Сканований картковий каталог бібліотеки як засіб ретроконверсії

ЗаявникТкаченко Олександра Петрівна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція "Бібліотека.Наука.Комунікація"
ЗахідСекція 5. Електронні інформаційні ресурси наукової бібліотеки в сучасному веб-середовищі
Назва доповідіСканований картковий каталог бібліотеки як засіб ретроконверсії
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
СтаттяЗавантажити статтю


Тези доповіді

У тезах висвітлюється питання щодо cтворення імідж-каталогів, які є одним з найбільш ефективних засобів ретроконверсії карткових каталогів. Надано обґрунтування практичного застосування сканованого Генерального алфавітного каталогу книг надрукований кириличним шрифтом, який активно реалізовується з 2007 року. Акцентується увага на розпочату тематичну ретроконверсію документального масиву «Перші академіки України».

The thesis covers the issue of creating image directories, which is one of the most effective means of retroconversion of card catalogs. The justification for the practical application of the scanned General Alphabetical Catalog of books is printed in Cyrillic font, which has been actively implemented since 2007. The focus is on the initiated thematic retrospective conversion of the documentary array "The First Academicians of Ukraine".

Ключові слова: імідж-каталог, ретроконверсія карткових каталогів, використання сканованого Генерального алфавітного каталогу книг надрукований кириличним шрифтом, звірка відповідності каталогів і фондів.
Keywords: image catalog, retroconversion of card catalogs, use of the scanned General Alphabetical Catalog of books printed in Cyrillic font, matching of catalogs and foundations.

Швидке, якісне та ефективне бібліотечне обслуговування неможливе без використання новітніх комп’ютерних технологій. Впровадження сучасних інформаційних технологій особливо актуально для наукових бібліотек. Важко уявити собі фундаментальні наукові дослідження без активного, глибокого інформаційного пошуку, в тому числі бібліотечного. Задовольняти такий пошук можуть, і повинні, сучасні електронні каталоги, які відображають фонди бібліотеки.
Поточні електронні каталоги вже кілька десятиліть поспіль є невід’ємною частиною пошукового апарату переважної більшості сучасних вітчизняних бібліотек. На часі створення ретроспективних електронних каталогів, які повною мірою відображають ретрофонди бібліотек та використовують численні переваги даної форми пошукової системи, особливо в наданні принципово нових можливостей віддаленого доступу в мережевому режимі з будь-якого комп’ютера, моделюючи умови для швидкого отримання першоджерела. Основна мета ретроконверсії саме полягає у створенні для користувачів ефективного і комфортного сервісу під час пошуку та отримання видань з бібліотеки.
Прогресивною бібліотечною спільнотою розроблено базові методики проведення ретроконверсії карткових каталогів. Їх детальний перелік та зміст подано в численних публікаціях у вітчизняних та зарубіжних фахових друкованих та електронних виданнях. Однак, для всіх існуючих методик загальним є висновок: проведення часткової або повної ретроконверсії традиційних каталогів, особливо великих академічних, наукових, національних бібліотек, є складна проблема, вирішення якої вимагає в кожній бібліотеці особливого підходу та рішення, а також суттєвих фінансових затрат.
Створення імідж-каталогів є одним з найбільш ефективних засобів ретроконверсії карткових каталогів для бібліотек з великим ретрофондом. Сканований каталог являє собою електронну модель традиційного каталогу, побудовану на основі оцифрованих образів каталожних карток. Безумовними перевагами імідж-каталогу є збереження цифрового образу бібліографічної картки, забезпечення доступності каталогів незалежно від місцезнаходження користувача. Але суттєвим загальним недоліком для даних каталогів великих книгозбірень є низька якість графічного зображення, оскільки значна кількість каталожних карток не відповідає вимогам для здійснення якісного сканування.
Зважаючи на те, що Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (НБУВ) є головною бібліотекою України, загальнодержавним комплексним бібліотечно-інформаційним, науково-дослідним і культурним центром з 15-міліонним фондом документів на всіх видах носіїв інформації, з розлогою системою карткових каталогів та картотек, наявність якісних імідж-каталогів набуває особливого значення.
Нині на сайті Бібліотеки представлено декілька імідж-каталогів. Але в період проведення ретроконверсії, а у НБУВ цей проект активно реалізовується з 2007 року, основним пошуковим онлайновим апаратом ретрофонду безумовно є сканований Генеральний алфавітний каталог книг надрукований кириличним шрифтом (СК). Здавалося б, наявність такого потужного інструменту пошуку інформації в надскладних фінансово-економічних умовах нашого сьогодення надає безумовних переваг для ефективного обслуговування віддалених мережевих користувачів НБУВ, але низька оптично-розпізнавальна якість зображень каталожних карток саме на документи ретрофонду Бібліотеки, часто стає перешкодою у здійсненні його основної інформаційно-пошукової функції.
Варто собі тільки уявити роздратування і розчарування віддаленого мережевого користувача, який у пошуках необхідного документу звернувся до СК, не зважаючи на доволі громіздкий пошук, знайшов відповідне графічне зображення каталожної картки, яке в результаті виявилось просто нечитабельним! З огляду на те, що маємо щоденно від 2-х до 8-и тис. звернень користувачів до електронних, в тому числі, сканованих каталогів НБУВ, проблема не здається занадто незначною.
Основний напрямок діяльності НБУВ – відображення наукового та національного документного надбання. Тож, пріоритетним напрямком ретроконверсії є масив наукової інформації та україніка. У рамках створеного інформаційного порталу НБУВ «Наука України: доступ до знань», започаткованого у 2015 році Інститутом інформаційних технологій, і до 100-річчя Академії наук України та Бібліотеки, розпочато тематичну ретроконверсію документального масиву «Перші академіки України». Фахівці Відділу комплексного опрацювання документів (ВКОД) беруть участь у реалізації цього проекту. Було прийнято рішення про безпосереднє введення тексту бібліографічного запису з першоджерела до відповідної бази даних. Реалізація ретроконверсії шляхом ручного введення дає змогу отримати найкращий результат. Паралельно проводиться звірка відповідності каталогів і фондів. На тих каталожних картках, які відображають звірені з ними першоджерела, ми проставляємо штамп «звірено-рік». Інститутом інформаційних технологій НБУВ розроблено програму, за якою, відбувається «прив’язка» новостворених у процесі ретроконверсії бібліографічних записів, в тому числі масиву записів «Перші академіки України», до графічних зображень відповідних каталожних карток сканованого ГАКу. Це суттєво поліпшує якість СК та дає змогу удосконалити методику ретроконверсії карткових каталогів.