ПРЕДСТАВЛЕННЯ ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНИХ НАУК У РЕФЕРАТИВНІЙ БАЗІ ДАНИХ «УКРАЇНІКА НАУКОВА»

ЗаявникДобровська Світлана Валентинівна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація. Від управління ресурсами – до управління знаннями» (2021)
ЗахідСекція 2. Технології управління знаннями в науковій бібліотеці.
Назва доповідіПРЕДСТАВЛЕННЯ ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНИХ НАУК У РЕФЕРАТИВНІЙ БАЗІ ДАНИХ «УКРАЇНІКА НАУКОВА»
Інформація про співдоповідачівОвсієнко Людмила Миколаївна, провідний інженер, відділ оптичних носіїв інформації, Інститут проблем реєстрації інформації НАН України, Київ, Україна e-mail: djerelo@ipri.kiev.ua
Презентаціяне завантажено
Статтяне завантажено


Тези доповіді

УДК 004.67:002.63
Добровська Світлана Валентинівна,
молодший науковий співробітник,
відділ оптичних носіїв інформації,
Інститут проблем реєстрації інформації НАН України,
Київ, Україна
e-mail: djerelo@ipri.kiev.ua,

Овсієнко Людмила Миколаївна,
провідний інженер,
відділ оптичних носіїв інформації,
Інститут проблем реєстрації інформації НАН України,
Київ, Україна
e-mail: djerelo@ipri.kiev.ua

ПРЕДСТАВЛЕННЯ ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНИХ НАУК У РЕФЕРАТИВНІЙ БАЗІ ДАНИХ «УКРАЇНІКА НАУКОВА»

На основі реферативної БД «Україніка наукова» досліджено розвиток фізико-математичних наук в Україні. Визначено провідні наукові видання
з даної тематики.
Ключові слова: фізико-математичні науки, фізичні науки, математичні науки, реферативна база даних «Україніка наукова»

Щоб оцінити внесок українських вчених фізико-математичних наук в цілому, потрібно знати, як ці науки сьогодні представлені
в інформаційному просторі. Фізико-математичні науки посідають чільне місце серед наукових шкіл в Україні, і багато науковців цієї галузі публікується як у вітчизняних наукових виданнях, так
і в провідних зарубіжних виданнях.
Метою роботи є дослідження тенденцій розвитку фізико-математичних наук в України на основі реферативної БД «Україніка наукова» за допомогою наукометричного аналізу потоку науково-технічної інформації (НТІ). За об’єкт дослідження обрано вхідний потік НТІ наукових видань в галузі фізико-математичних наук та вихідний потік даного масиву записів у реферативній БД «Україніка наукова». Розвиток науки з цього напряму має важливе значення для НТІ.
Наукометричний аналіз, що дозволяє моніторити розвиток науки в Україні, викладено у працях українських науковців В.П.Рибачука, А. Н. Гузя, Л. Й. Костенка, К. В. Лобузіної, Д.В.Соловяненка та ін. За допомогою методів наукометричного аналізу можна аналізувати напрями розвитку різних галузей знань.
У процесі створення реферативної БД «Україніка наукова» та Українського реферативного журналу «Джерело» відбувається формування фонду первинної інформації та обробка потоку наукових видань, зокрема з напрямку «Фізико-математичні науки».
Проведено аналіз журналів, в яких публікується найбільше статей за напрямом «Фізико-математичні науки». Дані наведено в табл. 1.

