ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВНИХ ІНСТИТУЦІЙ У КОНТЕКСТІ ПІДТРИМКИ ВІТЧИЗНЯНОГО КНИГОВИДАННЯ ТА КНИГОРОЗПОВСЮДЖЕННЯ

ЗаявникШульга Ірина Олександрівна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація. Розвиток бібліотечно-інформаційного потенціалу в умовах цифровізації» (2020)
ЗахідСекція 1. Сучасні виклики та завдання бібліотек в умовах цифровізації
Назва доповідіДІЯЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВНИХ ІНСТИТУЦІЙ У КОНТЕКСТІ ПІДТРИМКИ ВІТЧИЗНЯНОГО КНИГОВИДАННЯ ТА КНИГОРОЗПОВСЮДЖЕННЯ
Інформація про співдоповідачівРибак Євген Анатолійович, молодший науковий співробітник НБУВ
Презентаціяне завантажено
СтаттяЗавантажити статтю


Тези доповіді

УДК 002:008:061.27:655.4/.5[(477)
Шульга Ірина Олександрівна,
ORCID 0000-0001-8960-9987,
молодший науковий співробітник,
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського,
Київ, Україна
e-mail: shulga@nbuv.gov.ua

Рибак Євген Анатолійович,
ORCID 0000-0002-5003-1214,
молодший науковий співробітник,
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського,
Київ, Україна
e-mail: rybak@nbuv.gov.ua

ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВНИХ ІНСТИТУЦІЙ У КОНТЕКСТІ ПІДТРИМКИ ВІТЧИЗНЯНОГО КНИГОВИДАННЯ ТА КНИГОРОЗПОВСЮДЖЕННЯ

Проаналізовано діяльність Українського інституту книги та Українського культурного фонду, спрямовану на підтримку книговидання та книгорозповсюдження.

Ключові слова: Український інститут книги, Український культурний фонд, бібліотека, книговидання, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського.

