АРХІВ УКРАЇНСЬКОГО ЛІТЕРАТУРОЗНАВЦЯ, ВИКЛАДАЧА, ПОЕТЕСИ ГРУДНИЦЬКОЇ М.С. У ФОНДАХ ІНСТИТУТУ РУКОПИСУ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМ. В.І. ВЕРНАДСЬКОГО:АРХЕОГРАФІЧНИЙ ОГЛЯД

ЗаявникКлименко Ірина Валентинівна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація. Інноваційні трансформації ресурсів і послуг» (2022)
ЗахідСекція 5. Архівна та рукописна наукова спадщина: традиції та перспективи формування, дослідження, цифровізаційні виклики
Назва доповідіАРХІВ УКРАЇНСЬКОГО ЛІТЕРАТУРОЗНАВЦЯ, ВИКЛАДАЧА, ПОЕТЕСИ ГРУДНИЦЬКОЇ М.С. У ФОНДАХ ІНСТИТУТУ РУКОПИСУ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМ. В.І. ВЕРНАДСЬКОГО:АРХЕОГРАФІЧНИЙ ОГЛЯД
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
Статтяне завантажено


Тези доповіді

УДК 025.54(477-25)НБУВ:025.2]:[930.25:821.161.2"06.092 Грудницька М. С.]
Клименко Ірина Валентинівна,
ORCID0000-0002-0081-2055
кандидатка історичних наук,
старша наукова співробітниця,
відділ джерелознавства,
Інститут рукопису,
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського,
Київ, Україна
e-mail: irinaklim18@gmail.com

АРХІВ УКРАЇНСЬКОГО ЛІТЕРАТУРОЗНАВЦЯ, ВИКЛАДАЧА, ПОЕТЕСИ М. С. ГРУДНИЦЬКОЇ У ФОНДАХ
ІНСТИТУТУ РУКОПИСУ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО : АРХЕОГРАФІЧНИЙ ОГЛЯД
Наукова стаття репрезентує архівну спадщину українського літературознавця, викладача, поетеси М. С. Грудницької, що зберігається у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Документи архівного фонду висвітлюють основні етапи життєвого шляху, наукову та громадську діяльність і є джерелом вивчення українського літературознавства, зокрема, теорію літератури, історію літератури та літературну критику.
Ключові слова: М. С. Грудницька, архів, український літературознавець, викладач, поетеса, Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського.

