Огляд зібрань аудіодокументів Музею-архіву народної культури Українського Полісся, створених історико-етнографічними експедиціями Державного наукового центру захисту культурної спадщини від техногенних катастроф у період з 2008 по 2012 рр.

ЗаявникШамонін Георгій Олександрович (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція "Бібліотека.Наука.Комунікація"
ЗахідСемінар: Документальні історико-культурні фонди: традиції та новації місць зберігання, формування, використання
Назва доповідіОгляд зібрань аудіодокументів Музею-архіву народної культури Українського Полісся, створених історико-етнографічними експедиціями Державного наукового центру захисту культурної спадщини від техногенних катастроф у період з 2008 по 2012 рр.
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
Статтяне завантажено


Тези доповіді

УДК 930.253:069.426“2008/2012”
Шамонін Г. О.,
Shamonin G. O.,
Науковий співробітник відділу науково-архівних фондів
Research fellow of the department of scientific and archival funds
Державний науковий центр захисту культурної спадщини від техногенних катастроф
State Scientific Centre for Cultural Heritage Protection from Technogenic Catastrophes
Огляд зібрань аудіодокументів Музею-архіву народної культури Українського Полісся, створених історико-етнографічними експедиціями Державного наукового центру захисту культурної спадщини від техногенних катастроф у період з 2008 по 2012 рр.
Review of the collections of audio documents of the Museum-Archive of Ukrainian Polissia Folk Culture, which were created by historical and ethnographic expeditions of State Scientific Centre for Cultural Heritage Protection from Technogenic Catastrophes in the period from 2008 to 2012
Робота містить короткий огляд польових етнографічних аудіозаписів, створених дослідниками народної культури постраждалих від Чорнобильської катастрофи регіонів у період з 2008 по 2012 рр. Розглянуто склад та структуру зібрань за видами документів, авторами, дослідженими районами, тематичними напрямками досліджень.
Ключові слова: аудіозаписи, етнографія, Чорнобильська катастрофа

The paper provides brief review of field ethnographic audio recordings created by researchers of folk culture of the affected by the Chornobyl disaster regions in the period from 2008 to 2012. In addition, the paper considers the composition and structure of the collections by types of documents, authors, explored regions and thematic directions of the researches.
Key words: audio recordings, ethnography, Chornobyl disaster


Дослідницькі зібрання етнографічних аудіодокументів, що зберігаються у наукових установах, мають виняткову цінність не тільки для дослідників, але й для виконавців і усіх поціновувачів традиційної народної культури.
В аудіофонді Музею-архіву народної культури Українського Полісся (далі – МАНКУП) Державного наукового центру захисту культурної спадщини від техногенних катастроф (далі – ДНЦЗКСТК) зберігаються записи, зроблені на територіях, які постраждали від наслідків Чорнобильської катастрофи та у місцях компактного проживання переселенців. Починаючи з 1994 р., цей масив аудіодокументів регулярно поповнюється записами, отриманими в результаті діяльності кожної нової історико-етнографічної експедиції. Наразі він нараховує більш ніж 5 тисяч годин аналогових і цифрових експедиційних аудіозаписів, які зберігаються у відділі науково-архівних фондів МАНКУП ДНЦЗКСТК.
Архівні зібрання аудіодокументів 2008–2012 рр. налічують понад 2250 год. аудіозаписів, отриманих у результаті комплексних історико-етнографічних експедицій: «Сарни-2008», «Володимирець-2009», «Зарічне-2010», «Володарка-2012», «Камінь-Каширський-2012». Ці фонозаписи містять наукову інформацію за 24 напрямками досліджень. Серед них: «Традиційне землеробство», «Традиційне тваринництво», «Народні ремесла і промисли», «Традиційний народний одяг», «Їжа та харчування», «Звичаєве право. Громадський побут», «Народні знання», «Календарна обрядовість», «Прозовий фольклор», «Музичний фольклор», «Ономастика. Мікротопоніміка», «Народна медицина», «Народні вірування», «Народне мистецтво», «Ткацтво. Вишивка» та інші. Крім того, архівні зібрання аудіодокументів 2008–2012 рр. комплектувалися матеріалами тематичних експедицій за напрямками «Музичний фольклор» та «Традиційний народний одяг». Усі вищезгадані фономатеріали слугували джерельною базою для багатьох наукових етнографічних досліджень, результати яких викладені у збірниках, що видаються ДНЦЗКСТК.
Варто зазначити, що авторами архівних зібрань аудіодокументів 2008–2012 рр. були не лише співробітники ДНЦЗКСТК, але й працівники інших провідних наукових інститутів, вищих навчальних закладів та музеїв, які брали участь у роботі історико-етнографічних експедицій. Серед них: Національна музична академія ім. П. І. Чайковського, Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України, Рівненський державний гуманітарний університет, Рівненський обласний краєзнавчий музей, Музей народної архітектури і побуту у Львові, Інститут народознавства НАН України, Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки та інші.
У період з 2008 по 2012 рр. відбувався перехід від аналогових технологій польової аудіофіксації етнографічних явищ до цифрових, які поступово стали основними. Тому у зібраннях етнографічних аудіозаписів цього періоду присутні як записи на аналогових магнітоплівкових касетах, так і цифрові звукові файли у різних форматах, створені за допомогою цифрових диктофонів (рекордерів). Ці файли є цифровими копіями оригінальних записів, зробленими зі збереженням форматів оригіналів – простим копіюванням засобами комп’ютерної файлової системи. Для їх зберігання використовуються накопичувачі на жорстких магнітних дисках (НЖМД, так звані «вінчестери»).
Аналогові аудіодокументи сформовані у нефондовий комплекс аналогових аудіодокументів на магнітоплівкових касетних носіях, а цифрові – у нефондовий комплекс цифрових електронних аудіодокументів.
Створено цифрові страхові копії аудіозаписів цього періоду, які увійшли до складу страхового фонду, а також копії для фонду користування.
Страховий фонд містить оцифровані у стандартний формат Wave записи з аналогових касет, а у випадку цифрових оригіналів – записи, конвертовані у цей же формат, які зберігають оригінальну якість, але зручні для обробки та архівації даних. У фонді користування зберігаються копії аудіозаписів, конвертовані у більш компактний формат МР3. Технологія створення страхового фонду та фонду користування етнографічних аудіодокументів у ДНЦЗКСТК описана в [1] і узгоджена з стандартною [2].
Наразі усі аудіозаписи періоду 2008–2012 рр., що зберігаються у МАНКУП ДНЦЗКСТК, впорядковані. Аудіодокументи, які входять до складу вказаних вище НФК, систематизовані за хронологічною, географічною та авторською ознаками. Система папок (каталогів, директорій) для зберігання цифрових аудіофайлів за своєю структурою відповідає прийнятій схемі систематизації.
Крім того, в електронному вигляді зберігаються облікові і супровідні текстові документи, які створені дослідниками у процесі науково-технічного опрацювання польових записів.
Разом з архівними зібраннями інших видів документів аудіофонд МАНКУП ДНЦЗКСТК формує джерельну базу досліджень народної культури постраждалих від радіоактивного забруднення районів Українського Полісся.

Список використаної літератури:
1. Шамонін. Г. О. Фонд аудиоматериалов Музея-архива народной культуры Украинского Полесья: специфика формирования // Tradicija ir dabartis / Tradition & contempoparity. Klaipėda, 2016. Vol. 11. p. 210–219
2. Порядок оцифровування фонодокументів / Держ. архів. служба України, ЦДКФФА України імені Г. С. Пшеничного; уклад.: Т. П. Камінщук. К., 2012. 10 с.