ПЕРІОДИЧНІ ВИДАННЯ У ФОНДАХ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО : ДЖЕРЕЛА КОМПЛЕКТУВАННЯ (2012–2020)

ЗаявникПестрецова Лариса Андріївна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація. Від управління ресурсами – до управління знаннями» (2021)
ЗахідСекція 1. Бібліотечно-інформаційний комплекс: управління в умовах трансформації наукових комунікацій.
Назва доповідіПЕРІОДИЧНІ ВИДАННЯ У ФОНДАХ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО : ДЖЕРЕЛА КОМПЛЕКТУВАННЯ (2012–2020)
Інформація про співдоповідачівШульга Ірина Олександрівна, м.н.с. відділу комплектування бібліотечних фондів НБУВ
Презентаціяне завантажено
Статтяне завантажено


Тези доповіді

УДК 027.54(477-25)НБУВ:025.2«2012/2020»
Пестрецова Лариса Андріївна,
ORCID 0000-0001-7970-6652,
завідувач відділу,
відділ комплектування бібліотечних фондів,
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського,
Київ, Україна
е-mail: pestretsova@nbuv.gov.ua
Шульга Ірина Олександрівна,
ORCID 0000-0003-3236-7969,
молодший науковий співробітник,
відділ комплектування бібліотечних фондів,
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського,
Київ, Україна
е-mail: shulga@nbuv.gov.ua

ПЕРІОДИЧНІ ВИДАННЯ У ФОНДАХ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО :
ДЖЕРЕЛА КОМПЛЕКТУВАННЯ (2012–2020)

Розглянуто деякі аспекти комплектування фонду НБУВ періодичними виданнями. Представлено статистичні дані за період 2012–2020 рр.
Ключові слова: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, джерела комплектування, формування бібліотечного фонду, періодичні видання.

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (НБУВ) володіє потужним фондом вітчизняних і найважливіших науково значущих зарубіжних документів, здійснює міжнародне співробітництво щодо формування та використання світових бібліотечних ресурсів. Фонд НБУВ наразі налічує майже 16 млн. документів, вагому частку якого складають наукові періодичні видання, зокрема журнали.
Упродовж усієї історії існування НБУВ питанню формування документного фонду надавалося великого значення. За багато років сформувалася цілісна система комплектування бібліотеки, виокремилися різні джерела комплектування: український обов’язковий безоплатний примірник, документообмін, дари установ та окремих осіб, колекції тощо. Багатоджерельність документного потоку забезпечує не тільки гарантований обсяг надходжень видань до фондів НБУВ, а й їх різноманітність.
На комплектування фондів НБУВ у 2012–2020 рр., в тому числі і періодичними виданнями, вплинули такі фактори, як політична та економічна нестабільність суспільства, глобальні виклики, державна політика у сфері книговидання та книгорозповсюдження, зменшення фінансування бібліотечної галузі.
Періодичні видання були і залишаються найбільш оперативним джерелом для забезпечення користувачів актуальною та новітньою інформацією. За період 2012–2020 рр. за всіма джерелами комплектування фонд Бібліотеки збільшився на майже 200 тис. прим. зазначених документів. Найбільшу частку журналів – близько 150 тис. документів Бібліотека отримала за джерелом комплектування «обов'язковий примірник» (ОП) разом з архівним примірником (60 тис. прим.), що становить 75 % від загальних надходжень періодичних видань (документообмін – 16 %, дари – 5 %, інші джерела – 4 %). Найбільшу кількість НБУВ отримала за джерелом «обов'язковий примірник» у 2012 р. – майже 23 тис. прим., а найменшу – у 2020 р. (близько 11 тис. прим. документів).
На зниження рівня видавничої діяльності і скорочення надходжень до фондів НБУВ (до 70-80 % від видань, що друкуються в Україні) вплинули кризові явища в економічній сфері та наслідки геополітичної ситуації в країні (події у східних регіонах та Кримській автономній республіці). Відбулися зміни також у структурі і діяльності НАН України – робота наукових установ на зазначених територіях у 2014–2015 рр. фактично була припинена, що негативно позначилося на всіх показниках, у тому числі на кількості надходжень до НБУВ наукових періодичних видань.
Президія НАН України 20 червня 2021 р. видала Постанову № 227 «Про затвердження Положення про періодичне видання Національної академії наук України, їхнього переліку примірного ліцензійного договору на використання твору», в якій представлено інформацію про видавничу діяльність НАН України станом на 15.06 2021 р., як засновника чи співзасновника 88 журналів і 32 збірників, започаткованих згідно з рішенням Президії НАН України. В тексті Постанови також зазначено, що установи Національної академії наук України беруть участь у виданні 110 журналів і 122 збірників. Загалом у Національній академії наук України видається 343 друкованих та 9 електронних періодичних видань, серед яких до числа наукових фахових видань України Міністерством освіти і науки України включено 178 (49 категорії А, 129 – Б).
У Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського сформовано потужний фонд наукової літератури світового рівня. У створенні такого ресурсу важливе місце належить джерелу «міжнародний документообмін», одному з провідних напрямів діяльності НБУВ. Вагома роль у формуванні фондів НБУВ іноземною літературою належить саме періодичним виданням – основному оперативному джерелу наукової інформації, що забезпечує найповнішу широту охоплення сучасних розробок та пріоритетів досліджень у світовій науці. За період 2012–2021 рр. до фондів надійшло майже 32 тис. прим. зарубіжних періодичних видань за рахунок джерела «міжнародний документообмін», який є дієвим засобом забезпечення зарубіжною літературою на безоплатній основі.
Меншу частку надходжень за означений період склали періодичні видання, що надійшли за джерелом «Дари» (10 тис. прим.), «Видання НБУВ» (732 прим.) та за іншими джерелами – близько 4 тис. прим. документів.
Для посилення контролю за своєчасним надходженням до НБУВ ОП журнальних видань у відділі комплектування бібліотечних фондів здійснюється моніторинг каталогів періодичних видань України та сайтів видавничих організацій, що дає можливість вжити необхідних заходів для заповнення лакун у бібліотечному фонді.
Комплектування фондів НБУВ вітчизняними та зарубіжними періодичними виданнями є провідним напрямком роботи фахівців відділу для забезпечення інформаційних потреб користувачів Бібліотеки.

Larysa Pestretsova,
ORCID 0000-0001-7970-6652,
Head of Department,
Department of formation library collection,
V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine,
Kyiv, Ukraine
е-mail: pestretsova@nbuv.gov.ua
Iryna Shulga,
ORCID 0000-0003-3236-7969,
Junior Research Associate,
Department of formation library collection,
V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine,
Kyiv, Ukraine
е-mail: shulga@nbuv.gov.ua
PERIODICAL PUBLICATIONS IN THE FUNDS OF THE VERNADSKY NATIONAL LIBRARY OF UKRAINE : SOURCES OF ACQUISITION
(2012–2020)
In the article considers some aspects of acquisition in the Vernadsky National Library of Ukraine fund by periodicals are considered. Statistical data for the period 2012–2020 are presented.
Keywords: Vernadsky National Library of Ukraine, acquisition’s sources, formation of library collection, periodical publications.