Класифікація авторських помилок у реферативних текстах (за матеріалами УРЖ «Джерело»)

ЗаявникЕйсмонт Юлія Володимирівна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція "Бібліотека.Наука.Комунікація"
ЗахідСекція 5. Електронні інформаційні ресурси наукової бібліотеки в сучасному веб-середовищі
Назва доповідіКласифікація авторських помилок у реферативних текстах (за матеріалами УРЖ «Джерело»)
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
СтаттяЗавантажити статтю


Тези доповіді

УДК
Класифікація авторських помилок у реферативних текстах
(за матеріалами УРЖ «Джерело»)

Юлія Ейсмонт,
молодший науковий співробітник
Відділу наукового формування
національних реферативних ресурсів НБУВ

Наведено відомі класифікації авторських помилок. Проведено комплексний аналіз типових помилок у реферативних текстах Українського реферативного журналу «Джерело». Запропоновано рекомендації стосовно удосконалення редагування реферативних текстів.
Ключові слова: Український реферативний журнал «Джерело», редактор, науковий текст, реферативний текст, помилки.
Наукові електронні ресурси Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (далі – НБУВ) відіграють важливу роль в інформуванні вітчизняної та міжнародної спільноти про здобутки українських учених з різних галузей наук. Розвитку інтелектуальних бібліотечних технологій організації таких ресурсів приділяється багато уваги. Особливе місце посідають і реферативні видання НБУВ, створені Бібліотекою за участю Інституту проблем реєстрації інформації НАН України. Яскравим представником такого національного ресурсу є Український реферативний журнал «Джерело», який упродовж 20-ти років є невід’ємною частиною інформаційного забезпечення учених. Враховуючи велике значення видання для світової наукової спільноти, редактори журналу приділяють велику увагу правильності поданої у ньому інформації. Відомо, що помилки в друкованих текстах сповільнюють процес сприймання інформації і знижують інформаційну цінність видання. Питання удосконалення процесу редагування реферативних текстів зумовлюють актуальність цього дослідження.
Метою дослідження є виявлення, систематизація та комплексний аналіз типових авторських помилок у реферативних текстах УРЖ «Джерело».
Причини виникнення текстових помилок досліджували З. Партико, А. Капелюшний, Ф. Бацевич, Н. Зелінська та ін. Вони виділяють кілька класифікацій помилок. Найбільш відома загальна класифікація помилок за З. В. Партико [5]. Вона включає такі види помилок: інформаційні, модальні, фактичні, темпоральні, локальні, ситуативні, семіотичні, тезаурусні, сприйняттєві та копіювальні. Дослідниця Н. Зелінська так класифікує авторські помилки: помилки втомленості; помилки надто великої активності автора; помилки внаслідок так званої інерції авторського письма. Всі вони спричинені специфічною організацією процесу мислення в людини, а тому, на жаль, автор їх практично не зауважує [1].
Згідно з загальною класифікацією помилок, у реферативних текстах УРЖ «Джерело», які опрацьовує група редакторів, найчастіше трапляються інформаційні, темпоральні, семіотичні, сприйняттєві та копіювальні помилки.
Крім того, велику кількість складають помилки, які пов’язані з порушенням мовних норм. Мовна норма – сукупність загальноприйнятих правил реалізації мовної системи, які закріплюються у процесі спілкування. Головні ознаки мовної норми – унормованість, обов’язкові правильність, точність, логічність, чистота і ясність, доступність і доцільність [6].
Найчастіше у реферативних текстах трапляються порушення морфологічних, синтаксичних, лексичних і стилістичних норм української мови.
Морфологічні норми (норми правильного вживання відмінкових закінчень, родів, чисел, ступенів порівняння). Серед типових помилок у текстах УРЖ «Джерело» – неправильні закінчення іменників чоловічого роду у родовому відмінку. Зокрема, неправильні закінчення назв істот, явищ природи, конкретних предметів, термінів, назв країн, країв, територій, річок, назв міст, сіл, абстрактних і збірних понять, назв мір довжини, ваги. Трапляються неправильні відмінкові форми іменників у словосполуках з числівником. Також поширені моделі ступенювання з калькою російського слова самый. Наприклад, самий дорогий, а правильно слід написати найдорожчий.
Синтаксичні норми (норми правильної побудови речень і словосполучень, уживання прийменників). Найчастіше порушення синтаксичних норм виникають через неправильну побудову речень із прийменниками. Наприклад: правильно написати відповідно до правил, відповідно до інструкції, а часто зустрічаємо у реферативних текстах неправильні варіанти у відповідності з правилами, у відповідності з інструкцією. Відомо, що прийменник згідно вживається з іменником в орудному (а не родовому) відмінку, однак часто зустрічаємо неправильне написання згідно чинного законодавства, згідно правил, а правильно слід написати згідно з чинним законодавством, згідно з правилами. Однак, найбільше проблем виникає з правильним вживанням прийменника по. Наприклад: як далі діяти по відношенню до країни. Конструкція по відношенню до не характерна для української мови. Правильно написати: як діяти стосовно країни. Неправильне написання: по відношенню до мети, правильний варіант: щодо мети.
Лексичні норми також часто порушують автори наукових текстів. Зокрема, використовують русифіковані назви країн і міст. Пишуть Южноукраїнськ замість Південноукраїнськ, Турція замість Туреччина.
Стилістичні норми ¬– регулюють вибір слова або синтаксичної конструкції відповідно до умов стилю викладу. Наприклад: велика кількість, а не величезна кількість.
У ході наукового редагування інформаційного масиву Українського реферативного журналу «Джерело» група редакторів розробила рекомендації, які сприятимуть забезпеченню високоякісного редагування журналу. Фахово відредаговані реферативні тексти позитивно вплинуть на оперативність їх пошуку читачами, що підвищить наукову цінність журналу. Серед основних рекомендацій варто зазначити наступні: після першого наскрізного читання слід виявити й усунути інформаційні, модальні, фактичні, темпоральні, локальні, копіювальні та ін. помилки. Після другого читання спрямувати увагу на усунення орфографічних і пунктуаційних помилок, звіряння ідентичності назв та уважне читання дефініцій, чисел, дат, формульних виразів та ін.

