ЗНАЧЕННЯ ТА ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЕЛЕКТРОННОЇ КОЛЕКЦІЇ «РЕПРЕСОВАНА КНИГА»

ЗаявникВощенко Олена Іванівна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація. Від управління ресурсами – до управління знаннями» (2021)
ЗахідСекція 2. Технології управління знаннями в науковій бібліотеці.
Назва доповідіЗНАЧЕННЯ ТА ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЕЛЕКТРОННОЇ КОЛЕКЦІЇ «РЕПРЕСОВАНА КНИГА»
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
Статтяне завантажено


Тези доповіді

Вощенко О.,
ORCID iD 0000-0003-4192-7374
мол. наук. співроб. Інституту інформаційних технологій,
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського,
Київ, Україна
e-mail: olena_voshchenko@ukr.net

ЗНАЧЕННЯ ТА ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЕЛЕКТРОННОЇ КОЛЕКЦІЇ «РЕПРЕСОВАНА КНИГА»
Розкрито мету, значення, принципи формування та рубрикацію електронної колекції «Репресована книга», створеної на матеріалі колишнього спецфонду при НБУВ.
Ключові слова: бібліотечна колекція «Реабілітована література», електронна колекція «Репресована книга», спецфонд, електронна бібліотека «Україніка»
«Репресована книга» – це новий проєкт у межах електронної бібліотеки «Україніка», що передбачає ретрокаталогізацію, оцифрування та атрибуцію відповідними предметними рубриками і науковим коментарем видань з колишнього спецфонду («спецхрану, таємного відділу, відділу секретної літератури, фонду спеціального зберігання) при НБУВ, а також дослідження історії бібліотечної колекції «Твори реабілітованих авторів» («Реабілітована література», шифр РЛ), у яку було організовано ці видання протягом 1990–1993 років.
Історико-культурна цінність створення цієї електронної колекції – у наочній демонстрації роботи спецфондів та цензури загалом, а також зрізу тогочасного літературного процесу та поточного розвитку наукової і політичної думки, ідеологічних установок. Не менш важливим є оприлюднення першовидань та прижиттєвих видань авторів. Створення електронної колекції «Репресована книга» має кількарівневу мету: 1) оприлюднити матеріали для дослідників цензури в УРСР та СРСР (істориків, бібліотекознавців, літературознавців) та всіх, хто цікавиться цим питанням; 2) забезпечити можливість заповнення лакун у розвитку наукової думки ХХ ст. для вчених різних спеціалізацій та істориків науки – праці, штучно вилучені з наукового процесу свого періоду, нерідко недостатньо відомі сучасній науковій спільноті чи взагалі не перевидані; 3) оприлюднити художні твори письменників так званого другого ряду, які формували ландшафт української літератури 1920–1930-х, проте відтоді в абсолютній більшості не перевидані і наразі мало відомі навіть фахівцям (як-от доробок Павла Хутірського, Павла Христового тощо); представити різні редакції деяких творів (наприклад, роману А. Головка «Бур’ян»), тогочасні переклади іншими мовами (як-от творів А. Любченка російською та білоруською) для текстологічних досліджень, автографи (як-от П. Тичини, О. Копиленка, В. Кузьміча та інших) тощо; 4) оприлюднити для ознайомлення та дослідження значний масив зразків видавничої продукції І половини ХХ століття у зручному форматі електронних документів. Колекція «Репресована книга» також виконує культурологічне завдання – проілюструвати палімпсестність ідеології радянської доби. Палімпсестами називають древні пергаменти, на яких первісний текст було визнано неважливим і стерто, а зверху нанесено новий. За таким принципом постійної зміни ідеологічних «витків» існувала гуманітарна сфера Радянського Союзу – матеріали з колишнього фонду спецзберігання ілюструють це якомога наочніше, оскільки вони консервували ці «витки» протягом усієї історії існування СРСР.
Основоположні принципи організації електронної колекції «Репресована книга»: 1) належність до україніки; 2) можливість багатоаспектного автоматизованого пошуку елементів, що передбачає розробку інтуїтивно зрозумілої для користувача і водночас логічної навігації всередині самої колекції, відповідної системи предметних рубрик тощо; тому, спираючись на систематизацію та наукову класифікацію елементів колекції (за хронологією, жанром, родо-видовою ієрархією для художніх творів тощо), її внутрішня рубрикація повинна враховувати технічні параметри користувацького пошуку; 3) максимальне відтворення особливостей україніки радянської доби та її артефактів. Обидва дублетні примірники (більш ніж два поки що виявити не вдалося) оцифровуються та додаються до електронної колекції в разі унікальності не тільки змісту, а й самого примірника – наявності автографів, екслібрисів, особливо характерних слідів роботи цензорів тощо. За умови ідентичності текстів перевидань (бо якщо є серйозні відмінності, йдеться про редакції) їх так само додають до електронної колекції на підставі наявності унікальних елементів – автографів, довідкового апарату (передмов, післямов, коментарів тощо) чи художнього оформлення (наприклад, кілька однакових за змістом перевидань долучено через наявність графіки А. Петрицького, І. Падалки, О. Маренкова); допоміжним критерієм виступають зміни у структурі, якщо це збірка – інший порядок розташування, вилучення, заміна чи додавання нових творів тощо. Так, було оцифровано та додано до електронної колекції «Репресована книга» збірку О. Копиленка «Буйний хміль» 1925-го та 1927 року видання, оскільки перша містить на титулці дарчий текст П. Панчеві, а друга – «П’єрові» (очевидно, мається на увазі так само П. Панч), а також три оповідання, відсутніх у виданні 1925 року, та різницю в порядку розміщення творів.
Для внутрішнього упорядкування колекції доцільно використати рубрикацію за хронологією публікації (видання до 1917-го року; видання 1917–1930-х; видання 1940–1980-х) та за жанром (наукові праці за галузями знання; художня література: а) проза; б) поезія; в) драматургія; г) гумор та сатира; публіцистика (нариси, пропагандистська література тощо); навчальна література (програми для освітніх закладів, підручники тощо); календарі та гібридні жанрові утворення).
Створення колекції «Репресована книга» розпочато з художньої літератури. Станом на серпень читачам доступно 48 документів, атрибутованих необхідними предметними рубриками на пов’язані персоналії, установи тощо, а також складено анотації переважно так, щоб стисло відобразити причину вилучення видання у фонд спецзберігання. У найближчій перспективі поступове долучення до колекції видань з літературознавства, економіки та соціології.

Olena Voshchenko
ORCID iD 0000-0003-4192-7374
Junior researcher
V. I. Vernadskyi Nаtional Library of Ukraine,
Kyiv, Ukraine
e-mail: olena_voshchenko@ukr.net

SIGNIFICANCE AND ORGANIZATION PRINCIPLES OF THE ELECTRONIC COLLECTION "PRESSED BOOK"
This paper is deal with purpose, value, principles of formation and rubrication of the electronic collection "Repressed book", which was organized on the materials from the former special fund at NBUV.
Key words: library collection "Rehabilitated literature", electronic collection "Repressed book", special fund, electronic library "Ukrainika"