АКАДЕМІЧНІ ЖУРНАЛИ ПОЛЬЩІ В СИСТЕМІ НАУКОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ

ЗаявникДзюбич Світлана Андріївна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація. Інноваційні трансформації ресурсів і послуг» (2022)
ЗахідСекція 1. Бібліотечно-інформаційний комплекс: сучасні пріоритети організації та управління
Назва доповідіАКАДЕМІЧНІ ЖУРНАЛИ ПОЛЬЩІ В СИСТЕМІ НАУКОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
Статтяне завантажено


Тези доповіді

УДК 116:821.161.2 Леся Українка
Дзюбич Світлана Андріївна,
https://orcid.org/0000-0003-2524-6843,
молодша наукова співробітниця,
відділ національної бібліографії,
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського,
Київ, Україна
e-mail: lana7422@ukr.net

АКАДЕМІЧНІ ЖУРНАЛИ ПОЛЬЩІ В СИСТЕМІ НАУКОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ

У статті проаналізовано академічні журнали Польщі за матеріалами бібліографічного видання «Леся Українка, 1884-2021», зокрема журнал «Roczniki Humanistyczne» (Люблін). Здійснено огляд та простежино динаміку публікацій про творчість Лесі Українки в журналі «Roczniki Humanistyczne».
Ключові слова: академічні журнали, наукова комунікація, Польща, журнал “Roczniki Humanistyczne”, Леся Українка, бібліографія.

Особливе місце в системі поширення наукової інформації належить науковій комунікації, суть якої полягає в обміні інформацією, розповсюдженні та публікації результатів досліджень. Найбільш поширеним джерелом наукової комунікації є академічні журнали, що є платформою для обміну думок серед вчених. Публікації в даних виданнях формують подальшу джерельну базу для проведення наукових досліджень.
Літературна спадщина Лесі Українки, її життя, цікавить багатьох дослідників не тільки з України, але й з інших країн, у тому числі польських науковців. Рецепція творчості Лесі Українки в польській літературі явлена як перекладами її творів, так і монографіями, розвідками, статтями, опублікованими у низці періодичних наукових видань («Slavia Orientalis» (Краків), «Studia Polsko-Ukraińskie» (Варшава), «Acta Polono-Ruthenica» (Ольштин), зокрема в академічному журналі «Roczniki Humanistyczne» (Люблін).
Мета статті – дати огляд наукових журналів Польщі за матеріалами бібліографічного видання «Леся Українка, 1884–2021», дослідити лесезнавчі дослідження на сторінках журналу «Roczniki Humanistyczne», окреслити тематику розвідок, показати значення опублікованих матеріалів для наукової комунікації дослідників. Об’єктом дослідження є наукові журнали Польщі, зокрема журнал «Roczniki Humanistyczne» (2010–2022 рр.). Джерельну базу склали випуски журналу.
Дослідження рецепції творчості Лесі Українки в польському академічному журналі «Roczniki Humanistyczne» за 2010–2022 рр. здійснено в рамках науково-дослідної теми відділу національної бібліографії Національної бібліотеки України імені Вернадського «Теоретичні, методичні та прикладні аспекти формування національної бібліографії в контексті вивчення спадщини діячів української науки та культури» (2019–2021), зокрема, проекту «Леся Українка. Твори. Переклади. Література про життя та творчість», що започаткований у зв’язку з ухвалою Верховної Ради України Постанови «Про відзначення 150-річчя з дня народження Лесі Українки» від 8 лютого 2018 р. (№ 2286 – VIII).
«Roczniki Humanistyczne» («Літопис гуманітарних наук») – це академічний гуманітарний журнал, що видається Науковим товариством Люблінського католицького університету імені Івана Павла II та гуманітарним факультетом Люблінського католицького університету імені Івана Павла II. Часопис виходить без перерв з 1949 року.
Спробуємо дати уявлення про тематику досліджень про життєвий та творчий шлях Лесі Українки, їх стислу характеристику та бібліографію предмета на шпальтах цього журналу. У «Roczniki Humanistyczne» було надруковано цілу низку лесезнавчих статей.
Про світове значення творів Лесі Українки та їх популярність у Польщі, йдеться в окремому лесезнавчому томі «Roczniki Humanistyczne» (Т. 60, вип. 7, Люблін, 2012), який був присвячений 140-річчю від дня народження письменниці.
Як зазначає, у вступному слові до тому проф. С. Андрусів, до нього були вміщені матеріали наукового семінару, присвяченого ювілею письменниці, організованого кафедрою української літератури Католицького Люблінського університету 15 грудня 2011 р. Автори поданих розвідок розглядають різні аспекти дослідження літературної спадщини Лесі Українки, «розширюючи, розбудовуючи, польський літературознавчий дискурс про особу та творчість Лесі Українки». Авторами розвідок були такі лесезнавці, як Л. Скупейко, С. Андрусів, Я. Поліщук, І. Набитович, S, Wójtowicz, M. Kawecka, M. Kaczmarczyk, Л. Сірик, Л. Пушак, А. Новацький, K. Jakubowska-Krawczyk.
У травні 2016 р. була проведена Католицьким Люблінським університетом конференція «Twórczość Łesi Ukrainki z perspektywy XXI wieku – reinterpretacje. W 145-rocznicę urodzin poetki», присвячена до 145-річчя з дня народження письменниці. В 2018 р. вийшов том журналу «Roczniki Humanistyczne» (Т. 66, вип. 7), де у випуску «Слов’янознавство» були надруковані матеріали конференції.
Науковці у своїх публікаціях про Лесю Українку розглядають різні теми та мотиви її творчості, зокрема тему національної неволі у творчій спадщині письменниці, обговорюють біблійні мотиви в її текстах, листування як приклад мовного коду української ментальності, досліджують європейські теми в творчості письменниці, історію багатотомних видань її творів, кіноінтерпретації тощо.
В загальному за цей період в журналі було надруковано біля 30 розвідок польських та українських дослідників творчості Лесі Українки.
Як засвідчують, результати дослідження публікацій про творчість та життєвий шлях Лесі Українки у польському академічному журналі «Roczniki Humanistyczne» за 2010–2022 рр., творчість Лесі Українки не втрачає своєї актуальності, і ще довго буде предметом наукових студій та обговорень. Звичайно, публікації в академічних журналах Польщі, не перевершать кількісно, все що виходить про Лесю Українку в Україні. Але, вони істотно розширюють джерельну базу лесезнавства, дають уявлення про деякі малодосліджені аспекти творчості письменниці та сприяють розвитку наукових досліджень.

UDC 116:821.161.2 Lesia Ukrainka
Svitlana Dziubych,
https://orcid.org/0000-0003-2524-6843,
Junior Researcher,
Department of national bibliography,
V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine,
Kyiv, Ukraine
e-mail: lana7422@ukr.net
ACADEMIC JOURNALS OF POLAND IN THE SYSTEM OF SCIENTIFIC COMMUNICATION
The article analyzes the academic journals of Poland based on the materials of the bibliographic edition «Lesya Ukrainka, 1884–2021» in particular the journal «Roczniki Humanistyczne». A review was carried out and the dynamics of publications about the work of Lesya Ukrainka in the magazine «Roczniki Humanistyczne».

Keywords: academic journals, scientific communication, magazine «Roczniki Humanistyczne», Poland, Lesia Ukrainka, bibliographies.