Список використаної літератури
1. Зелінська Н.В. Теоретичні засади роботи редактора над літературною формою тексту (літературне опрацювання тексту): навч. посіб. / Н. В. Зелінська. – Київ: УМК ВО, 1989. – 76 с.
2. Іванченко Р. Г. Літературне редагування / Р. Г. Іванченко. – Київ: Вища шк., 1983. – 247 с.
3. Капелюшний А. О. Стилістика. Редагування журналістських текстів: практ. заняття / А. О. Капелюшний. – Львів: ПАІС, 2003. – 544 с.
4. Куляс П. П. Типологія помилок у корекційних таблицях: навч. посіб. / П. П. Куляс. – Київ; НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2011. – 168 с.
5. Партико З. В. Загальне редагування: нормативні основи: навч. посіб. / З. В. Партико. – Львів: Афіша, 2001. – 416 с.
6. Пилинський М. М. Мовна норма і стиль / М. М. Пилинський. – Київ: Наук. думка, 1976 р. – 288 с.
7. Серажим К. С. Літературне редагування: навч.-метод. посіб. / упоряд. К. С. Серажим. – Київ: Паливода А. В., 2012. – 142 с.
Yuliya Eysmont,
Research Assistant (V. Vernadsky National library of Ukraine)
The article reveals well-known classifications of author’s mistakes. The research includes a complex analysis of typical mistakes in abstracts of Ukrainian abstract journal “Dzherelo”. Respective recommendations for editing abstract texts have been given.
Key words: Ukrainian abstract journal “Dzherelo”, editor, scientific text, abstract text, mistakes.