ПОШУКОВИЙ АЛГОРИТМ В ГЛОБАЛЬНОМУ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНОМУ ПРОСТОРІ ТА ЙОГО ЗНАЧЕННЯ В КОНТЕНТ-АНАЛІЗІ

ЗаявникСанакуєв Микола Георгійович (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація. Від управління ресурсами – до управління знаннями» (2021)
ЗахідСекція 3. Наукова бібліотека в стратегічних комунікаціях глобального інформаційного простору.
Назва доповідіПОШУКОВИЙ АЛГОРИТМ В ГЛОБАЛЬНОМУ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНОМУ ПРОСТОРІ ТА ЙОГО ЗНАЧЕННЯ В КОНТЕНТ-АНАЛІЗІ
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
СтаттяЗавантажити статтю


Тези доповіді

UDC 316.42+681.3.06
Mykola Sanakuiev,
ORCID 0000-0001-7725-6117,
PhD (Рhilosophical), Senior Researcher, Department of operational information
V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine
Kyiv, Ukraine
е-mail: sanakuev_nikola@ukr.net

SEARCH ALGORITHM IN THE GLOBAL INFORMATION AND COMMUNICATIVE SPACE AND ITS VALUE IN CONTENT ANALYSIS

The features of information and communication space were considered in modern conditions. The global trends that affect the search algorithm were identified. Recommendations for improving the search for scientific materials of sociological research were shown.
Key words: search engines, information space, Google, algorithm, strategic communications, query indexing, Internet, content analysis.

Розглянуто особливості інформаційно-комунікативного простору в реаліях сьогодення, виокремлено глобальні тенденції, що впливають на пошуковий алгоритм. Висвітлено рекомендації для підвищення ефективності пошуку наукових матеріалів соціологічних досліджень.
Ключові слова: пошукові системи, інформаційно-комунікативний простір, Google, алгоритм, стратегічні комунікації, індексування запиту, Internet, контент-аналіз.
Глобалізація вплинула на масову свідомість і в процесі суспільної взаємодії стала спрямовувати наукову зацікавленість в процесах поширення інформації та технологіях створення контенту й контекстів для успішного проведення комунікації. Зростання кількості інформації в мережі Internet також привело до потреби в постійного вдосконалення методів пошуку інформації, а більйони проіндексованих сторінок почали сприяти вдосконаленню пошукових систем.
Враховуючи це, провідні пошукові системи, такі як Google, постійно впроваджують нові методи для підвищення релевантності результатів пошуку, що відповідають потребам запиту.
Таке підґрунтя стимулює для створення низки наукових завдань та формування мети дослідження: 1) узагальнити зміст різних наукових підходів щодо проблем інформаційно-комунікативного простору, які пов’язані з глобалізацією та виявити останні тенденцій впливу цих змін на пошукові системи та простір; 2) знайти рекомендації для підвищення ефективності пошуку наукових матеріалів соціологічних досліджень; 3) виокремити покроковий механізм дій для користувачів, виходячи з практичного досвіду й надбань фахівців у комп’ютерних науках.
Відповідно до вищезазначеного метою такого дослідження виступатиме аналіз глобальних тенденцій впливу на інформаційно-комунікативний простір та спроба виявлення причинно-наслідкових зв’язків функціонування пошукового алгоритму в контент-аналізі.
Загальна характеристика методу контент-аналізу зазвичай однакова, проте є практичні пропозиції та новації для таких досліджень. Метою таких пропозицій в кінцевому рахунку є доступність та простота пошуку необхідної бази для досліджень. Пошук нових механізмів аналізу ЗМІ в першу чергу пов’язаний з практикою використання методу. У науково-методичному плані соціологами розглядається розвиток основних жанрів інформаційно-аналітичних продуктів в процесі задоволення запитів замовників, їх подальше вдосконалення за допомогою активного зворотнього зв’язку. Це співробітництво дало можливості в режимі реального часу уточнювати актуальну проблематику кінцевого продукту контент-аналізу та оперативно реагувати на потреби в зміні форм подання матеріалів.
На основі аналізу отримаємо висновки про вплив глобальних змін на пошукові системи й інформаційно-комунікативний простір. В практичній площині можна виокремити рекомендації для підвищення ефективності пошуку наукових матеріалів і покроковий механізм дій для користувачів.
Сам алгоритм пошуку інформації та інтерес до питання про пошук інформації в мережі Інтернет не слабшає протягом усього часу існування мережі. Пошук може вестися як користувачем-любителем, так і професіоналом. При проведенні пошуку інформації, що задовольняє інформаційним потребам користувача, необхідно знати, від чого залежить успішний пошук, і які проблеми виникають при роботі з інформацією. Узагальнений алгоритм пошуку інформації в інформаційно-пошуковій системі мережі Інтернет можна представити наступною послідовністю дій: формування завдання на пошук інформації; вивчення предметної області завдання на пошук; підготовка пошукового образу та пошукового припису; вибір інформаційно-пошукової системи Інтернет; введення адреси; введення пошукового припису; аналіз пошукового результату або уточнення пошукового припису, якщо результат відсутній; завершення пошуку, якщо результат задовольняє інформаційну потребу.
Засоби масової інформації відбивають дійсність сьогодення та всього, що відбувається довкола. Наразі вони займають важливу роль в житті людини та соціуму, які користуючись сучасними технологічними досягненнями, споживають ту чи іншу інформацію і не завжди використовують певні фільтри, у вигляді додатків та програмного забезпечення. Пересічна людина зазвичай використовує стандартні пошукові системами та не усвідомлює всіх ризиків, що пов’язані з алгоритмами прописаними машинами.
Виходячи з досвіду й надбань фахівців у комп’ютерних науках є пропозиції застосовувати практичний досвід наукових установ, що діють в Україні. Наукові розробки із цього питання також можуть бути використані для створення прототипів комп’ютерних програм і додатків для пошуку україномовних наукових матеріалів, які будуть вжиті для соціологічних та інших міжгалузевих досліджень.

UDC 316.42+681.3.06
Mykola Sanakuiev ,
ORCID 0000-0001-7725-6117,
PhD (Рhilosophical), Senior Researcher, Department of operational information
V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine
Kyiv, Ukraine
е-mail: sanakuev_nikola@ukr.net

SEARCH ALGORITHM IN THE GLOBAL INFORMATION AND COMMUNICATIVE SPACE AND ITS VALUE IN CONTENT ANALYSIS
The features of information and communication space were considered in modern conditions. The global trends that affect the search algorithm were identified. Recommendations for improving the search for scientific materials of sociological research were shown.
Key words: search engines, information space, Google, algorithm, strategic communications, query indexing, Internet, content analysis.