Періодичні видання в контексті бібліографічних досліджень

ЗаявникГоловащук Антоніна Михайлівна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація. Інноваційні трансформації ресурсів і послуг» (2022)
ЗахідСекція 1. Бібліотечно-інформаційний комплекс: сучасні пріоритети організації та управління
Назва доповідіПеріодичні видання в контексті бібліографічних досліджень
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
СтаттяЗавантажити статтю


Тези доповіді

УДК 016:050(477)
Головащук Антоніна Михайлівна,
ORCID-0000-0002-1683-788X,
науковий співробітник,
відділ науково-бібліографічної інформації,
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського,
Київ, Україна
e-mail: antonina41@ukr.net

ПЕРІОДИЧНІ ВИДАННЯ В КОНТЕКСТІ БІБЛІОГРАФІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Проаналізовано бібліографічні покажчики української періодики. Здійснено вибірковий огляд видань. Особливу увагу звернено на державні ретроспективні бібліографічні покажчики; каталоги газет та журналів; зведені, анотовані, друковані каталоги періодичних видань; списки; історико-бібліографічні дослідження.
Ключові слова: бібліографія української періодики, каталоги газет і журналів, списки.
Постановка проблеми. Останніми роками бібліографічні ресурси, зокрема покажчики української періодики стали стрімко займати домінуюче місце у масиві сучасної бібліографічної продукції. Звідси виникає необхідність досліджувати особливості, науково-методичний рівень та специфіку функціонування бібліографії періодики.
Виклад основного матеріалу. Поряд з іншими складовими бібліотечних фондів масив наукової періодики є надзвичайно цінним та актуальним інформаційним ресурсом бібліотек України, зокрема, Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, адже тут зберігається значний обсяг періодичних видань (журналів, газет, часописів). Помітна частка публікацій у поточних періодичних виданнях презентує сучасні новітні підходи в дослідженні тих чи інших проблем, тому є надзвичайно актуальною та корисною для вітчизняної науки. Проте, для можливості здійснювати пошук періодики науковцями, фахівцями й іншими категоріями читачів, вкрай важливим є бібліографування періодичних видань.
Нині підготовкою бібліографії періодики займаються бібліотеки різних рівнів, науково-дослідні інститути, вищі навчальні заклади з долученням до роботи музеїв, архівних установ. Серед створюваних ними бібліографічних ресурсів варто виділити: державні ретроспективні бібліографічні покажчики; каталоги газет та журналів; зведені, анотовані, друковані каталоги періодичних видань; списки; історико-бібліографічні дослідження тощо.
Найбільш значущими у досліджуваних ресурсах безперечно є покажчики, чимала частка яких укладена науковими співробітниками та бібліографами бібліотек і вищих навчальних закладів національного рівня. Серед них : «Преса України: газети 1917–1920 рр. : бібліографічний покажчик», виданий інститутом історії України в 1997 р. Видання містить 768 назв газет. Групування алфавітне. Допоміжні покажчики: топографічний, іменний для російськомовних видань та іменний для україномовних видань. Покажчик В. А. Ігнатенка «Бібліографія української преси (1816–1916 рр.) виданий Українським науково-дослідним інститутом книгознавства в 1930 р., та покажчик Центральної наукової бібліотеки академії наук України «Каталог дореволюційних газет, що видавалися на Україні (1822–1916)» (Київ, 1971) містять відомості про дореволюційну періодику.
