ТВОРИ ЛЕСІ УКРАЇНКИ ДЛЯ ДІТЕЙ В НОВОМУ СОЦІОКУЛЬТУРНОМУ ВИМІРІ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ БІБЛІОГРАФІЧНОГО ВИДАННЯ «ЛЕСЯ УКРАЇНКА, 1884-2021»)

ЗаявникДзюбич Світлана Андріївна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація. Від управління ресурсами – до управління знаннями» (2021)
ЗахідСекція 1. Бібліотечно-інформаційний комплекс: управління в умовах трансформації наукових комунікацій.
Назва доповідіТВОРИ ЛЕСІ УКРАЇНКИ ДЛЯ ДІТЕЙ В НОВОМУ СОЦІОКУЛЬТУРНОМУ ВИМІРІ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ БІБЛІОГРАФІЧНОГО ВИДАННЯ «ЛЕСЯ УКРАЇНКА, 1884-2021»)
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
СтаттяЗавантажити статтю


Тези доповіді

УДК 116:821.161.2 Леся Українка
Дзюбич Світлана Андріївна,
молодший науковий співробітник,
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського,
Київ, Україна

ТВОРИ ЛЕСІ УКРАЇНКИ ДЛЯ ДІТЕЙ В НОВОМУ СОЦІОКУЛЬТУРНОМУ ВИМІРІ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ БІБЛІОГРАФІЧНОГО ВИДАННЯ «ЛЕСЯ УКРАЇНКА, 1884-2021»)

У статті проаналізовано твори Лесі Українки для дітей. Охарактеризовано видання, в яких представлено творчий доробок Лесі Українки для дітей за матеріалами бібліографічного видання «Леся Українка, 1884–2021»
Ключові слова: Леся Українка, дитяча література, бібліографічний покажчик