Праці М. С. Грудницької в галузі українського літературознавства та її наукова діяльність до певної міри окреслили цілу епоху у вітчизняному літературознавстві. До цього часу наукова спадщина українського літературознавця М. С. Грудницької залишається маловідомою для широкого кола дослідників історії та культури України. Чималий доробок науковця присвячений редагуванню і коментуванню видань творів Т. Г. Шевченка, В. Стефаника, Л. Українки, П. Мирного, І. Франка.
В Інституті рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського зберігається комплекс наукової спадщини вченої, з якого сформовано особовий архівний фонд М. С. Грудницької за № 368 – Грудницька М. С. – літературознавець, викладач, поетеса. Крайні дати документів фонду 1898 – 1970. Обсяг фонду становить 1390 од. зб. До фондів Інституту рукопису особовий архів М. С. Грудницької передала на постійне зберігання дочка К. С. Шевякова у 1998 р. Наукове опрацювання та опис фонду виконала старший науковий співробітник відділу джерелознавства Інституту рукопису І. В. Клименко. Сформований особовий архів М. С. Грудницької містить практично всі види документів, що відображають її життєвий шлях, наукові здобутки та загалом її оточення.
Грудницька Марія Семенівна ( 14 квітня 1907 р., м. Кривий Ріг – 11 листопада 1971 р., м. Київ) – літературознавець, викладач, поетеса. Закінчила Херсонський інститут народної освіти ім. Н. К. Крупської (1930). Кандидат філологічних наук (1943). 1938 – 1952 працювала в Інституті літератури ім. Т. Г. Шевченка на посаді молодшого наукового співробітника, старшого наукового співробітника, вченого секретаря Інституту української літератури АН УРСР імені Т. Шевченка / Інституту літератури імені Т. Г. Шевченка АН УРСР .
Брала участь у редагуванні та коментуванні видань творів Т. Г. Шевченка, В. Стефаника, Л. Українки, П. Мирного здійснених Інститутом української літератури імені Т. Шевченка / Інститутом літератури імені Т. Г. Шевченка АН УРСР і була членом редакційної колегії видань. Займалася питаннями текстології, вивчення спадщини Т. Г. Шевченка, Л. Українки, П. Мирного, С. Васильченка, І. Франка. З 1933 на матеріалах відділу рукопису Інституту української літератури імені Т. Шевченка / Інституту літератури імені Т. Г. Шевченка АН УРСР М. С. Грудницька надрукувала низку статей і повідомлень у провідних фахових виданнях. Писала вірші (друкувалася в журналах і газетах).
Структура архівного фонду обумовлена видовим складом документів особового архіву і складається з 8 розділів. Перший розділ – біографічні документи представлені автобіографією М. С. Грудницької, довідками з державних установ, дипломом кандидата філологічних наук, характеристиками з міста роботи. Другий розділ – документи наукової діяльності складається з праць М. С. Грудницької, таких як: монографія, окремі вступні зауваження; огляди, статті; доповіді та тези доповідей, рецензії, відгуки та зауваження М. С. Грудницької на праці інших осіб, зокрема І. Т. Клименко, Т. І. Франко; документи з редагування та укладання праць, редакційні додатки до видання творів С. Васильченка, Т. Г. Шевченка, І. Франка; окремі відбитки праць, газетні та журнальні вирізки; творчі матеріали М. С. Грудницької: збірки поезій, поетичні твори. Третій розділ – рецензії, відзиви і зауваження на праці М. С. Грудницької – містить рецензії на праці дослідниці П. Г. Тичини, М. К. Гудзія. Четвертий розділ – документи службової та громадської діяльності – включає накази, витяги з протоколів засідань, договори з редакціями і видавництвами, заяви, звіти. П’ятий розділ – листування – складається з епістолярної спадщини М. С. Грудницької. Серед відомих адресатів: О. І. Білецький М. Д. Деркач, М. К. Гудзій, Н. В. Семенюк-Черемшина та інші. Окрема група кореспондентів – це державні установи, такі як: редакційна колегія АН УРСР, редакції видавництв, журналів і газет, державні музеї УРСР. Шостий розділ – документи з дарчими написами Г. Д. Вервеса, М. Д. Деркач. Сьомий розділ – фотодокументи та документи до праць – складається: з родинних світлин М. С. Грудницької; фотознімків, на яких вчена із співробітниками Інституту літератури імені Т. Г. Шевченка АН УРСР, зокрема І. О. Білецьким, К. П. Дорошенко, О. І. Назаревським; фото М. П. Бажана, В. І. Касіяна, П. Г. Тичини; фотодокументів до видання Т. Г. Шевченка «Збірка поезій», яке готувалося до друку Інститутом літератури імені Т. Г. Шевченка АН УРСР. Восьмий розділ – документи інших осіб – складається з наукових праць О. І. Білецького, М. К. Гудзія, С. А. Крижанівського, П. М. Попова та ін.
Документи архівного фонду М. С. Грудницької є джерелом інформації з українського літературознавства, а саме теорії, історії та літературної критики та бази для літературних досліджень.

UDC 025.54(477-25)НБУВ:025.2]:[930.25:821.161.2"06.092 M. S. Grudnytska]
Iryna Klimenko,
ORCID0000-0002-0081-2055,
Candidate of Historical Sciences, Senior Research Associate,
Department of Sourse Studies,
Institute of Manuscript,
V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine,
Kyiv, Ukraine
e-mail: irinaklim18@gmail.com
ARCHIVES OF THE UKRAINIAN LITERARY CRITIC, THE TEACHER AND POETESS M. S. GRUDNYTSKA IN THE FUNDS OF THE INSTITUTE OF MANUSCRIPT OF V. I. VERNADSKYI NATIONAL LIBRARY OF UKRAINE : ARCHEOGRAPHIC SURVEY
Scientific article «Archives of the Ukrainian literary critic, the teacher and poetess M. S. Grudnytska in the funds of the Institute of Manuscript of V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine: archeographic survey» it represents documents of the archival fund of the Ukrainian literary critic, the teacher and poetess M. S. Grudnytska. The documents of the archival fund highlight the main stages of life, scientific and social activities and is a source for the study of Ukrainian literary studies, in particular the theory of literature, the history of literary and literary criticism, etc. Her personal fund is kept at the Institute of Manuscript of V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine.
Keywords: M. S. Grudnytska, archiv, Ukrainian literary critic, the teacher, and poetess, Institute of Manuscript of V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine.