АКТУАЛЬНІСТЬ ЗБЕРЕЖЕННЯ І ВИВЧЕННЯ УКРАЇНСЬКИХ ЖУРНАЛЬНИХ ВИДАНЬ 1920–1930-х РОКІВ У НБУВ

ЗаявникШекера Петро Іванович (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація. Від управління ресурсами – до управління знаннями» (2021)
ЗахідСекція 2. Технології управління знаннями в науковій бібліотеці.
Назва доповідіАКТУАЛЬНІСТЬ ЗБЕРЕЖЕННЯ І ВИВЧЕННЯ УКРАЇНСЬКИХ ЖУРНАЛЬНИХ ВИДАНЬ 1920–1930-х РОКІВ У НБУВ
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
СтаттяЗавантажити статтю


Тези доповіді

УДК 027.54(477-25)НБУВ:[070–049.34]”192/193“
Шекера Петро Іванович
ORCID: 0000-0001-9886-0495
науковий співробітник,
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського,
Київ, Україна
E-mail: shekerapt@nbuv.gov.ua

АКТУАЛЬНІСТЬ ЗБЕРЕЖЕННЯ І ВИВЧЕННЯ УКРАЇНСЬКИХ ЖУРНАЛЬНИХ ВИДАНЬ 1920–1930-х РОКІВ У НБУВ

Здійснено загальний аналіз журнальних видань періоду двадцятих-тридцятих років ХХ-го століття. Проаналізовано роботу з внесення бібліографічних записів ретроспективної частини журналів цього періоду. Заплановано роботу зі створення бібліографічного покажчика журналів.
Ключові слова: журнали 20–30-х років, бібліотеки, бібліографічний покажчик, електронний каталог журналів НБУВ.

Дослідження періодики даного періоду починається з потреби усвідомити її значимість. Різнопланові за жанром і змістом журнали наповнювали бібліотеки України. Великий інтерес у дослідників, науковців викликають журнали періоду перших десятиліть XX століття. Країна розпочала нове життя, а з ним нові думки зумовили редакторів поставитися до видань того часу з особливою відповідальністю. Десятки нових назв, які з’явилися в перші десятиліття нової держави, викликали великий інтерес у читацької аудиторії.
Беручи до уваги той факт, що вся тогочасна періодика досі не повністю вивчена, потрібно зробити доступною інформацію про наявність даних видань у базі даних нашої бібліотеки. Журнали, як і вся друкована продукція, вважаються цінним джерелом інформації з історії України. Політичні диспути, що відбувалися в той період, свіжі думки, передові досягнення в науці і техніці – такий приблизний перелік того, що повинна була друкувати періодика. На полицях основного та підсобних фондів НБУВ зберігаються десятки тисяч одиниць періодики – журналів, періодичних і продовжуваних збірників та бюлетенів, календарів, що виходили на території України з 1917 і до кінця 1930-го років.
Безсумнівно, національним надбанням можна назвати журнали 20–30-х років минулого століття, а для працівників НБУВ має значення забезпечення користувачів інформацією про наявність номерів періодики на полицях фондозбереження. На сьогодні тільки в картковому каталозі читач має змогу знайти журнальне видання, наявність якого можливе лише в деяких бібліотеках світу.
Після створення бібліографічних записів з внесеними номерами періодичних видань 20–30-х років ХХ-го століття, виданих в Україні, планується окреме видання бібліографічного покажчика в електронному та друкованому вигляді, де будуть розміщені дані про назви, номери, примірники журналів. Для прикладу, бібліографічний довідник «Періодичні видання УРСР 1918–1950: журнали», який був виданий в середині минулого століття Книжковою палатою України, вміщує всю інформацію про питомі видання. Проте у перспективних планах новий довідник буде виглядати більш досконалим, період охоплення видань журналів буде обмежений і розбитий на декілька етапів, в першому з яких будуть журнали з 1917 по 1930 рік, видані в Українській Соціалістичній Радянській Республіці.
Період 20–30-х років в Україні характеризується новими журнальними виданнями. Серед різножанрових журнальних видань особливе місце займають літературно-мистецькі. Деякі з журналів були продовженням тих, які вже видавалися, і були яскравими представниками старшого журнального покоління: «Житіє і слово», «Киевская старина», «Літературно-науковий вісник», «Правда». З’явилися нові видання, редколегії яких прагнули відобразити зовсім нові думки авангардизму («Нова генерація»), нові види господарювання («Нова громада»), нові течії в літературі («Червоний шлях»), «переорювання всього старого і створення нового» («Плуг») та інші.
Відомі письменники, культурні та політичні діячі, вчені були головними дописувачами в тогочасній періодиці. Серед них варто виділити В. Винниченка, М. Грушевського, О. Шумського, М. Скрипника, В. Елан-Блакитного, М. Хвильового та інших. На жаль, більшість цих людей у майбутньому, через якихось п’ятнадцять-двадцять років були фізично знищені радянським режимом.
На той час починався величезний ідеологічний тиск на суспільство засобами друкованої продукції, і в першу чергу періодикою, яка вважається первинною серед інших друкарських видань. На початку правління радянських органів влади всі видавництва були сконцентровані на виконанні політичних, ідеологічних, економічних завдань, які запланувала Комуністична партія.
Фактично більшість журнальних видань тих буремних років сьогодні є рідкісними, особливо ті часописи, які були закриті, знищені або «заборонені». Після проголошення незалежності України деякі журнали, які були вилучені у свій час репресивною машиною тогочасного уряду, знайшли своє своє почесне місце на полицях книгосховищ великих бібліотек. Наразі в НБУВ зосереджені майже всі видання тих років з повним комплектом номерів, і про деякі з них вже є інформація для користувача в електронному каталозі бібліотеки.
Варто згадати про окремий пласт української періодики, яка видавалася в період 20–30-х років ХХ століття за кордоном. Назви цих журналів вміщені в традиційному картковому, а також частково і в електронному каталогах. Номери та випуски даної періодики розташовані в підручному фонді зберігання відділу зарубіжної україніки НБУВ. Дослідниця Тетяна Антонюк вказує на те, що фонд відділу на сьогодні укомплектований оригінальними працями українців діаспори, а також творами про Україну, написаними іноземними мовами, виданими поза її межами. Періодичні видання відділу налічують 467 назв. Вони надруковані у різних куточках світу. До них належать журнали, видані як у діаспорі, так і в Україні у 20–30-х роках ХХ ст. Зміст українських журналів, виданих за кордоном, дає читачеві своєрідну картину життя в Україні того періоду, але з боку зарубіжжя. Пошук назв періодичних видань, які знаходяться у відділі, можливий через імідж-каталог.
Журнальні видання періоду перших десятиліть новоствореної УСРР, які були видані не лише в Україні, а й за її межами, є рідкісними, адже їх номери та випуски зберігаються лише в деяких великих книгосховищах бібліотек нашої держави та світу. Для науковців НБУВ є важливим, щоби про наявність назв журналів того часу можливо було дізнатися не з традиційного карткового каталогу, а через сучасні види комунікації, онлайн. Запланована робота з рекаталогізації карткових каталогів і створення бібліографічних записів в ЕК, а також створення ретроспективного покажчика журнальних видань перших десятиліть минулого століття. За більш ніж столітній період існування НБУВ до фондосховища надійшло сотні тисяч друкованої періодики, але журнали доби Українського Відродження першої третини ХХ-го століття є неоціненним скарбом, який має історичне значення.

UDC 027.54(477-25)НБУВ:[070–049.34]”192/193“

Petro Shekera,
Researcher,
ORCID: 0000-0001-9886-0495,
Vernadsky National Library of Ukraine
Kyiv, Ukraine
E-mail: shekerapt@nbuv.gov.ua

ACTUALITY OF PRESERVATION AND STUDY OF UKRAINIAN JOURNALS OF 1920–1930 IN VNLU

The general analysis of magazine editions of the period of the twenties and thirties of the XX century is carried out. The work with the introduction of bibliographic records of the retrospective part of the journals of this period is analyzed. Planned work with the creation of a bibliographic index of journals.
Keywords: journals of the 20s and 30s, libraries, bibliographic index, electronic catalog of VNLU journals.