Дослідження методики оцифрування аудіовізуальних документів Національного архівного фонду

ЗаявникДідух Людмила Валентинівна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація. Інноваційні трансформації ресурсів і послуг» (2022)
ЗахідСекція 5. Архівна та рукописна наукова спадщина: традиції та перспективи формування, дослідження, цифровізаційні виклики
Назва доповідіДослідження методики оцифрування аудіовізуальних документів Національного архівного фонду
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
Статтяне завантажено


Тези доповіді

УДК 002.1-028.26:930.253(477)]:004.93
Дідух Людмила Валентинівна,
ORCID 0000-0002-6370-6866,
кандидат історичних наук,
завідувач відділу технологічного забезпечення архівної справи,
Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства,
Київ, Україна
e-mail: d-lv@ukr.net

ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДИКИ ОЦИФРУВАННЯ АУДІОВІЗУАЛЬНИХ ДОКУМЕНТІВ НАЦІОНАЛЬНОГО АРХІВНОГО ФОНДУ

Окреслено основні результати прикладного наукового дослідження теоретичних та методичних засад оцифрування аудіовізуальних документів у державних архівах України.
Ключові слова: цифровий фонд користування документами, аудіовізуальний документ, Національний архівний фонд, оцифрування, носій.

Організація цифрового фонду користування документами Національного архівного фонду (НАФ), створеного здебільшого шляхом оцифрування аналогових архівних документів (архівних інформаційних ресурсів) з різними носіями, є одним із необхідних елементів цифровізації архівної справи в Україні. На сьогодні у державних архівних установах, що належать до сфери управління Державної архівної служби України (Укрдержархів), проводиться активна робота щодо уніфікації та оптимізації всіх процесів, пов’язаних із функціонуванням такого фонду.
Цей процес стосовно аудіовізуальних документів НАФ (фото-, кіно-, відео-, фонодокументи) повинен враховувати об’єктивну специфіку архівної роботи з їх різними аналоговими документними носіями, а також специфіку організаційно-технологічних та технічних аспектів, порівняно, наприклад, із оцифруванням архівних документів з паперовими носіями. Його науково-методичне забезпечення реалізовують методичні рекомендації «Оцифрування аудіовізуальних документів Національного архівного фонду», укладені у 2021 р. науковими працівниками Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства як основний результат спеціальної прикладної науково-дослідної роботи, що продовжила галузеві дослідження проблематики щодо організації цифрового фонду користування документами НАФ. Наказом Укрдержархіву у 2022 р. зазначений методичний документ було затверджено та забезпечено його впровадження в практичну роботу державних архівів.
Під час проведення дослідження аналогові аудіовізуальні документи, які перебувають на постійному зберіганні в державних архівах України та за потреби можуть бути оцифровані державним архівом, було систематизовано за типом, видом, розміром, форматом запису носіїв. Власне від виду носіїв аудіовізуальних документів (як-то: триацетатна чи лавсанова кіноплівка, нітрооснова кінодокументів; магнітна плівка у формі стрічки у відеодокументів; магнітна плівка у формі стрічки у фонодокументів, грамофонні платівки на пластмасовому диску, тобто шелакові та вінілові платівки, грамофонні оригінали на металевому диску, аудіокасети, воскові фонографічні циліндри (фоновалики); для фотодокументів – негативи й дубль-негативи, позитиви, слайди/діапозитиви, фотопластинки, фотоальбоми, тобто скло (фотопластинки), фотоплівка (чорно-біла та кольорова), фотопапір, альбом) надалі залежать безпосередній вибір способу оцифрування аудіовізуальних документів з різними носіями та обладнання для оцифрування з іншою додатковою апаратурою.
Методика створення цифрових копій аудіовізуальних документів полягає у точному і повному відтворенні оригіналу. У поточному дослідженні, поряд із поняттями цифрових майстер-копії та робочої копії, які входять до складу цифрового фонду користування документами НАФ, було введено додаткове поняття оригінал-копія оцифрованого аналогового аудіовізуального документа. Адже результатом безпосереднього процесу оцифрування аудіовізуального документа аналогового формату є оригінальна цифрова копія (оригінал-копія документа). Оригінал-копія виготовляється безпосередньо з оригіналу документа в найдоступнішій високій якості. Ця копія є вихідним матеріалом для створення майстер-копії документа. Відповідно якісні технічні характеристики отриманої оригінал-копії первісно не можуть бути менші за подібні характеристики, параметри яких обумовлені для створені майстер-копії. Процес оцифрування аналогових форматів фоно-, кіно-, відеодокументів завжди відбувається в режимі реального часу, що обумовлює обов’язкову появу додаткових сигналів на цифровій копії на початку і в кінці оцифрування. Також існує можливість появи інших, відсутніх в документі, сторонніх сигналів на цифровій копії, які можливо прибрати без порушення ідентичності документа. Ліквідувати ймовірні дефекти можливо завдяки постобробленню оригінал-копії. Для копій фотодокументів воно потрібне для прибирання причин, які заважають зоровому сприйняттю зображення.
Відповідно до укладених основних технологічних етапів створення цифрових копій архівних аудіовізуальних документів, конкретизованих в алгоритмі дій під час оцифрування аналогових кіно-, відео-, фото-, фонодокументів, було охарактеризовано основні технологічні особливості оцифрування аудіовізуальних документів. Перетворення аналогового аудіовізуального документа в цифрові майстер-копію та робочу копію має такий вигляд: аналоговий документ  процес оцифрування  цифрова оригінал-копія документа  процес постоброблення  цифрова майстер-копія  процес копіювання  цифрова робоча копія документа.
У методичних рекомендаціях наголошено, що постійною умовою проведення оцифрування аудіовізуальних документів є контроль збереженості оригіналу та контроль якості отриманих цифрових копій. З урахуванням міжнародних технічних регламентів оцифрування архівних документів та сучасного практичного досвіду роботи вітчизняних державних архівів окреслено рекомендовані технічні параметри оцифрування аудіовізуальних документів, а також наведено примірні технічні характеристики безпосереднього обладнання для оцифрування фотодокументів та кінодокументів (спеціалізовані сканери) та комплектів обладнання для оцифрування фонодокументів, відеодокументів (обладнання для оцифрування + відтворювальна апаратура + записувальна апаратура).
З’ясовано, що в результаті оцифрування будь-яких аналогових архівних документів з будь-якими носіями (архівні документи з паперовими носіями, аудіовізуальні документи з різними носіями, електронні документи) на виході все одно отримується цифровий (електронний) файл у визначеному форматі, який інформаційно буде або зображенням, або звуком, або відео. Таким чином, копії оцифрованих аналогових документів НАФ по факту стають аудіовізуальними документами у цифровій (електронній) формі, з якими державні архіви можуть працювати, наприклад, за моделлю роботи з цифровими аудіовізуальними документами.

UDC 002.1-028.26:930.253(477)]:004.93
Liudmyla Didukh,
ORCID 0000-0002-6370-6866,
Candidate of Historical Sciences,
Head of the Department for Archival Affairs Technological Support,
Ukrainian Research Institute of Archival Affairs and Records Keeping,
Kyiv, Ukraine
e-mail: d-lv@ukr.net
THE STUDY OF DIGITISATION TECHNIQUES FOR AUDIOVISUAL RECORDS OF THE NATIONAL ARCHIVAL HOLDINGS
The main results of applied research on the theoretical and methodological principles
of digitisation of the audiovisual records in the state archives of Ukraine are outlined.
Keywords: digital access fund, audiovisual record, National Archival Holdings, digitisation, medium.