Кадрова політика як фактор розвитку сучасної бібліотечної установи

ЗаявникКолоскова Галина Валеріївна (Украина)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація. Інноваційні трансформації ресурсів і послуг» (2022)
ЗахідСекція 1. Бібліотечно-інформаційний комплекс: сучасні пріоритети організації та управління
Назва доповідіКадрова політика як фактор розвитку сучасної бібліотечної установи
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
СтаттяЗавантажити статтю


Тези доповіді

УДК 027.53:004.77(477.63-25)
Колоскова Галина Валеріївна
ORSID: https://orcid.org/0000-0001-5311-7518
доктор філософії, провідний бібліотекар
Комунальний заклад культури «Дніпровські міські публічні бібліотеки»
Дніпро, Україна
e-mail: romantik_@i.ua

КАДРОВА ПОЛІТИКА ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ CУЧАСНОЇ БІБЛІОТЕЧНОЇ УСТАНОВИ

Досліджено кадрову політику як фактор розвитку сучасної бібліотечної установи. Запропоновано заходи її оптимізації з метою підвищення фахового рівня кадрового потенціалу та розвитку сучасної бібліотечної установи в умовах цифровізації
Ключові слова: кадрова політика, бібліотека, бібліотечно-інформаційна діяльність, регіон, цифровізація.

В умовах цифровізації зростає роль системного представлення інформації, підвищується роль і соціальний статус бібліотек, з’являються нові вимоги до їх інформаційних ресурсів, продуктів та сервісів [2]. При цьому, розвиток бібліотечної галузі регіону та ефективність організації бібліотечно-інформаційної діяльності (в традиційному та електронному форматі) залежить безпосередньо саме від кадрового забезпечення. Кадрова політика бібліотечної установи є інструментом, що забезпечує застосування нових знань та технологій, сприяє прийняттю та реалізації інноваційних організаційних та управлінських рішень, трансформації більшості форм бібліотечно-інформаційної діяльності. Саме тому її доцільно розглядати як один із головних факторів розвитку cучасної бібліотечної установи, в залежності від її виду та основної місії.
Кадрова політика є одним із головних напрямів розвитку організації, що визначається сукупністю найбільш важливих положень щодо роботи з персоналом, виражених у стратегічних рішеннях. В той же час, кадрова політика це система теоретичних поглядів, ідей, вимог, принципів, які визначають основні напрями роботи з персоналом. Вона базується на системі правил і норм, які призводять трудові ресурси бібліотеки у відповідність зі стратегією її діяльності. Бібліотечна кадрова політика повинна бути науково–обґрунтованою, адаптивною до змін зовнішнього і внутрішнього середовища, сприяти правової і соціальної захищеності. Кадрова політика покликана стимулювати навчання, розвиток здібностей персоналу, його професійних якостей та орієнтуватися на пріоритет соціальних цінностей.
Сьогодні у процесі становлення цифрового інформаційного середовища регіону та держави загалом, бібліотеки виконують суттєву роль разом з іншими документно-інформаційними структурами. Нині поступово відбувається процес їх трансформації на сучасні бібліотечно-інформаційні центри, основним призначенням яких з часом стане надання власних та спільних інформаційних ресурсів, продуктів, сервісів з метою якнайповнішого забезпечення інформаційних потреб різних категорій користувачів [1].
Тому на сучасному етапі потрібна нова концепція професійного розвитку бібліотечних фахівців в умовах цифровізації, орієнтована насамперед на особистість – особистість з критичним та аналітичним мисленням, високим творчим і інтелектуальним потенціалом, на яку в подальшому можна буде робити ставки в плані стратегічного розвитку організації. В нинішніх умовах дуже важливо створювати єдині принципи стратегічного управління і розвитку персоналу, тому для здійснення продуктивної кадрової політики бібліотечних установ пропонуємо наступні заходи:
1. Інтеграцію кадрової політики при стратегічному плануванні діяльності бібліотеки з урахуванням кадрової роботи на всіх рівнях управління;
2. Впровадження нових методів і систем підготовки та перепідготовки персоналу;
3. Організація співпраці бібліотечних установ з профільними закладами вищої та середньої освіти з метою сприяння здобуття фахової освіти та підвищення фахового рівня працівників;
4. Матеріальне стимулювання бібліотечного персоналу, що в свою чергу передбачає надання премій і надбавок оплати праці;
5. Забезпечення соціальних гарантій та захисту прав працівників;
6. Організацію систематичних досліджень проблем в галузі розвитку бібліотечних кадрів;
Таким чином, запропоновані заходи будуть сприяти забезпеченню успішної та ефективної діяльності бібліотечного персоналу, а організована належним чином кадрова політика – забезпечувати розвиток сучасної бібліотечної установи в умовах цифровізації.

Список бібліографічних посилань:

Колоскова Г. Формування бібліотечно-інформаційного потенціалу регіону в умовах цифровізації / Г. Колоскова, О. Кобєлєв // Вісник Книжкової палати. - 2022. - №5. - С.33 – 40
Новальська Т. Шляхи вирішення проблем дефіциту кваліфікованих кадрів у бібліотеках України / Т. Новальська, Н. Бачинська // Вісник Книжкової палати. - 2015. - № 6. - С. 18-20. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2015_6_8