У цьому році широкі кола громадськості не тільки в Україні, а й далеко за її межами святкували 150-річчя з дня народження великої української письменниці Лесі Українки.
Твори Лесі Українки належать до вершин світової літератури. Вони сповнені дивовижної глибини і внутрішньої сили, осяєні світлими почуттями та сприяють розвиткові кращих почуттів дитини, глибокої любові до рідного краю. Читаючи її твори, діти занурюються у чарівний світ добра і краси, віри в щасливе майбутнє. Її твори не втратили своєї актуальності і в наші дні.
Дослідження творчого доробку Лесі Українки для дітей та сучасних видань, де представлені твори письменниці здійснено в рамках науково-дослідної теми відділу національної бібліографії Національної бібліотеки України імені Вернадського «Теоретичні, методичні та прикладні аспекти формування національної бібліографії в контексті вивчення спадщини діячів української науки та культури» (2019– 2021), зокрема, проекту «Леся Українка. Твори. Переклади. Література про життя та творчість», що започаткований у зв’язку з ухвалою Верховної Ради України Постанови «Про відзначення 150-річчя з дня народження Лесі Українки» від 8 лютого 2018 р. (№ 2286 – VIII) [2].
Основна мета статті полягає в тому, щоб на основі аналізу різноманітних в жанровому, тематичному й стильовому відношенні художніх творів Лесі Українки для дітей, надрукованих в виданнях кінця XX –початку XXI ст., визначити її місце і значення в розвитку новітньої дитячої літератури, провести аналіз сучасного видавничого репертуару з метою виявлення творів письменниці для дітей за матеріалами бібліографічного видання “Леся Українка (1884–2021)”.
Про творчість Лесі Українки написано багато розвідок, дисертацій, видано окремі книги, монографії. Та, на жаль, твори для дітей Лесі Українки стали об’єктом дослідження небагатьох науковців: Т. Качак, Л. Мовчун, Б. Якубського, Н. Резніченко, І. Тарасинської, А. Каспрук, Н. Дзюбишиної-Мельник тощо.
Для розуміння місця Лесі Українки в контексті новітньої української дитячої літератури та у зв'язку з цим у контексті української літератури загалом важливо відмежувати власне дитячі твори письменниці від творів (чи їх фрагментів) для дитячого читання, з яких і давніше, і тепер складаються цілі збірники: "Плине білий човник" (Kиїв, 1987), “В дитячому крузі” (Львів, 1986), “Леся Українка –дітям” (Львів, 2016, 2015), вони публікуються на сторінках дитячої періодики, у читанках тощо.[2]
Саме дитячих творів, себто адресованих дітям у Л. Українки небагато. У 1884 – 1891 роках Леся Українка написала поезії для дітей, об’єднавши у цикл під назвою “Дитячі”, який був вміщений до першого видання збірки “На крилах пісень” (Львів, 1893 р.). В другому прижиттєвому виданні цієї збірки в 1904 р. в Києві, цикл був вже опубліковані під назвою “В дитячому крузі”. Тут уміщено твори для дошкільнят і молодших школярів. Більшість із поезій — невеликі пейзажні твори, які легко сприймаються дітьми. У поетичних рядках відчувається відгомін народних забавлянок, колисанок, утішок, які так полюбляють діти. До циклу ввійшли поезії “На зеленому горбочку” (1885), “Літо краснеє минуло” (1884) “Мамо, іде вже зима” (1891), “"Тішся, дитино, поки ще маленька” (1891 р.). До творів Лесі Українки для дітей відносимо також прозові твори: казки “Метелик” “Біда навчить”, “Лелія” та поезію "Вишеньки", надруковану вперше у дитячому часописі “Дзвінок” (Львів, 1891. Ч.4).
Поетичний світ Лесі Українки для дітей – це не тільки вірші та казки, а також уривки з поем, драматичних творів, доступні для сприймання дітьми молодшого та середнього шкільного віку (“У маленькій хатинці, у тихім куточку” (Уривок з поеми «Місячна легенда»), “Барвіночку мій хрещатий” (уривок з поеми “Русалка”), “Пісенька весняної води”, “Уже весняне сонце припікає” (Уривки з драми-казки «Лісова пісня»).
Результати дослідження свідчать, що за останні роки значно зріс обсяг друкованої продукції, зокрема видань для дітей. Твори для дітей Лесі Українки друкуються в різноманітних читанках, хрестоматіях, антологіях тощо. Встановлено, що в бібліографічному виданні “Леся Українка, 1884-2021” відображено велику кількість видань, де друкувалися твори письменниці для дітей (біля 500 назв), що свідчить про значний інтерес до творчості Лесі Українки, зокрема для дітей.
Бібліографічні посилання
1.Дзюбишина-Мельник Н. Я. Твори Лесі Українки для дітей. Науковий вісник ВДУ. 1999. № 10 : Філологічні науки. C. 34–36.
2.Про відзначення 150-річчя з дня народження Лесі Українки : Постанова Верховної Ради України. Відом. Верховної Ради. 2018. № 11. Ст. 64.
References
1. Dziubyshyna-Melnyk N. Ya. (1999). Tvory Lesi Ukrainky dlia ditei. Naukovyi visnyk VDU, 10: Filolohichni nauky, 34–36. [In Ukrainian].
2. Pro vidznachennia 150-richchia z dnia narodzhennia Lesi Ukrainky [About marking of 150-richchya from the day of birth of Lesya Ukrainka] (2018). In Vidomosti Verkhovnoi Rady, (Iss. 11, pp. 64). Kiev, Ukraine: Verhovna Rada. [In Ukrainian]
УДК 116:821.161.2 Lesia Ukrainka
Svitlana Dziubych
Junior Researcher,
Vernadsky National Library of Ukraine,
Kyiv, Ukraine
WORKS OF LESIA UKRAINKA FOR CHILDREN IN THE NEW SOCIO-CULTURAL DIMENSION (ACCORDING TO THE BIBLIOGRAPHICAL EDITION "LESIA UKRAINKA, 1884–2021)
The article analyzes the works of Lesya Ukrainka for children. The editions in which Lesya Ukrainka's creative work for children is presented on the materials of the bibliographic edition "Lesya Ukrainka, 1884-2021" are characterized.

Keywords: Lesia Ukrainka, children's literature, bibliographies.