Наукова конференція як платформа співпраці наукових установ

ЗаявникНовальська Тетяна Василівна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація. Інноваційні трансформації ресурсів і послуг» (2022)
ЗахідСекція 1. Бібліотечно-інформаційний комплекс: сучасні пріоритети організації та управління
Назва доповідіНаукова конференція як платформа співпраці наукових установ
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
СтаттяЗавантажити статтю


Тези доповіді

УДК 02:378(477)
Новальська Тетяна Василівна,
ORCID https://orcid.org/0000-0003-3093-3998
докторка історичних наук, професорка,
професорка кафедри інформаційних технологій Київського національного університету культури і мистецтв,
Київ, Україна
e-mail: novalska@meta.ua

НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ ЯК ПЛАТФОРМА СПІВПРАЦІ
НАУКОВИХ УСТАНОВ

На прикладі статистичних даних по Міжнародній науковій конференції «Інформація, комунікація та управління знаннями в глобалізованому світі» (2018–2022) розкрито наукову конференцію як потужну платформу співпраці між науковими установами та окремими науковцями.
Ключові слова: наукова конференція, наукова діяльність, Міжнародна наукова конференція «Інформація, комунікація та управління знаннями в глобалізованому світі».

Наукова конференція є однією з форм організації наукової діяльності установи, фактором її розвитку, важливою підсистемою наукової комунікації та невід’ємним складником апробації сучасного стану наукових досліджень. Завдяки науковим форумам розгортається співпраця між окремими науковими установами, усуваються бар’єри та ізольованість науковців, легалізуються результати наукових досліджень та відбувається їх зацікавлене обговорення.
Поняття «конференція» за змістом втілює такі семантичні значення: зустріч, протистояння, дебати. Узагальнивши підходи до тлумачення дефініції «конференція», що подається у словниках та наукових працях, ми пропонуємо трактувати наукову конференцію як нараду представників різних установ, країн, що має виняткове значення для розвитку сучасних (modern) концепцій, інституціалізації нового (groundbreaking) знання, апробації новаторських (innovative) ідей, легалізації найостанніших (latest) гіпотез тобто прогресу науки, як в цілому, так і розвитку наукової діяльності та тісної співпраці наукових установ, організацій, інституцій.
Прикладом співпраці у межах організації та проведення конференцій варто розглянути діяльність двох провідних наукових установ Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (далі НБУВ) та Київського національного університету культури і мистецтв (далі КНУКІМ).
Викладачі, аспіранти, студенти кафедр інформаційних технологій, документознавства та інформаційно-аналітичної діяльності (далі кафедра), більш ніж за півстолітню історію свого розвитку, брали участь у численних наукових, науково-практичних конференціях, семінарах, круглих столах, що проводились на міжнародному, всеукраїнському, регіональному рівнях. У тому числі вони постійно є активними учасниками форумів, які організовує та проводить НБУВ, одним із яких є започаткована у 1993 р. конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація». Водночас наукові співробітники НБУВ долучаються до участі у конференціях КНУКІМ, зокрема як приклад можна навести їх участь у Міжнародній науковій конференції «Інформація, комунікація та управління знаннями в глобалізованому світі», яка з 2018 р. щорічно організовується двома провідними кафедрами КНУКІМ за участю науковців та фахівців бібліотек, архівів, музеїв, видавництв, інформаційних установ і громадських організацій, представників органів державної влади та місцевого самоврядування, викладачів профільних закладів вищої освіти, аспірантів студентів. Цей науковий форум має консолідуюче значення для всієї наукової спільноти в бібліотечній галузі.
Учасники конференції висвітлюють як теоретичні напрацювання, так і розкривають практичний досвід у розв’язанні нагальних питань розбудови інформаційної, бібліотечної, архівної справи держави на сучасному етапі, визначають шляхи подолання найгостріших проблем вітчизняної культури, представляють кращий світовий досвід та новації, розробляють рекомендації і пропозиції щодо вдосконалення діяльності бібліотек, архівів інших закладів культури, освіти, документно-інформаційних установ.
Серед працівників НБУВ, які постійно беруть активну участь у конференції, подають змістовні доповіді, зацікавлені у розв’язанні злободенних проблем, що виносяться на обговорення в аудиторії, слід назвати докторів наук Т. Гранчак, Т. Добко, М. Закірова, Г. Ковальчук, Ю. Половинчак, кандидатів наук, наукових співробітників Н. Білінець, В. Бондаренко, М. Іванову, С. Закірову, О. Клименко, О. Сокур.
Здійснений аналіз матеріалів Міжнародної наукової конференції «Інформація, комунікація та управління знаннями в глобалізованому світі» та накопичений досвід організації (2018–2022) засвідчили, що конференція є потужною платформою співпраці між науковими установами, окремими науковцями, в ході проведення якої удосконалюються процеси інтеграції у науці, з’являються перспективні напрями досліджень, відбувається зацікавлений обмін новими оригінальними ідеями та розробляються заходи із втілення їх у теорію та практику, розбудову бібліотечно-інформаційної галузі.

UDC 02:378(477)
Tetyana Novalska,
ORCID https://orcid.org/0000-0003-3093-3998,
Doctor of Historical Sciences, Professor,
Professor of the Department of Information Technology,
Kyiv National University of Culture and Arts,
Kyiv, Ukraine
e-mail: novalska@meta.ua
SCIENTIFIC CONFERENCE AS A PLATFORM OF COOPERATION SCIENTIFIC INSTITUTIONS
Using the example of statistical data on the International Scientific Conference "Information, Communication and Knowledge Management in a Globalized World" (2018-2022), the scientific conference is revealed as a powerful platform for cooperation between scientific institutions and individual scientists.
Keywords: scientific conference, scientific activity, International Scientific Conference "Information, Communication and Knowledge Management in a Globalized World".