РЕФЕРАТИВНА БАЗА ДАНИХ «УКРАЇНІКА НАУКОВА» ЯК ІНСТРУМЕНТ ВИЗНАЧЕННЯ ПРІОРИТЕТНИХ ГАЛУЗЕЙ НАУКИ

ЗаявникДобровська Світлана Валентинівна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація. Інноваційні трансформації ресурсів і послуг» (2022)
ЗахідСекція 2. Цифрові бібліотечні технології організації знань
Назва доповідіРЕФЕРАТИВНА БАЗА ДАНИХ «УКРАЇНІКА НАУКОВА» ЯК ІНСТРУМЕНТ ВИЗНАЧЕННЯ ПРІОРИТЕТНИХ ГАЛУЗЕЙ НАУКИ
Інформація про співдоповідачівОвсієнко Людмила Миколаївна
Презентаціяне завантажено
СтаттяЗавантажити статтю


Тези доповіді

УДК 004.67:002.63
Добровська Світлана Валентинівна,
молодший науковий співробітник,
відділ оптичних носіїв інформації,
Інститут проблем реєстрації інформації НАН України,
Київ, Україна
e-mail: djerelo@ipri.kiev.ua
Овсієнко Людмила Миколаївна,
провідний інженер,
відділ оптичних носіїв інформації,
Інститут проблем реєстрації інформації НАН України,
Київ, Україна
e-mail: djerelo@ipri.kiev.ua

РЕФЕРАТИВНА БАЗА ДАНИХ «УКРАЇНІКА НАУКОВА» ЯК ІНСТРУМЕНТ ВИЗНАЧЕННЯ ПРІОРИТЕТНИХ ГАЛУЗЕЙ НАУКИ

Проведено дослідження динаміки наповнення реферативної бази даних «Україніка наукова» з метою визначення пріоритетних галузей науки. Висвітлено провідні галузі, яким належить найбільша кількість публікацій; наведено відповідні таблиці.
Ключові слова: реферативна база даних «Україніка наукова», інформація, пріоритетні галузі науки, бібліометрія, система наукових комунікацій.

Значення інформації в сучасному суспільстві надзвичайно зросло. Кількість інформаційних потоків настільки збільшується, що стає складно орієнтуватися в такому інформаційному просторі. Суспільство зіткнулося з проблемою, як в умовах великих інформаційних потоків використовувати такі обсяги інформації з найбільшою для себе користю. Для успішного виконання такого завдання впроваджуються та використовуються різні засоби інформаційного забезпечення. Найбільш розповсюдженим видом таких технологій є бази даних, які являють собою впорядкований набір логічно взаємопов’язаних даних, що використовуються спільно та призначені для задоволення інформаційних запитів користувачів. Однією з таких баз даних є реферативна база даних «Україніка наукова», в якій накопичуються, зберігаються, висвітлюються результати наукової діяльності вітчизняних учених і доводяться до світової спільноти.
Мета роботи – провести дослідження динаміки наповнення реферативної бази даних (РБД) «Україніка наукова», визначити пріоритетні галузі науки.
Реферативна база даних «Україніка наукова» – національний інформаційний ресурс, єдина в Україні універсальна база даних, що містить бібліографічні описи та реферативну інформацію про вітчизняні наукові публікації з усіх галузей знань (природничі, технічні, суспільні, економічні, гуманітарні, медичні науки). Її формування здійснюється вже протягом більше 20 років Інститутом проблем реєстрації інформації НАН України та Національною бібліотекою України імені В. І. Вернадського (НБУВ); станом на серпень 2022 р. в РБД «Україніка наукова» відображено близько 700 тис. записів (книги, автореферати дисертацій, статті з періодичних і продовжуваних видань) (табл. 1).
Таблиця 1. Видовий розподіл публікацій
Книги 16 %
Автореферати дисертацій 16 %
Статті з періодичних і продовжуваних видань 68 %

У результаті дослідження тематичних рубрик РБД з метою визначення пріоритетних галузей виявлено, що найбільше публікацій належить таким галузям як Медицина. Медичні науки (12,7 %), Економіка. Економічні науки (11 %), Культура. Наука. Освіта (7,5 %). За ними йдуть Енергетика. Радіоелектроніка (6,6 %), Держава і право. Юридичні науки (5,4 %). У решти галузей – менше від 4 % .
Найбільша кількість публікацій в РБД «Україніка наукова» належить галузі Медицина. Медичні науки – 122 348 рефератів. Досліджуючи наповнення публікаціями даної галузі в базі даних, наводимо динаміку кількості записів за період 2015 – 2018 рр. (табл. 2).
Таблиця 2. Динаміка публікацій галузі Медицина. Медичні науки за 2015 – 2018 рр. у РБД «Україніка наукова»
Галузь / роки
Медицина. Медичні науки (кількість записів)
2015 2016 2017 2018
8 830 7 133 5 442 3 551