Таблиця 1. Провідні фахові видання з тематики
«Фізико-математичні науки»
№ Журнали
1 Український математичний журнал
2 Український фізичний журнал
3 Український математичний вісник
4 Вісник нац. ун-ту “Львівська політехніка”. Сер. Фіз.-мат. науки
5 Вісник Київського нац. ун-ту. Сер. Фіз.-мат. науки
6 Вісник Київського нац. ун-ту. Сер. Радіофізика та електроніка
7 Фізико-математична освіта
8 Фізика низьких температур
9 Вісник Львів. ун-ту. Сер. Прикладна математика та інформатика
10 Фізика і хімія твердого тіла

За цим напрямом проведено розширений пошук у реферативній БД «Україніка наукова» за кількістю прореферованих записів, зокрема статей в періодичних виданнях, книг та монографій, авторефератів дисертацій у 2009–2018 рр. та за певним індексом Рубрикатора.
Поточний стан наповнення бази даних становить 697 863 записів (останнє оновлення – лютий 2020 р.). Загальна кількість записів в базі даних «Україніка наукова» з тематики «Фізико-математичні науки» складає 45 100. Книжкові видання та компакт-диски налічують 7 798, журнали та продовжувані видання – 33 602, автореферати дисертацій – 3 700 записів.
За ключовими словами «математичні науки» в базі даних знайдено 1 096 записів, «фізичні науки» – 1 090, «фізико-математичні науки» – 968 записів.
Дані щодо кількості публікацій із тематики «Фізико-математичні науки» в РБД «Україніка наукова» за роками 2009–2018 зведено в таблицю 2.

Таблиця 2. Кількість записів в РБД «Україніка наукова» з тематики
«Фізико-математичні науки»
Рік 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Кількість
статей 3264 3654 3194 3329 3298 3034 2504 2204 2078 1229
Кумулятив. кількість записів 32423 36077 39271 42600 45898 48943 51447 53651 55729 56958

Наочно видно коливання наповнення бази даних кожного року. А з 2017 р. кількість статей у базі даних поступово зменшувалася. За 2019–2020 рр. база даних «Україніка наукова» з цього напрямку ще наповнюється.
Найбільший внесок українські фізики надають у фізику конденсованого стану (~ 42 %) і загальну фізику (~ 22 %), значну долю займають молекулярна фізика і оптика (~ 10 %) та ядерна фізика (~ 7 %). Такий розподіл зберігається тому, що природничі науки як частина колишнього радянського військово-промислового комплексу одержали у спадок величезну наукову базу, потенціалом якої Україна користується і сьогодні.
На публікаційну активність в українських виданнях значний вплив має відтік наукових кадрів за кордон. Наразі кількість наукових видань в Україні скоротилася. Проте сучасні наукові видання підвищили вимоги до публікацій, мають електронні примірники, індексуються у CrossRef, включають міжнародних фахівців до редколегій. Більшість редакцій зараз займається включенням журналів до міжнародних наукометричних баз даних. Зі зменшенням кількості публікацій спостерігається одночасне підвищення якості. Велика кількість публікацій зосереджена в електронних виданнях.
У процесі дослідження потоку науково-технічної інформації з напряму «Фізико-математичні науки» виокремлено провідні періодичні видання з цієї тематики та наведено кількість записів у БД «Україніка наукова». Виявлено коливання потоку публікацій з цього напряму у БД «Україніка наукова». Найбільшу кількість публікацій (74,5%) з цього напряму надруковано у наукових журналах та продовжуваних виданнях.

УДК 004.67:002.63
Svitlana Dobrovska,
Junior Research Fellow,
Department of Optical Media,
Institute of Information Registration Problems of the National Academy of Sciences of Ukraine,
Kyiv, Ukraine
e-mail: djerelo@ipri.kiev.ua

Lyudmila Ovsiienko,
Senior Engineer,
Department of Optical Media,
Institute of Information Registration Problems of the National Academy of Sciences of Ukraine,
Kyiv, Ukraine
e-mail: djerelo@ipri.kiev.ua

REPRESENTATION OF PHYSICAL AND MATHEMATICAL SCIENCES IN THE ABSTRACT DATABASE «UKRAINIKA SCIENTIFIC»
The development of physical and mathematical sciences in Ukraine is studied on the basis of the abstract database «Ukrainika Scientific». Leading scientific publications on this topic have been identified.
Keywords: physical and mathematical sciences, physical sciences, mathematical sciences, abstract database «Ukrainika Scientific».