Упродовж 1956–1988 рр. Книжковою палатою УРСР було опубліковано бібліографічний довідник під назвою «Періодичні видання УРСР. Журнали». Перший випуск 1918–1950 рр. (Харків, 1956); другий – 1951–1960 рр. (Харків, 1964); третій – 1961–1975 рр. (Харків, 1984); четвертий – 1976–1980 рр. (Харків, 1988). Кожний випуск містить систематичний покажчик журналів та допоміжні покажчики (за алфавітом назв журналів; покажчик організацій та колективів, що видавали журнали; топографічний покажчик та ін.). Паралельно було видано ретроспективний державний бібліографічний покажчик «Періодичні видання УРСР. Газети». Перший випуск – 1917–1960 рр. (Харків, 1965); другий – 1961–1980 рр. (Харків, 1983). Покажчик включає опис республіканських, обласних, міських, міжрайонних, районних газет, а також газет залізничного, водного транспорту, цивільного повітряного флоту. Газети в посібнику групуються за місцем видання та типами газет. Містить допоміжні покажчики: алфавітний покажчик назв газет, хронологічний, топографічний та ін. Додаткову інформацію подає покажчик «Газети Радянської України у фондах Центральної наукової бібліотеки Академії наук Української РСР : каталог» у 3-х випусках: за 1917–1920 рр. (Київ, 1979); 1921–1925 рр. (Київ, 1981); 1926–1929 рр. (Київ, 1985).
У 1990-х роках активізувалась бібліографія періодичних видань Західної України. Центром її стала Львівська наукова бібліотека імені В. Стефаника НАН України. Перші результати цих досліджень відбились в історико-бібліографічних дослідженнях: «Періодичні та серійні видання Наукового Товариства імені Шевченка у Львові (1885–1939) : анотований покажчик» (Львів, 1990); «Періодичні видання Волині, Полісся, Підляшшя та Холмщини (1836–1944) : список» (Львів, 1994); «Українські періодичні видання для жінок в Галичині (1853–1939 рр.) : анотований каталог» (Львів, 1996); історико-бібліографічне дослідження М. М. Романюка «Українські часописи Коломиї (1865–1994)».
Одночасно з дослідженнями видань, що виходили на теренах України, накопичуються відомості про українські періодичні видання діаспори. Крім Львівської наукової бібліотеки імені В. Стефаника НАН України цим займаються різні дослідницькі центри в галузі журналістики. Прикладом є фундаментальне видання: М. Мартинюка «Українські періодичні видання Західної України, країн Центральної та Західної Європи (1914–1939 рр.) : матеріали до бібліографії» (Львів, 1997); Л. Головатої «Літературно-мистецька періодика і збірники української европейської еміґрації другої половини 1940-х років : бібліографічний довідник» (Львів, 2019). Останнє вражає обширами і глибиною наукових пошуків автора, кількістю і широтою накопиченого матеріалу, професійною зацікавленістю, прагненням якнайглибше дослідити процеси розвитку українського літературного та мистецького життя, яке вирувало в таборах для переміщених осіб.
Значну роботу з вивчення і бібліографування періодичних видань проводить Дослідницький центр історії української преси (ДЦІУП) при факультеті журналістики Київського державного університету ім. Т. Шевченка. Ним видані такі бібліографічні покажчики: «Періодичні видання Катеринослава та Катеринославської губернії (1838–1917 рр.) : список» (Львів; Київ, 1995); «Українська таборова преса часів першої світової війни : анотований бібліографічний покажчик» (Київ, 1995) та ін.
Висновки. Останнім часом робота в галузі бібліографування періодичних видань ведеться дуже інтенсивно, постійно з’являються нові видання. З огляду на це важливо знати про такі бібліографічні посібники, вміти їх знаходити і використовувати з метою пошуку відомостей про вітчизняні періодичні видання за весь період історії їх існування. У цьому напрямі позитивним досвідом є співпраця науковців та бібліографів. Отже, слід ще раз наголосити на великій різноманітності бібліографічних покажчиків періодичних видань як з погляду завдань, що ставилися і виконувалися, так і з погляду методичних особливостей бібліографування.
UDC 016:050 (477)
Antonina Holovashchuk,
ORCID-0000-0002-1683-788X,
Researcher,
Department of scientific and bibliographic information
V. I. Vernadsky National Library of Ukraine,
Kyiv, Ukraine; e-mail: antonina41@ukr. net

PERIODICALS IN THE CONTEXT OF BIBLIOGRAPHICAL RESEARCH

Bibliographic indexes of Ukrainian periodicals were analyzed. A selective review of publications was carried out. Special attention is paid to state retrospective bibliographic indexes; catalogs of newspapers and magazines; consolidated, annotated, printed catalogs of periodicals; lists; historical and bibliographical research.
Keywords: bibliography of Ukrainian periodicals, catalogs of newspapers and magazines, lists.