 с.
Вип. 2. – 87 с.
Вип. 1. – 46 с.
Вип. 2. – 40 с. Вип. 1. –


В запропонованому бібліографічному покажчику зібрано відомості про вітчизняні та зарубіжні наукові дослідження бібліотекознавчої тематики. Його особливістю є охоплення ґрунтовних наукових праць, які висвітлюють теоретичні та методичні проблеми в галузі бібліотекознавства, а саме: стан бібліотечної справи, зміст, характер та якість роботи бібліотек України та закордону, особливості впровадження новітніх бібліотечних технологій, сучасні вимоги до бібліотечної професії тощо. До покажчика включено публікації з фахових періодичних і продовжуваних видань, а також збірників наукових праць: «Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія», «Бібліотечний вісник», «Бібліотечний форум: історія, теорія і практика», «Вісник Книжкової палати», «Бібліотечна планета», «Соціум. Документ. Комунікація», «Український журнал з бібліотекознавства та інформаційних наук», «Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського» «Вісник Харківської державної академії культури», «Записки Львівської наукової бібліотеки України імені В. Стефаника», «Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства» тощо, які надійшли до відділу бібліотекознавства ЛННБ України ім. В. Стефаника.
У друкованому вигляді журнал видавався до 2008 р. здебільшого тричі на рік (14 випусків). З 2009 р. було ухвалено рішення про формування покажчика тільки в електронному вигляді і розміщення його повнотекстового варіанту на порталі книгозбірні (https://www.lsl.lviv.ua) в рамках електронного ресурсу «Повнотекстові матеріали». Сьогодні він виходить двічі на рік.
Окрім того, у відділі бібліотекознавства було прийнято рішення про створення акаунтів у соціальних мережах Facebook і Twitter, які використовуються як один із додаткових каналів зв’язку з читачами. Ці групи за своєю структурою відрізняються від сайту книгозбірні, який є офіційною сторінкою бібліотеки в мережі Internet і виконує певні функції.
Головна мета створення відповідних груп в соціальних мережах – знайти правильний підхід до сучасного користувача, привернути увагу до бібліотеки, надати можливість обмінюватися думками та ідеями, в тому числі про діяльність бібліотеки, вести активний діалог.
Сторінки були створені в 2015 році. Тут представлена коротка інформація про бібліотеку і її послуги. Розміщено посилання на офіційний сайт книгозбірні, додається анонс важливих заходів, а також посилання на цікаві сторінки, представлено відео- і аудіо-файли, які можуть додавати і учасники групи. Наприклад, з нагоди відзначення 150-річчя від дня народження видатного письменника, громадського діяча і Патрона бібліотеки Василя Стефаника – книгозбірня підготувала спеціальну програму, яка передбачала проведення низки заходів. Серед них: організація роботи міжнародної наукової конференції «Василь Стефаник в українському та світовому соціокультурному просторі»; презентація антології «Василь Стефаник в європейській пресі 1899 – 1936 рр.»; урочисте відкриття ілюстративно-документальної виставки «Василь Стефаник (1871 – 1936): 150 років від дня народження»; представлення на веб-сайті установи оцифрованої колекції перших і рідкісних видань творів письменника тощо. Ювілейні заходи не тільки знайшли своє відображення на веб-сайті бібліотеки, але й були представлені на сайтах у відповідних соціальних мережах.
Окрім того, контенти в соціальних мережах зорієнтовані на інформування бібліотечних фахівців та надання їм консультативної підтримки при вирішенні проблем практичної роботи бібліотек. З цією метою, на їх сторінках здійснюється віртуальне відображення різноманітних складових методичної роботи, а також здійснюється обговорення широкого кола питань бібліотечної діяльності та суміжних сфер.
Підтримка електронної сторінки вище зазначених груп, за супровід та інформаційне наповнення яких відповідають працівники відділу бібліотекознавства – це безперервний процес, який вимагає від спеціалістів наявності не тільки глибоких знань і кропіткої праці, але й творчого підходу.
У підсумку варто відзначити, що використання електронних ресурсів у роботі відділу бібліотекознавства ЛННБ України ім. В. Стефаника надає можливість не тільки розширювати спектр бібліотечних послуг, але й надавати нові сервісні послуги при обслуговуванні віддалених користувачів у режимі on-line.

UDC
Valentyna Mudrokha,
ORCID https://orcid.org/0000-0001-9508-227Х,
Candidate of Sciences in Social Communications (PhD in Social Communications), Senior Researcher, Head of the Department of Library Science,
Vasyl Stefanyk National Scientific Library of Ukraine in Lviv,
Lviv, Ukraine
e-mail: mudrokhavalentyna@gmail.com
INTRODUCTION OF ELECTRONIC INFORMATION RESOURCES INTO THE WORK PROCESSES OF THE DEPARTMENT OF LIBRARY SCIENCE.
Feature and specificity of introduction of electronic information resources into the work processes of the department of library science were investigated. Analyzed a wide range of electronic services provided to users by leading specialists of the department. It was established that thanks to the expansion of on-line services, effective remote service, communication and interaction with remote users has been debugged.
Keywords: electronic information resources, virtual help, electronic delivery of documents, electronic edition, social networks.