Друге місце за кількістю публікацій в РБД «Україніка наукова» належить галузі Економіка. Економічні науки – 98 575 рефератів.
Таблиця 3. Динаміка наповнення галузі Економіка. Економічні науки за 2015 – 2018 рр. у РБД «Україніка наукова»
Галузь / роки
Економіка. Економічні науки (кількість записів)
2015 2016 2017 2018
6 447 5 291 3 911 2 438

Третє місце за кількістю публікацій в РБД «Україніка наукова» посідає галузь Культура. Наука. Освіта – 64 553 реферати.
Таблиця 4. Динаміка наповнення галузі Культура. Наука. Освіта за 2015 – 2018 рр. у РБД «Україніка наукова»
Галузь / роки
Культура. Наука. Освіта (кількість записів)
2015 2016 2017 2018
2 791 2 099 1 078 553

На четвертому місці знаходиться галузь Енергетика. Радіоелектроніка, яка нараховує 64 280 рефератів.
Таблиця 5. Динаміка наповнення галузі Енергетика. Радіоелектроніка за 2015 – 2018 рр. у РБД «Україніка наукова»
Галузь / роки
Енергетика. Радіоелектроніка (кількість записів)
2015 2016 2017 2018
3 501 3 162 2 583 1 390

Завершує «п’ятірку лідерів» за кількістю публікацій галузь Держава і право. Юридичні науки, яка займає п’яте місце і нараховує 45 480 рефератів.
Таблиця 6. Динаміка наповнення галузі Держава і право. Юридичні науки за 2015 – 2018 рр. у РБД «Україніка наукова»
Галузь / роки
Держава і право. Юридичні науки (кількість записів)
2015 2016 2017 2018
3 037 2 610 1 523 793

Станом на липень 2022 р. кількість видань, які реферуються в УРЖ «Джерело», становить близько 770. У процесі формування реферативної бази даних здійснюється постійний моніторинг наукової періодики з метою залучення до співпраці нових видавництв, а також наповнення бази інформацією різногалузевих наукових напрямів.
Досліджуючи динаміку наповнення інформацією кожної галузі, спостерігаємо зменшення кількості записів у кожній з них. Пояснити даний процес можна кількома причинами, перша з яких – це зменшення кількості статей в наукових виданнях (удвічі і більше). Друга причина – припинення виходу видання. Близько 25 видань припинили своє існування. Третя причина – відсутність отримання інформації від редакцій наукових видань Донецької та Луганської областей і АР Крим. На сьогоднішній день таких видань налічується близько 45.
На основі РБД проводяться бібліометричні дослідження, спрямовані на вивчення динаміки надходження, видового розподілу, тематичного наповнення документів, публікаційної активності окремих учених і наукових установ, визначення пріоритетних напрямів у різних галузях наукового знання. Особливого значення набуває можливість використання РБД «Україніка наукова» у наукометричних дослідженнях, зокрема щодо рейтингування наукових фахових видань України за ступенем їх інтегрованості в систему наукових комунікацій, виявлення та ідентифікації сучасних вітчизняних наукових шкіл тощо.

UDC 004.67:002.63
Svitlana Dobrovska,
Junior Research Fellow,
Department of Optical Media, Institute for Information Recording,
Kyiv, Ukraine
e-mail: djerelo@ipri.kiev.ua
Lyudmila Ovsiienko,
Senior Engineer,
Department of Optical Media, Institute for Information Recording,
Kyiv, Ukraine
e-mail: djerelo@ipri.kiev.ua
ABSTRACT DATABASE "UKRAINIKA NAUKOVA" AS A DETERMINATION TOOL PRIORITY FIELDS OF SCIENCE
A study of the dynamics of the filling of the reference database "Ukrainika Naukova" was conducted in order to determine the priority branches of science. The leading industries with the largest number of publications are highlighted; corresponding tables are given.
Keywords: abstract database "Ukrainika Naukova", information, priority areas of science, bibliometry, scientific communication.