Одним із головних чинників національної ідеї та духовної єдності народу завжди була і повинна бути книга. Саме вона формує світогляд, втілює інтелект нації і творить політичний та культурний імідж країни серед світової спільноти [1]. Оцінка стану вітчизняного книговидання є вкрай важливою з погляду завдань державного будівництва загалом, і формування та захисту національного інформаційного простору зокрема.
У той же час, за даними Книжкової палати України, у 2019 р. на одного мешканця нашої держави припадало 1,46 книги (у 2018 р. – 1,11 книги, 2017 р. – 1,06 книги) [2, с. 12]. Попри це для прогресивного розвитку країни такий показник не повинен бути нижчим за 2,5 книги на одну особу в рік. Умови катастрофічного занепаду українського книжкового ринку були закладені ще у перші роки незалежності непродуманою податковою політикою у видавничій сфері та нездатністю галузі швидко адаптуватися до нових економічних умов.
Першою ознакою серйозності намірів влади щодо нарощування обсягів видання книг у чітко визначених жанрових нішах за кількістю назв та накладів було започаткування у 2005 р. за ініціативою Президента України Віктора Ющенка програми «Українська книга», реалізацію якої у 2005–2016 рр. було покладено на Держкомтелерадіо України. Основні завдання програми «Українська книга» було зосереджено на формуванні та постійному оновленні асортименту вітчизняної книжкової продукції для забезпечення потреб усіх соціальних груп українського суспільства виданнями з різних галузей знань державною мовою та мовами національних меншин; поповненні бібліотечних фондів України книжковою продукцією; забезпеченні доступу до надбань світової культури шляхом перекладу та видання державною мовою творів видатних зарубіжних авторів; сприянні виданню творів українських класиків та сучасних авторів мовами народів світу з метою популяризації української літератури на міжнародному рівні.
З моменту запровадження програми «Українська книга» Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (далі НБУВ) розпочала співпрацю з Держкомтелерадіо з метою поповнення власних фондів довідковими, науковими, науково-популярними, публіцистичними виданнями і художніми творами, а також книгообміну з вітчизняними та іноземними установами.
Але з січня 2016 р. відповідно до закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення системи державного управління в книговидавничій сфері» реалізацію бюджетних програм у сфері книговидання було покладено на Український інститут книги (далі УІК).
Український інститут книги – це державна установа при Міністерстві культури України, основна мета якої – підтримка книговидавничої справи, популяризація читання, стимулювання перекладацької діяльності, популяризація української літератури за кордоном. Посаду директора УІК із 2018 р. обіймає Олександра Коваль, організатор Національного книжкового «Форуму видавців у Львові». За цей час було затверджено Експертну раду, структуру, підібрано фахівців, розпочато процес поповнення бібліотечних фондів України книжковою продукцією, взято участь у міжнародних книжково-виставкових форумах.
З 2019 р. УІК започаткував нову програму Translate Ukraine, у рамках якої здійснюється підтримка за рахунок бюджетних коштів перекладів творів української літератури іноземними мовами та їх популяризація на книжкових ринках інших країн. І як результат, на початку серпня 2020 р. вищезгадана установа отримала перші примірники «Антології молодої української поезії», що побачила світ у грецькому видавництві двомовним виданням: українською та грецькою мовами.
Нещодавно на сайті Інституту було розміщено оголошення стосовно проведення відбору книжкової продукції для поповнення фондів публічних бібліотек у 2020 р. Це мають бути книжки видані українською мовою у 2018–2020 рр., що розраховані на широке коло читачів, а за цільовим призначенням мають належати до науково-популярних, популярних, довідкових, літературно-художніх, а також суспільно-політичних видань.
Ще однією державною установою, яка опікується книговиданням та книгорозповсюдженням вітчизняних видань є Український культурний фонд (далі Фонд), створений у 2017 р. з метою сприяння розвитку національної культури та мистецтва у державі, забезпечення сприятливих умов для розвитку інтелектуального та духовного потенціалу особистості й суспільства, широкого доступу громадян до національного культурного надбання, підтримки культурного розмаїття та інтеграції української культури у світовий культурний простір. У 2018 р. було обрано склад Наглядової ради та виконавчого директора Фонду – Юлію Федів, сформовано команду співробітників, створено необхідні умови для активного функціонування Фонду. Серед великої кількості програм, якими опікується Фонд, слід приділити значну увагу й одному з напрямів його діяльності – видавничій справі.
Адже під його егідою було опубліковано цілу низку видань, зокрема книгу української журналістки О. Яремчук, яка вийшла у львівському видавництві «Човен», «Наші інші. Історії українського різноманіття», у якій представлено інформацію стосовно побуту та повсякденного життя національних меншин: чехів, словаків, поляків, албанців, кримських татар та низки інших народностей, які проживають у нашій країні. Вартує уваги й альбом «Явлення. Пам’ятки Братського монастиря», у якому викладено історію створення та реставрації пам’яток Київського Братського Богоявленського монастиря. Надзвичайно цікаві дві монографії з серії «Переклади фундаментальних наукових текстів з історії та теорії фотографії й мистецтва» надійшли до фонду НБУВ, а саме: Джефрі Бетчена «Вогонь бажання: зародження фотографії» та Джона Теґґа «Тягар репрезентації: есеї про множинність фотографії та історії», що були опубліковані у видавництві «Родовід».
Отже книги, які були опубліковані за фінансової підтримки Українського культурного фонду та поповнили бібліотечний фонд нашої книгозбірні, стали цінним джерелом у забезпеченні інформаційних, освітніх та культурних потреб користувачів Бібліотеки.
Список використаної літератури
1. Копистинська І. М. Функціонування книжкового ринку України в умовах переходу від планової до ринкової економіки [Електронний ресурс]. URL: https://visnyk.iful.edu.ua/wp-content/uploads/2019/02/8-45-13.pdf (дата звернення: 20.08.2020).
2. Буряк С. Книговидавнича діяльність в Україні за підсумками 2019 року. Вісник Книжкової палати. 2020. № 5. С. 12–20.

References
1. Kopystynska, I. M. Funktsionuvannia knyzhkovoho rynku Ukrainy v umovakh perekhodu vid planovoi do rynkovoi ekonomiky [Functioning of Ukraine book market in the transition from planned to market economy]. Retrieved from https://visnyk.iful.edu.ua/wp-content/uploads/2019/02/8-45-13.pdf. [In Ukrainian].
2. Buryak, S. (2020). Knigovidavnicha diyalnist v Ukrayini za pidsumkami 2019 roku [Book publishing activity in Ukraine following the results of 2019]. Visnyk Knyzhkovoi Palaty, 5, 12-20. [In Ukrainian].

UDC 002:008:061.27:655.4/.5[(477)
Iryna Shulga,
ORCID 0000-0001-8960-9987,
Junior Research Associate,
V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine
Kyiv, Ukraine
E-mail: shulga@nbuv.gov.ua

Evgen Rybak,
ORCID 0000-0002-5003-1214,
Junior Research Associate,
V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine
Kyiv, Ukraine
E-mail: rybak@nbuv.gov.ua

ACTIVITIES OF STATE INSTITUTIONS IN THE CONTEXT OF SUPPORTING DOMESTIC BOOK PUBLISHING AND BOOK DISTRIBUTION

The work analyzes the activities of the Ukrainian Institute of Books and the Ukrainian Cultural Foundation, which is aimed at supporting book publishing and book distribution.
Keywords: Ukrainian Institute of Books, Ukrainian Cultural Foundation, library, book, book publishing, V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine.